7.000 ὑπάλληλοι ἐκτός ΔΕΗ μέ μπόνους 20-50.000 εὐρώ

Εἰδοποιητήρια καί ἀγωγές σέ 400.000 ὀφειλέτες

ΤΟ ΠΡΩΤΟ μεγάλο βῆμα γιά τήν μείωση τοῦ κράτους καί γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν ΔΕΚΟ ἐπιχειρεῖ ἡ Κυβέρνησις, μέ τό νομοσχέδιο πού κατέθεσε στήν Βουλή γιά τήν ΔΕΗ ὁ Κωστῆς Χατζιδάκις καί ἀναμένεται νά ψηφισθεῖ ἕως τίς 20 Νοεμβρίου (τήν Δευτέρα ἀρχίζει ἡ διαβούλευσις.) Τό νομοσχέδιο αὐτό προβλέπει ἄμεσα λουκέτα σέ ἐργοστάσια τῆς ΔΕΗ. μέ πρῶτο τό Ἀμύνταιο καί τήν Πτολεμαΐδα (5), κάλυψη τοῦ 100% τῶν θέσεων τῶν Γενικῶν Διευθυντῶν καί κατά 20% τῶν θέσεων διευθυντῶν ἀπό μάνατζερ τῆς ἀγορᾶς, δραματική μείωση τοῦ προσωπικοῦ κατά 6.000-7.000 ὑπαλλήλους, ἀλλαγές στίς ἐργασιακές σχέσεις (κατάργησις μονιμότητος) καί δικαστικό κυνήγι σέ 400.000 κακοπληρωτές.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ἡ μέθοδος μειώσεως τοῦ προσωπικοῦ θά βασισθεῖ εἴτε σέ ἐθελουσία ἔξοδο κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ ἐργαζομένου εἴτε σέ μετάταξή του σέ ἄλλο φορέα τοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ εὐρυτέρου δημοσίου τομέως εἴτε στήν ἐθελουσία ἔξοδο καί συνταξιοδότηση ἀκόμη καί νεωτέρων ὑπαλλήλων, ἐφ’ ὅσον ἀρνοῦνται τήν μετάταξη. Στόχος εἶναι ἡ μείωσις τοῦ προσωπικοῦ τῆς ἑταιρείας κατά 6-7.000 ἄτομα, ὥστε ἀπό 17.000 πού εἶναι σήμερα νά μειωθεῖ στίς 10-11.000. Στήν πρώτη ταχύτητα τῶν ἐργαζομένων στούς ὁποίους θά δοθοῦν κίνητρα προώρου συνταξιοδοτήσεως ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού εἶναι μεγαλυτέρας ἡλικίας καί ἔχουν ὥριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Θά τούς προσφερθεῖ ἕνα πακέτο ὕψους 20.000 εὐρώ ἕκαστο γιά νά ἐξέλθουν τῆς ὑπηρεσίας. Στήν δεύτερη κατηγορία ἀνήκουν νεώτεροι ὑπάλληλοι πού εἴτε δέν χρειάζονται (ἐργαζόμενοι σέ λιγνιτικές μονάδες) εἴτε δέν ταιριάζουν μέ τό νέο προφίλ τῆς ἑταιρείας. Σέ αὐτούς θά δοθοῦν δύο ἐπιλογές: εἴτε τῆς παραμονῆς στόν ἐργασιακό βίο καί τῆς μετατάξεως σέ ἄλλη ΔΕΚΟ ἤ δημοσία ὑπηρεσία εἴτε τῆς προώρου συνταξιοδοτήσεως. Ἐπειδή ὅμως ἀπέχουν πολύ ἀπό τήν συνταξιοδότηση, θά τούς δοθεῖ γενναῖο μπόνους ἀποχωρήσεως ἀπό τήν ἑταιρεία ὕψους 50.000 εὐρώ.

Πέραν αὐτῶν, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ὅτι ἡ ΔΕΗ θά κυνηγήσει ὅπως δήλωσε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Κωστῆς Χατζηδάκης καί 400.000 καταναλωτές πού τῆς χρωστοῦν 2,7 δισ. εὐρώ. Θά στείλει εἰδοποιητήρια ἀπειλῆς διακοπῆς ρεύματος ἐνῶ στούς μεγάλους ὀφειλέτες πού χρωστοῦν ποσά ἀκόμη καί 60.000 εὐρώ ἕκαστος θά ἀσκηθοῦν ἔνδικα μέσα γιά τήν εἴσπραξη τῶν ὀφειλῶν (ἀγωγές).

Ὅπως ἀνέφερε ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετά τήν συνάντηση πού εἶχε μέ τό προεδρεῖο τῆς ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, «στόχος τῶν ρυθμίσεων γιά τήν ΔΕΗ εἶναι ἡ μείωση τοῦ κόστους λειτουργίας τῆς ἐπιχειρήσεως, προκειμένου νά ἀποφεύγονται οἱ αὐξήσεις στά τιμολόγια, ἀλλά καί ὁ ἐκσυγχρονισμός της, ὥστε νά γίνει πιό φιλική πρός τόν καταναλωτή». Ἡ ΓΕΝΟΠ προανήγγειλε δικαστικούς ἀγῶνες.

Κεντρικό θέμα