43.000 ἀλλοδαποί μέ ψῆφο στούς καταλόγους τῆς Α΄ Ἀθηνῶν

Δίδουν ἐκλογικά βιβλιάρια καί ἰθαγένεια στούς ξένους ἐνῶ περιφρονοῦν τούς Ἀποδήμους

«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ» ὀνομάζει ἡ Κυβέρνησις τίς ρυθμίσεις πού περιλαμβάνει τό νέο νομοσχέδιο γιά τήν ἀπόδοση ἑλληνικῆς ἰθαγενείας, τό ὁποῖο πρόκειται πολύ σύντομα νά κατατεθεῖ στήν Βουλή. Πρόκειται γιά ἕνα νομοσχέδιο πού καθιστᾶ τίς διαδικασίες ἀποδόσεως τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας «διαδικασίες-ἐξπρές». Ὁ ἴδιος ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Ἀλέξης Χαρίσης κομπάζει ὅτι οἱ ρυθμίσεις τίς ὁποῖες θέλει νά εἰσαγάγει, θά μειώσουν τόν χρόνο ὁλοκληρώσεως τῆς ἀποδόσεως ἰθαγενείας κατά ἐννέα μῆνες, ἐνῶ ἀπό τήν ἀνάλυση τοῦ νομοσχεδίου καί τῶν σχετικῶν δηλώσεων διαπιστώνεται μία γενική τάσις διευκολύνσεως τῶν ἀλλοδαπῶν πού θέλουν νά πάρουν τήν ἑλληνική ἰθαγένεια.

Πρόκειται γιά κάτι πρωτοφανές. Τό Κράτος (ἤ γιά τήν ἀκρίβεια ἡ Κυβέρνησις) προσπαθεῖ νά ἁπλουστεύσει κάποιες διαδικασίες καί νά διευκολύνει κάποιους κατοίκους του οἱ ὁποῖοι δέν γεννήθηκαν σέ ἑλληνικό ἔδαφος. Καί μάλιστα κατά τρόπο πού ἀλλοιώνεται ἡ σύνθεσις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Συμφώνως πρός πληροφορίες στούς ἐκλογικούς καταλόγους τῆς Α΄ Ἀθηνῶν ἔχουν ἐγγαφεῖ ἤδη 43.000 ἀλλοδαποί ψηφοφόροι! Τήν στιγμή πού στίς ἐκλογές τοῦ 2015, στήν ἴδια περιφέρεια, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 78.431 πολῖτες καί ΝΔ 77.360 (ἐπί 253.687). Τέτοια προθυμία ἐξυπηρετήσεως ὅμως δέν ἐπέδειξε ἡ Κυβέρνησις στό αἴτημα γιά τήν θεσμοθέτηση τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων, οἱ ὁποῖοι εἴτε γεννήθηκαν εἴτε ἔχουν ρίζες στήν πατρίδα μας. Ἀντιθέτως, ἐνοχλεῖται ἐπειδή ἡ ψῆφος τῶν Ἀποδήμων θά ἀλλάξει τόν συσχετισμό μεταξύ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Αὐτός εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ! Ἐπιτρέπει σέ ξένους νά ἀλλοιώνουν τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ἀλλά ἀπαγορεύει σέ Ἕλληνες νά τό διαμορφώνουν! Ὅσον ἀφορᾶ μάλιστα στήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων, πέρα ἀπό τό ὅτι ἡ ρύθμισις, τήν ὁποία εἰσηγεῖται ἡ Κυβέρνησις (ἐκλογή μόνον τριῶν βουλευτῶν ἀπό τούς ἀποδήμους), συνιστᾶ χλευασμό, ἡ ὅλη στάσις τῶν κυβερνώντων ἔναντι τῶν Ἑλλήνων πού τιμοῦν τήν χώρα μας διαπρέποντας στό ἐξωτερικό ἀναδεικνύει τήν ἐμπάθειά τους εἰς βάρος των.

Ἡ Κυβέρνησις ἁπλούστατα δέν θέλει νά τούς δώσει τό δικαίωμα νά ἔχουν ἰσοδύναμη ψῆφο μέ τούς ἄλλους Ἕλληνες, μή συνυπολογίζοντας τίς ψήφους τους στό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα. Τούς ἀρνεῖται ἕνα δικαίωμα τό ὁποῖο δέν ἔχει ἀρνηθεῖ οὔτε ὁ Ἐρντογάν στούς Τούρκους τῆς διασπορᾶς! Καί θέτει σέ μοῖρα πολύ ὑψηλότερη ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ἔχουν γεννηθεῖ ἤ νά κατάγονται ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τήν Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ἤ τήν Μποτσουάνα. Νομοθετεῖ γιά νά τούς διευκολύνει νά ἀποκτήσουν μιά ὥρα ἀρχύτερα λόγο γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

