47% ὑπέρ τῆς Δύσεως 42% ὑπέρ τῆς οὐδετερότητος

Δημοσκόπησις τῆς Κάπα Research: Διχασμένοι οἱ Ἕλληνες ἀπέναντι στήν ρωσσική εἰσβολή

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ἐμφανίζεται ἡ ἑλληνική κοινή γνώμη γιά τήν στάση πού πρέπει νά τηρήσει ἡ χώρα, λίγα 24ωρα μετά τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία. Τήν ὥρα πού οἱ εἰκόνες ἀπό τό Κίεβο, τήν Μαριούπολη, τό Χάρκοβο καί ἄλλες μεγάλες πόλεις συγκλονίζουν τήν διεθνῆ κοινή γνώμη, τό 20% τῶν Ἑλλήνων δηλώνει στήν δημοσκόπηση τῆς Κάπα Research ὅτι συντάσσεται μέ τήν Ρωσσία. Πρόκειται γιά ἕνα πολύ μεγάλο ποσοστό ἐάν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι ἡ Ρωσσία εἰσέβαλε στήν Οὐκρανία, ρωσσικά ἀεροσκάφη βομβάρδισαν τά ἑλληνικά χωριά δίπλα στήν Μαριούπολη, προκαλῶντας τόν θάνατο τοὐλάχιστον 12 ὁμογενῶν. Ἀκόμη καί τό γεγονός ὅτι ἕνα 22% δέν ἔχει καταλήξει μέ ποιό ἀπό τά ἀντίπαλα στρατόπεδα εἶναι πιό κοντά καί τό 13% ἀπαντᾶ «δέν ξέρω-δέν γνωρίζω», καταδεικνύουν τήν συγκεχυμένη στάση τῶν Ἑλλήνων σέ ἕναν πόλεμο μέ ἔντονο ἑλληνικό ἐνδιαφέρον. Μέ τήν Οὐκρανία συντάσσεται μόλις τό 45%. Πρόκειται γιά ἕνα ποσοστό πού ἄν μή τί ἄλλο προκαλεῖ ἐντύπωση, δεδομένου ὅτι εἴθισται ἡ κοινή γνώμη νά τάσσεται ὑπέρ τοῦ ἀδυνάτου καί αὐτοῦ πού δέχεται ἐπίθεση, ὅπως ἐν προκειμένῳ ἡ Οὐκρανία.

Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ θέσις πού παίρνει ὁ Ἕλλην στό ἐρώτημα μέ ποιό στρατόπεδο συντάσσεται στήν διαμάχη μεταξύ Δύσεως καί Ρωσσίας. Τό 48% εἶναι ὑπέρ τοῦ ΝΑΤΟ, τῶν ΗΠΑ καί τῆς ΕΕ καί τό 22% μέ τήν Ρωσσία. Ὅμως τό 21% δέν ἔχει ἀκόμη κασταλάξει μέ ποιά μεριά ταυτίζεται, καί τό 9% «δέν ἀπαντᾶ». Συνολικῶς, ἕνα 52% δέν κλείνει πρός τήν Δύση, τοὐλάχιστον τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ πολέμου. Πρόκειται, ὅπως καί στήν προηγούμενη ἐρώτηση, γιά ἕνα ὁμολογουμένως πολύ ὑψηλό ποσοστό, πού ξαφνιάζει πολλούς. Παρά ταῦτα τό 83% τῶν ἐρωτηθέντων δηλώνει ὅτι ἀνησυχεῖ πολύ-ἀρκετά γιά τήν πολεμική σύγκρουση, καί τό 14% λίγο ἕως καθόλου.

Στήν ἐρώτηση ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στρατηγική τῆς Ἑλλάδος στήν οὐκρανική κρίση, τό 47% ἀπαντᾶ ὅτι πρέπει νά συστρατευθεῖ μέ τήν στρατηγική καί τίς ἀποφάσεις τῆς Δύσεως, τό 2% μέ τήν Ρωσσία καί τό 42% νά μείνει ἡ χώρα μας ἀπολύτως οὐδέτερη. Μεγάλο εἶναι καί ποσοστό (37%) πού δηλώνει ἀπρόθυμο νά ἀντιδράσει μέ κάποιον τρόπο στήν ρωσσική εἰσβολή. Οἱ ὑπόλοιποι ἀναφέρουν ὅτι θά ὑποστηρίξουν πολιτικούς πού καταδικάζουν ἀπερίφραστα τήν εἰσβολή (24%), θά ἀναρτήσουν σχόλια στά κοινωνικά δίκτυα (15%), θά συμμετάσχουν σέ διαδηλώσεις κατά τοῦ πολέμου (12%) καί θά σταματήσουν νά ἀγοράζουν ρωσσικά προϊόντα (8%).

Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό ποσοστό ἐκείνων πού ἀνησυχοῦν ὅτι ἡ Τουρκία μπορεῖ νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν κατάσταση καί νά προκαλέσει προβλήματα στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Εἰδικώτερα, τό 71% ἀπαντᾶ ὅτι φοβᾶται γιά τίς ἑπόμενες κινήσεις τῆς Ἀγκύρας. Ἀκόμη περισσότεροι (87%) εἶναι οἱ πολῖτες πού πιστεύουν ὅτι οἱ ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία θά ἐπιφέρουν νέα κρίση στήν ἑλληνική οἰκονομία. Ἐπίσης τό 43% ἀνησυχεῖ ὅτι ὁ πόλεμος θά ἀπειλήσει τήν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος καί τό 30% πώς θά ἀναγκασθεῖ ἡ χώρα μας νά στείλει στρατεύματα στό πεδίο τῆς μάχης.

Ὑπέρ τῶν κυρώσεων στήν Ρωσσία τάσσεται ἡ πλειοψηφία τῶν ἐρωτηθέντων. Τό 15% πιστεύει ὅτι οἱ κυρώσεις εἶναι στήν σωστή κατεύθυνση, τό 48% δηλώνει ὅτι δέν ἐπαρκοῦν καί τό 19% θεωρεῖ ὅτι ἡ Δύσις δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιβάλει τόσο ἐπώδυνες κυρώσεις στήν Μόσχα. Ἀναφανδόν οἱ Ἕλληνες τάσσονται κατά μιᾶς ἐνδεχομένης στρατιωτικῆς ἐπεμβάσεως τῆς Δύσεως ἐναντίον τῆς Ρωσσίας. Μόλις τό 6% θέλει νά ἐπέμβει στρατιωτικά ἡ Δύσις, ἐνῶ τό 34% ἀπαντᾶ ὅτι δικαιολογεῖται ἡ ἐπέμβασις μόνο ἐάν ἡ Ρωσσία ἐπιτεθεῖ σέ χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἤ τῆς ΕΕ, τό 17% ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ Δύσις πρέπει νά μείνει στό ἐπίπεδο τῶν κυρώσεων καί τό 38% νά ἀποσύρει τίς κυρώσεις καί νά προσφύγει στήν διπλωματία.

Κεντρικό θέμα