ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

500.000 πολῖτες ἀποκτοῦν δικαίωμα νά καταθέτουν νομοσχέδια στήν Βουλή

Συναίνεσις μεγάλου εὔρους μεταξύ ΝΔ-ΚΙΝΑΛ-ΚΚΕ γιά τό Σύνταγμα στά «σκαριά»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ πρωτοβουλία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ἀπόλυτη ἀπομόνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί στόν ὑπερκερασμό του ἀκόμη καί ἀπό αὐτό τό ΚΚΕ, ἀναλαμβάνει στό πλαίσιο τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ Κυβέρνησις δείχνει διατεθειμένη νά συζητήσει καί νά ἀποδεχθεῖ στό τελικό στάδιο τῆς διατυπώσεως τῶν ὑπό ἀναθεώρησιν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος τήν πρόταση γιά τήν καθιέρωση τῆς λαϊκῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας. Πρόκειται γιά μία παλαιά πρόταση τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως, τήν ὁποία διετύπωσε στό παρελθόν πρῶτος ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ Ἰωάννης Βαρβιτσιώτης. Μέ τήν υἱοθέτηση τῆς προτάσεως αὐτῆς χάνει τό Κοινοβούλιο τό προνόμιο τῆς ἀποκλειστικῆς νομοθετήσεως καί δίδεται ὑπό αὐστηρές προϋποθέσεις τό δικαίωμα σέ μεγάλες ὁμάδες πολιτῶν νά καταρτίζουν νόμους καί νά ἀποστέλλουν πρός ἔγκρισιν ἤ ἀπόρριψιν στό νομοθετικό σῶμα, τό Κοινοβούλιο. Πρόκειται γιά μορφή ἀμέσου δημοκρατίας. Ὁ ἀριθμός τῶν ὑπογραφῶν πολιτῶν πού πρέπει νά συνοδεύει τό σχέδιο νόμου γιά νά εἶναι ἔγκυρο καί παραδεκτό δέν ἔχει ἀποφασισθεῖ ἀκόμη καί μελετᾶται ἀπό τό Μαξίμου. Εἶναι ἀντικείμενο διαβουλεύσεως. Κατ’ ἄλλους πρέπει νά φθάνει τό 1 ἑκατομμύριο πολῖτες μέ ἐγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποιήσεως ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ὅμως, κατ’ ἄλλους τίς 500.000.

Ὁ συνταγματολόγος βουλευτής Ροδόπης καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως Εὐριπίδης Στυλιανίδης ἄφησε νά ἐννοηθεῖ σέ τηλεοπτική ἐκπομπή, ὅπου παρενέβη, ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶναι πιό κοντά στήν θέση τοῦ ΚΙΝΑΛ πού ζητεῖ ὑπογραφές 500.000 πολιτῶν γιά τήν λαϊκή νομοθέτηση. Ἡ τελική ἀπόφασις ὅμως, συμφώνως πρός πληροφορίες, θά ληφθεῖ σέ σύσκεψη πού θά γίνει τήν Παρασκευή στό Μαξίμου ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, τήν συμμετοχή τοῦ καθηγητοῦ καί βουλευτοῦ Γιώργου Γεραπετρίτη καί τῶν βουλευτῶν πού ἐμπλέκονται στήν Ἐπιτροπή Ἀναθεωρήσεως. Ἡ Κυβέρνησις, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἕως τώρα ἐξελίξεις, ἀξιοποίησε τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος στό πολιτικό, θεσμικό καί ἰδεολογικό bras de fer γιά νά ἀπομονώσει τόν ΣΥΡΙΖΑ καί νά ἐπιβεβαιώσει τήν ἡγεμονία της. Στό ἰδεολογικό, γιατί μέ τήν καθιέρωση τοῦ ἐλαχίστου ἐγγυημένου εἰσοδήματος ἔδωσε τό στίγμα τοῦ κοινωνικοῦ φιλελευθερισμοῦ καί τῆς κοινωνικῆς δεξιᾶς, ἐξουδετερώνοντας τόν ΣΥΡΙΖΑ πού διεκδικοῦσε τό μονοπώλιο τῆς εὐαισθησίας γιά τούς ἀδυνάμους. Μέ τήν θέση της ἐπίσης σχετικῶς μέ τήν ἀκύρωση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 ἱκανοποίησε τήν Ἐκκλησία. Στό θεσμικό, διότι μέ τήν ψήφιση τῆς νέας διατάξεως γιά τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐξασφαλίζει τήν πολιτική σταθερότητα καί τήν ἀποφυγή τῆς διενέργειας ἐκλογῶν. Ἐνῶ μέ τίς διατάξεις γιά τίς ἐξεταστικές ἐπιτροπές καί τήν λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία δίδει τήν ἄνεση στά κόμματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀλλά καί σέ ἰσχυρές μειοψηφίες εἴτε νά ἐλέγχουν τό κοινοβούλιο συστήνοντας μέ εὐκολία ἐξεταστικές τῶν πραγμάτων ἐπιτροπές (ἀπενοχοποιῶντας τήν λειτουργία τους) ἤ νά τό ἐμπλουτίζουν-ὑποβοηθοῦν μέ προτάσεις νόμου. (Μόνο νά κερδίσει ἔχει μιά κυβέρνησις πού θά ἀποδεχθεῖ νά νομοθετήσει κατόπιν λαϊκῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας.)