Δέν εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθεῖ κανείς τούς λόγους γιά τούς ὁποίους μία ἀριστερή Κυβέρνησις ἀντιπαθεῖ τούς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Νά ἀρχίσουμε ἀπό αὐτούς πού προσφάτως ἔφυγαν, ἀναζητώντας μιά καλύτερη τύχη σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης; Ἕνας σημαντικός λόγος τῆς μεταναστεύσεώς τους εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀριστερή διακυβέρνησις καί τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα ἔχει ὁδηγήσει τούς νέους. Ἀνεργία, ἐχθρότης πρός τήν ἀριστεία, τήν πρόοδο καί τήν ἐπιχειρηματικότητα συνθέτουν τό ἐφιαλτικό σκηνικό μιᾶς ζωῆς χωρίς προοπτικές, τήν ὁποία ἀπεργάζονται γιά τήν Ἑλλάδα ὁ κ. Τσίπρας καί ἡ Κυβέρνησίς του. Ἤδη, αὐτοί οἱ Ἕλληνες, πού μπορεῖ νά ἔχουν φθάσει καί τίς 600.000, ἔχουν ἀπορρίψει τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τίς καταστροφικές πολιτικές του θέσεις. Γιατί, λοιπόν, νά τούς διευκολύνουν νά ἀποκτήσουν δυνατότητα (διότι τό δικαίωμα τό ἔχουν) νά ψηφίζουν κανονικά στίς βουλευτικές ἐκλογές; Διότι αὐτό εἶναι δίκαιον; Δέν φαίνεται τό δίκαιον νά βαραίνει καί πολύ στίς ἀποφάσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Συνήθως διαπνέονται ἀπό πολιτική ἐμπάθεια καί καθοδηγοῦνται ἀπό μικροκομματικές σκοπιμότητες. Γιά νά διευκολύνουν πολῖτες οἱ ὁποῖοι δέν θά τούς ψηφίσουν; Ἐπειδή εἶναι Ἕλληνες καί τό δικαιοῦνται; Ἀπό τήν στιγμή πού δέν μποροῦν νά τούς προσηλυτίσουν στόν ἀριστερό ἀναχρονισμό, οὐδόλως τούς ἐνδιαφέρει.

Οἱ μετανάστες, ὅμως, εἶναι κάτι ἄλλο. Μέ ἐλλιπῆ γνώση γιά τό μέλλον τῆς χώρας στήν ὁποία ἔχουν φθάσει εὔκολα, θά ποδηγετηθοῦν ἀπό τούς «ἰνστρούχτορες» τῆς Ἀριστερᾶς, ὥστε νά τήν ψηφίσουν χάρη σέ πρόσκαιρα μικρο-οφέλη καί ἀπατηλές ὑποσχέσεις. Πόσο μπορεῖ νά «φλέγεται» γιά τό ἄν «παραχωρεῖται» τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἕνας Σομαλός; Ἐνῶ ὁ Ἕλληνας, καί στήν ἄκρη τοῦ κόσμου νά πάει, θά κουβαλάει τήν Ἑλλάδα μέσα στήν ψυχή του. Ὅπου καί ἄν διακριθεῖ, θά στρέφει πάντα τό βλέμμα πρός τήν Πατρίδα, ἀκόμη καί ἄν αὐτή τόν πληγώνει, μέ τήν περιφρονητική της στάση καί τόν ἰσοπεδοτισμό πού ἐπιβάλλει στήν χώρα.

Ἀκόμη χειρότερα, ὡς πολῖτες τοῦ κόσμου, οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς γνωρίζουν πολύ καλά πόσο παρωχημένες εἶναι οἱ ἰδέες τῆς Ἀριστερᾶς καί πόσο καταστροφική εἶναι ἡ πολιτική πρακτική της, σέ ὅλες τίς χῶρες πού εἶχαν τήν ἀτυχία νά τήν ὑποστοῦν.

Ὅσο γιά τήν πολιτική πρακτική, συνάδει ἀπολύτως μέ αὐτήν ἡ πρόθεσις νά κρατηθοῦν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐκτός διαδικασιῶν λήψεως ἀποφάσεων γιά τήν Ἑλλάδα. Ἐκεῖ προτιμοῦν τήν ψῆφο κάποιων πού θά πληρώσουν 550 εὐρώ παράβολο (σέ αὐτό τό ποσόν μειώνεται, ἀπό τά 700 πού ἰσχύουν σήμερα, ἡ αἴτησις γιά ἀπόκτηση ἰθαγενείας), θά ἀπαντήσουν σέ 30 προεπιλεγμένες ἐρωτήσεις καί θά ἐξετασθεῖ ἄν γνωρίζουν ἑλληνικά. Εἶναι, ὅμως, νά ἀπορεῖ κανείς σέ τί εἴδους ἑλληνικά θά τούς ἐξετάσουν! Στήν ἐξαχρειωμένη γλῶσσα, πού κακοποιεῖται ἀκόμη καί ἀπό πολιτικούς πού ἐκφωνοῦν τούς «δεκάρικους» λόγους τους;

Κεντρικό θέμα