Ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Μεταναστεύσεως μᾶς ἐγκαλεῖ γιατί φυλᾶμε τά σύνορά μας!

«Ὑπερβολικά» καί «ἀμφιλεγόμενα» τά μέτρα τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ροῶν – Ἀλλά 7η στήν Εὐρώπη σέ φιλοξενία αἰτούντων ἄσυλο

ΟΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ μετανάστες πού διαμένουν στήν χώρα μας ἀντιπροσωπεύουν τό 12,9% τοῦ πληθυσμοῦ, πλησιάζοντας τά ἀντίστοιχα ποσοστά τῆς Γαλλίας, καί προσπερνῶντας κατά 2% ἐκεῖνα τῆς γειτονικῆς Ἰταλίας. Αὐτά ἀποκαλύπτει ἡ νέα έκθεσις τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μεταναστεύσεως γιά τό 2022.

  • Τῆς Μαρίας Κορνάρου

Τό μεγαλύτερο ποσοστό, 446,614 χιλιάδες, προέρχεται ἀπό τήν Ἀλβανία, ἐνῶ ἀκολουθοῦν ἡ Γερμανία μέ 116,644, ἡ Γεωργία μέ 85 χιλιάδες, ἡ Βουλγαρία μέ 74 χιλιάδες καί ἡ Ρωσσία μέ 55 χιλιάδες. Συνάμα, οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο πού μένουν στήν χώρα μας ἀνέρχονται σχεδόν στούς 200 χιλιάδες, καταλαμβάνοντας τήν 7η θέση στήν Εὐρώπη, ἀμέσως μετά τίς μεγάλες χῶρες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Νότου, Ἰταλία καί Ἱσπανία. Πάντως, οἱ ροές στήν δίοδο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου παρουσίασαν σημαντική μείωση. Ἐπί πλέον, ἡ Ἑλλάδα ἀποτέλεσε τήν δεύτερη χώρα τῆς Εὐρώπης σέ ἐκτοπισμούς πληθυσμῶν, μέ 13 χιλιάδες νά ἀναγκάζονται νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑστίες τους ἀπό φυσικές καταστροφές, ὅπως πυρκαϊές καί πλημμύρες.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκθεσις, παρ’ ὅτι ἀναγνωρίζει τήν θέση τῆς χώρας μας στήν «πρώτη γραμμή» τοῦ μεταναστευτικοῦ, μαζί μέ τήν Ἰταλία καί τήν Ἱσπανία, καθώς καί τήν πρωταγωνιστική θέση τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογειακῆς διόδου γιά τήν ἄφιξη στήν Εὐρώπη –ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅτι τό 70% τῶν γυναικῶν μεταναστῶν τήν περίοδο 2018-2020 ἔφθασε στήν Εὐρώπη διά τῆς Ἑλλάδας!– παρ’ ὅλα αὐτά ψέγει τήν χώρα μας γιά τήν προσπάθειά της νά ἀντιμετωπίσει τό δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος. Συγκεκριμένα, ἡ προσπάθεια τῆς χώρας μας γιά ἐπιστροφή μεταναστῶν στήν Τουρκία στίς ἀρχές τοῦ 2021, ἀλλά καί γιά φύλαξη τῶν συνόρων της μέ τεχνολογία ἠχητικῶν κανονιῶν, πρός ὄφελος –κατά παραδοχή τοῦ ΔΟΜ– ὄχι μόνο τῆς ἴδιας ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς ΕΕ, χαρακτηρίζονται «ὑπερβολικά» καί «ἀμφιλεγόμενα» μέτρα, πού προκαλοῦν «ἀνησυχίες» γιά τόν ἀντίκτυπό τους στούς αἰτοῦντες ἄσυλο. Οἱ προσπάθειες τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς παραλληλίζονται μέ τά μέτρα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου γιά ἀναπομπή τῶν αἰτήσεων ἀσύλου πρός τρίτες «ἀσφαλεῖς χῶρες» καί τῆς Δανίας γιά τήν ἀναγκαστική μεταφορά αἰτούντων ἄσυλο σέ τρίτες χῶρες. Μέτρα πού κρίνονται, κατά τόν ΔΟΜ, ἀντίθετα μέ τήν Συμφωνία τῆς Γενεύης τοῦ 1951 γιά τούς πρόσφυγες καί ἐπικίνδυνα νά «ὑπονομεύσουν τό παγκόσμιο σύστημα προστασίας».

Ἡ ἀντίδρασις ὅμως τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γιά νά διαφυλάξουν τά σύνορά τους δέν εἶναι διόλου ἀβάσιμη. Ἡ Εὐρώπη ἔρχεται πρώτη παγκοσμίως στόν μεταναστευτικό πληθυσμό, καθώς φιλοξενεῖ 87 ἑκατομμύρια μετανάστες, 12 ἑκατομμύρια περισσότερους σέ σχέση μέ τό 2015. Ἦταν αὐτή ἡ αὔξησις τῆς τελευταίας πενταετίας πού τήν ὤθησε νά ξεπεράσει στήν παγκόσμια κατάταξη τήν Ἀσία. Οἱ 40 ἑκατομμύρια ἐξ αὐτῶν εἶναι μετανάστες μέ καταγωγή ἐκτός Εὐρώπης. Τά 11 ἑκατομμύρια κατάγονται ἀπό τήν Ἀφρική, ἐνῶ τά 23 ἑκατομμύρια ἀπό τήν Ἀσία. Συγκριτικῶς, τό 1990 ὁ ἀριθμός Εὐρωπαίων πού ζοῦσαν ἐκτός Εὐρώπης καί μή Εὐρωπαίων πού ζοῦσαν ἐντός Εὐρώπης ἦταν περίπου ὁ ἴδιος, μία ἰσορροπία πού ἔχει σήμερα ἐντελῶς ἀνατραπεῖ ἐν ὄψει τῆς διογκώσεως τῶν μεταναστῶν πρός τήν Εὐρώπη, πού ἔχει διπλασιαστεῖ σέ σχέση μέ τό 1990! Ὅταν ἀποτελεῖ τόν πρῶτο προορισμό γιά τήν μετανάστευση ἀπό τήν Ἀφρική καί τόν δεύτερο –μέ μικρή διαφορά– γιά τήν Ἀσία, δέν εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πού ὁ ἀριθμός βαίνει αὐξανόμενος! Οἱ πολιτογραφήσεις αἰτούντων ἄσυλο στήν Εὐρώπη ἦταν ἐπίσης οἱ περισσότερες παγκοσμίως.

Δέν εἶναι μόνον ἡ Εