4% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου οἱ παράνομοι μετανάστες!

Ἠλεκτρονικό ἔλεγχο τῆς «πράσινης γραμμῆς» μελετᾶ ἡ Λευκωσία

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἐπιδιώκουμε νά περιορίσουμε τούς ἐπερχομένους μετανάστες σέ ποσοστό 1% τοῦ πληθυσμοῦ. Στήν Κύπρο, ὅμως –ἐννοοῦμε στήν ἐλεύθερη Κύπρο, οἱ μετανάστες φθάνουν ἤδη τό 4%. Δηλαδή σέ ἕναν πληθυσμό 850.000 περίπου μιλᾶμε γιά 38.000 μετανάστες, πού σχεδόν ὅλοι εἶναι μουσουλμάνοι. Καί σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς, ὁ τουρκικός στρατός κατοχῆς. Ἄλλες 40.000. Αὐτός ὁ στρατός εἶναι ἡ ὁρατή ἀπειλή. Οἱ 38.000 μετανάστες εἶναι ἡ ἀσύμμετρη ἀπειλή. Καί ὅλοι ἔχουν ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία. Στήν Τουρκία ἀφίχθησαν ἀπό τίς ἀπομεμακρυσμένες χῶρες τῆς Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονται. Ἀπό τήν Τουρκία πέρασαν στά Κατεχόμενα (Κερύνεια) καί ἀπό ἐκεῖ διέσχισαν τήν γραμμή τῆς ἀντιπαραθέσεως. Τήν γραμμή πού ὑποτίθεται ὅτι ἐλέγχεται ἀπό τόν ΟΗΕ.

Τό ζήτημα ἀπασχολεῖ σοβαρά τήν Κυπριακή Κυβέρνηση. Σέ σύσκεψη πού ἔγινε χθές τό πρωί στήν Λευκωσία, τό πρόβλημα προσδιορίσθηκε καί ἄρχισε ἡ ἐπεξεργασία τῶν λύσεων. Τά σύνορα πρέπει νά σφραγισθοῦν. Εἶναι μέν παράνομα, ἀλλά πρέπει νά καταστοῦν καί ἀπολύτως ἐλεγχόμενα. Ἡ Κυπριακή Ἀστυνομία θά πρέπει νά κάνει αὐτό πού δέν κάνει ὁ ΟΗΕ. Νά τά σφραγίσει.

Βεβαίως, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Κωνσταντῖνος Πετρίδης μετά τήν σύσκεψη, πέρα ἀπό τίς παρεμβάσεις πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρέπει νά θεσμοθετηθεῖ νομικῶς ἡ ἀλλαγή τοῦ κώδικος πού διέπει τόν κανονισμό τῆς «Πράσινης Γραμμῆς». Ἀφ’ ἑνός πρέπει νά ἀλλάξει ὁ κανονισμός τοῦ Δουβλίνου, ὁ ὁποῖος δημιουργεῖ πολλές καί βαρειές ὑποχρεώσεις στά κράτη τῆς πρώτης ὑποδοχῆς μεταναστῶν, χωρίς νά τούς παρέχει τήν ἀλληλεγγύη πού χρειάζονται.

Ἀφ’ ἑτέρου θά θεσμοθετηθοῦν ὀκτώ μέτρα γιά τόν ἔλεγχο τῆς γραμμῆς ἀντιπαραθέσεως. Τά μέτρα θά ἀνακοινωθοῦν ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀλλά πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τά πρῶτα ἀπό αὐτά θά ἀφοροῦν στόν ἠλεκτρονικό ἔλεγχο τῆς «νεκρῆς ζώνης». Τῆς περιοχῆς δηλαδή ἑκατέρωθεν τῆς γραμμῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαγορευμένη τόσο στόν στρατό κατοχῆς ὅσο καί στήν Κυπριακή Ἐθνική Φρουρά. Εἶναι ὑπό τόν ἔλεγχο τοῦ ΟΗΕ, ἀλλά ὅπως προκύπτει ἀπό τά γεγονότα εἶναι ἀνοικτός στούς λεγομένους μετανάστες. Εἶναι ἀνοικτός στήν 5η Φάλαγγα τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητος.

Πηγές τῆς δυνάμεως τοῦ ΟΗΕ στήν Κύπρο (UNFICYP) θέλησαν νά δικαιολογηθοῦν, ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν εἶναι ἡ ἀποστολή τους νά ἀποτρέπουν τήν παράνομη μετανάστευση. Ἡ ἐντολή τους περιορίζεται, συνέχιζαν, στήν ἀποφυγή ἐπεισοδίων μεταξύ ἑλληνοκυπριακῆς καί τουρκικῆς πλευρᾶς, ὥστε νά μήν διαμορφώνεται ἀρνητικό κλῖμα γιά τίς συνομιλίες πού ἐνδέχεται (!) νά γίνουν. Ἀπέφυγαν ὅμως νά ἀπαντήσουν στό ἐρώτημα τοῦ πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τήν ἠλεκτρονική θωράκιση τῆς γραμμῆς ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Ἡ ἐπισήμανσις ὅμως τοῦ γεγονότος ὅτι δέν ἐπιτρέπεται εἴσοδος ἑλληνοκυπριακῶν συνεργείων στήν νεκρή ζώνη, δείχνει ξεκάθαρα τίς προθέσεις τους. Ἡ ἐγκατάστασις ἠλεκτρονικῶν συστημάτων μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ ὡς αἰτία τριβῆς. Ἐνῶ ἡ ἀνεξέλεγκτος διέλευσις μεταναστῶν δέν δημιουργεῖ πρόβλημα! Τό ὅτι εἶναι μία κατάστασις πού, συμφώνως πρός τόν Κύπριο ὑπουργό Ἐσωτερικῶν ἐξελίσσεται σέ «ἐκκολαπτόμενη κρίση», δέν φαίνεται νά ἀπασχολεῖ οὔτε τόν ΓΓ Γκουτέρρες οὔτε τούς «εἰδικούς ἀπεσταλμένους» του. Ἀδιαφόρους τούς ἀφήνει ἀκόμη καί ἡ πραγματικότης, ὅπως ἀποτυπώθηκε μετά τήν χθεσινή σύσκεψη στήν Λευκωσία: «Τό ζήτημα εἶναι καυτό καί ἀπασχολεῖ τήν Κύπρο ὡς χώρα πρώτης γραμμῆς, ἡ ὁποία ἐπωμίζεται μεγάλο βάρος λόγω καί τῆς ἀνωμαλίας τῆς κατοχῆς».

Κεντρικό θέμα