Στό πολιτικό ἐπίπεδο, τέλος, ἡ Κυβέρνησις βγαίνει κερδισμένη, γιατί ἀποδεικνύει ὅτι μέ ἄνεση μπορεῖ νά κτίζει συναινέσεις μεγάλου εὔρους μέ τό ΚΙΝΑΛ ἀκόμη καί τό ΚΚΕ. Ἄν μάλιστα ὁ Περισσός ψηφίσει τήν λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία καί τό νομοσχέδιο γιά τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων, σύροντας τόν ΣΥΡΙΖΑ πίσω του, κερδισμένος πολιτικά θά εἶναι καί ὁ ἴδιος. Ἤδη ὁ Περισσός σέ ἄλλα θέματα ὑποσκελίζει τόν ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας ἐμπράκτως ἀνοίγματα σέ ψηφοφόρους καί στελέχη τῆς ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ἤδη ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης μέ τήν ὁμιλία του στήν Βουλή χθές τό βράδυ ἔδειξε τόν δρόμο τῆς συναινέσεως καθιστῶντας σαφῆ τήν ἀπόφαση τῆς Νέας Δημοκρατίας νά κάνει δεκτή τήν πρόταση τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ὑπάρξουν περιορισμοί στό τελικό κείμενο, τονίζοντας: «Ἡ δική μας πρόταση θά ἐμπεριέχει ὅρους καί περιορισμούς γιά τήν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ. Ὁρισμένα ζητήματα ἐξ ὁρισμοῦ δέν μποροῦν νά ἐντάσσονται σέ αὐτό τό πλαίσιο. Γιά παράδειγμα ζητήματα ἐθνικῆς ἄμυνας ἤ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Δέν ὑπάρχει πουθενά αὐτό. Καί βεβαίως θά πρέπει νά ὑπάρχει καί κάποιος περιορισμός στόν ἀριθμό τῶν προτάσεων πού θά ὑποβάλλονται». Ἡ ἀποδοχή τῆς προτάσεως ἀπό τήν ΝΔ καθιστᾶ ἐφικτό τόν ἀπαιτούμενο ἀριθμό τῶν 180 βουλευτῶν γιά τήν ἀναθεώρηση τῆς συγκεκριμένης διατάξεως, ἐνῶ ἀνοικτό παραμένει ἀκόμη τό ζήτημα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπογραφῶν πού θά ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἐκκίνηση τῆς διαδικασίας. Τό Κίνημα Ἀλλαγῆς ἔχει προτείνει 500.000 ὑπογραφές πολιτῶν, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ 100.000 ὑπογραφές. Ὅσον ἀφορᾶ τό ἄρθρο γιά τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὁ κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε λανθασμένη τήν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὑποστηρίζοντας ὅτι καθιστᾶ τόν ἀνώτατο πολιτειακό ἄρχοντα μέρος τοῦ πολιτικοῦ παιγνιδιοῦ. «Ἡ προσφυγή στίς κάλπες γιά τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δέν εἶναι ὀρθή ἐπιλογή σέ μιά Προεδρευομένη Δημοκρατία.»

Κεντρικό θέμα