24.000 μετανάστες ὁπλισμένοι μέ τροχούς ἐπαναφορτιζομένους!

Ἀποτροπή καί μέ πῦρ – Ἄσκησις μήνυμα τοῦ Στρατοῦ – Ἀπαράδεκτες ἴσες ἀποστάσεις ΗΠΑ-ΟΗΕ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ πού ἔκαναν στό ΚΥΣΕΑ ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος καί ὁ ὑφυπουργός Ἀμύνης Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς οἱ ὁποῖοι μετέβησαν στόν Ἕβρο μετά τήν ὀργανωμένη ἀπόπειρα παραβιάσεως τῶν ἑλληνικῶν συνόρων ἀπό 24.000 καί πλέον παρανόμους μετανάστες μέ τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Τουρκίας, ἦταν ἐντυπωσιακή! Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὁ ὁποῖος ἦταν σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο καί μέ τά κορυφαῖα στελέχη τῆς ΕΕ, ἄκουσε ἔκπληκτος τούς ἐπιτελεῖς του νά τοῦ λένε πώς οἱ μετανάστες ἐκτός ἀπό τανάλιες γιά νά κόβουν τά σύρματα καί δακρυγόνα εἶχαν στήν κατοχή τους καί τροχούς ἐπαναφορτιζομένους!! Κάτι πού δέν εἶχαν δεῖ ποτέ ξανά! Δῶρο τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων!

Ἡ ἀνακοίνωσις πού ἐξέδωσε μετά ταῦτα ἡ Κυβέρνησις ἦταν ἀπολύτως λογική. Υἱοθέτησε τήν θέση Παυλόπουλου γιά ἐξωτερικά σύνορα ΕΕ, προειδοποιεῖ μέ ἀπελάσεις καί προσωρινά μέτρα καί ὁμιλεῖ γιά ἀσύμμετρη ἀπειλή. Στό πλαίσιο τοῦ σχεδιασμοῦ ἀποτροπῆς ἐντάσσεται καί ἡ ἀπόφασις διεξαγωγῆς ἀσκήσεων μέ πραγματικά πυρά στήν περιοχή εὐθύνης τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ, δηλαδή σέ ὅλη τήν περιοχή τοῦ Ἕβρου.

Μέ τίς ἀνησυχίες νά ἐντείνονται γιά τό τί μπορεῖ νά γίνει στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου τίς ἑπόμενες ἡμέρες, συνεδρίασε τό ΚΥΣΕΑ καί ἔλαβε ἀποφάσεις γιά ἀναστολή τῶν διαδικασιῶν ἀσύλου γιά ἕναν μῆνα, πού σημαίνει οὐσιαστικό σφράγισμα τῶν συνόρων καί μία σειρά ἄλλων μέτρων γιά τήν προστασία τῶν συνόρων, χερσαίων καί θαλασσίων.
Εἰδικώτερα, ἡ ἀνακοίνωσις στήν ὁποία προέβη ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μετά τήν συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Τίς τελευταῖες μέρες ἡ Ἑλλάδα δέχεται αἰφνίδια, μαζική, ὀργανωμένη καί συντονισμένη πίεση ἀπό μετακινήσεις πληθυσμῶν στά ἀνατολικά, χερσαῖα καί θαλάσσια σύνορά της. Ἡ μετακίνηση αὐτή κατευθύνεται καί ἐνθαρρύνεται ἀπό τήν Τουρκία. Οἱ ἐνέργειες αὐτές γίνονται κατά παράβαση τῶν ὑποχρεώσεων πού ἀπορρέουν ἀπό τήν κοινή δήλωση Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης – Τουρκίας.

Ἡ Τουρκία ἀντί νά περιορίσει τά κυκλώματα διακινητῶν μεταναστῶν καί προσφύγων ἔχει γίνει ἡ ἴδια διακινητής. Τά συγκεντρωμένα ἄτομα ἐπιχειροῦν διά τῆς βίας νά εἰσέλθουν σέ ἑλληνικό ἔδαφος, παρά τό γεγονός ὅτι ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά ἔχει καταστεῖ σαφές, μέ κάθε τρόπο, ὅτι δέν ἐπιτρέπεται καμμία ἀπολύτως διέλευση. Λόγω τοῦ συντονισμένου καί μαζικοῦ χαρακτῆρα της ἡ μετακίνηση αὐτή δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τό διεθνές δίκαιο τοῦ ἀσύλου πού ἀφορᾶ μόνο ἐξατομικευμένες περιπτώσεις.

Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές, ἡ παροῦσα κατάσταση συνιστᾶ ἐνεργή, σοβαρή, ἐξαιρετική καί ἀσύμμετρη ἀπειλή κατά τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας τῆς χώρας. Τά συγκεντρωμένα ἄτομα χρησιμοποιοῦνται ὡς πιόνια ἀπό τήν Τουρκία γιά τήν ἄσκηση διπλωματικῆς πίεσης. Ἡ Ἑλλάδα ἀσκεῖ ἀταλάντευτα τό κυριαρχικό δικαίωμα καί τή συνταγματική ὑποχρέωση νά διαφυλάσσει τήν ἀκεραιότητά της.»

Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε:

«– Τήν ἀναβάθμιση σέ μέγιστο ἐπίπεδο τῶν μέτρων φύλαξης τῶν ἀνατολικῶν, χερσαίων καί θαλάσσιων συνόρων τῆς χώρας ἀπό τά σώματα ἀσφαλείας καί τίς ἔνοπλες δυνάμεις γιά τήν ἀποτροπή παράνομων εἰσόδων στή χώρα.

– Τήν προσωρινή ἀναστολή, γιά ἕνα μῆνα ἀπό τήν ἡμέρα λήψης τῆς παρούσας ἀπόφασης, τῆς ὑποβολῆς αἰτήσεων ἀσύλου ὅσων εἰσέρχονται στή χώρα παράνομα.

– Τήν ἄμεση ἐπιστροφή, ὅπου αὐτό εἶναι δυνατόν, στή χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, ὅσων εἰσέρχονται παράνομα σέ ἑλληνικό ἔδαφος.

– Τήν ὑποβολή αἰτήματος στήν FRONTEX γιά ἀνάπτυξη τῆς ὁμάδας RABIT μέ στόχο τή φύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς χώρας, πού συνιστοῦν καί σύνορα τῆς ΕΕ.

– Τήν ἄμεση γνωστοποίηση τῆς παρούσας ἀπόφασης, στό Συμβούλιο Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, καί τήν κίνηση τῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 78, παράγραφος 3 τῆς Συνθήκης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὥστε νά ληφθοῦν προσωρινά μέτρα ὑπέρ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐπείγουσας κατάστασης λόγω αἰφνίδιας εἰσροῆς ὑπηκόων τρίτων χωρῶν, στό πλαίσιο τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης».

Ἡ στήριξις τῆς Εὐρώπης ἀναμένεται αὐτήν τήν φορά πιό οὐσιαστική. Ἐνδεικτικό εἶναι τό γεγονός ὅτι τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ἐπρόκειτο νά συνοδεύουν κατά τήν σημερινή ἐπίσκεψή του στόν Ἕβρο ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ, ἡ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν καί ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασσόλι. Ἀποῦσα καί σιωπηλή ὅμως παραμένει ἡ Καγκελλάριος Ἄγγελα Μέρκελ.

Τήν στιγμή ὅμως πού ἡ Εὐρώπη ἀρχίζει νά ἐπιδεικνύει μιά ἀλληλεγγύη, ἐντελῶς παράλογη εἶναι ἡ στάσις τοῦ ΟΗΕ. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας γιά τούς Πρόσφυγες Μπάμπαρ Μπαλούτς ἀνέφερε: «Οἱ χῶρες ἔχουν ἀσφαλῶς τό νόμιμο δικαίωμα νά ἐλέγχουν τά σύνορά τους καί νά διαχειρίζονται τίς παράνομες μετακινήσεις, ὅμως θά πρέπει νά δείχνουν αὐτοσυγκράτηση στή χρήση ὑπερβολικῆς καί δυσανάλογης βίας καί νά ἐφαρμόσουν ἕνα σύστημα πού θά ἐπιτρέπει νά ὑποβάλλονται αἰτήματα γιά παροχή ἀσύλου μέ συντεταγμένο τρόπο». Περιττεύει κάθε σχολιασμός αὐτῆς τῆς δηλώσεως, πού ἀναδεικνύει μίαν τελείως ἑτεροβαρῆ θέση πού στό τέλος θέλει νά περιορίσει τό δικαίωμα μιᾶς χώρας σέ αὐτοάμυνα ἀπέναντι σέ μίαν ἀσύμμετρη εἰσβολή.

Ἄν καί ὁ Πρόεδρος Ντόλαντ Τράμπ σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν κ. Μητσοτάκη ἀνεγνώρισε τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος νά προστατεύει τά σύνορά της, τήν συνήθη τακτική τῶν «ἴσων ἀποστάσεων» τηρεῖ τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τό ὁποῖο ἐπίσης ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος, ὡστόσο συνέστησε ἀπό κοινοῦ διαχείριση τοῦ προβλήματος μέ τήν Τουρκία. Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς θά ἀντιδροῦσε τό ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο, ἄν κάποιος τούς συνιστοῦσε νά ἀντιμετωπίσουν ἀπό κοινοῦ μέ τό Μεξικό τό πρόβλημα τῆς μεταναστεύσεως στά σύνορά τους. Πόσω μᾶλλον πού ἐν προκειμένω ἡ Τουρκία εἶναι ἡ αἰτία τοῦ προβλήματος.

«Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀναγνωρίζουν τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος νά ἐφαρμόζει τούς δικούς της νόμους πάνω στά σύνορά της» σημειώνει τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί συνεχίζει: «Γνωρίζουμε αὐτά τά δημοσιεύματα καί παρακολουθοῦμε στενά τήν κατάσταση. Καλοῦμε καί τίς δύο πλευρές νά ἐπιδείξουν αὐτοσυγκράτηση, καθώς αὐτή ἡ κατάστασις ἐξελίσσεται στά ἑλληνοτουρκικά σύνορα. Τουρκία καί Ἑλλάς νά διασφαλίσουν ὅτι θά διαχειρισθοῦν τήν συγκεκριμένη κατάσταση κατά ἕναν τρόπο πού θά εἶναι συμβατός τόσο μέ τό διεθνές δίκαιο γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅσο καί μέ τό διεθνές προσφυγικό δίκαιο».

Κεντρικό θέμα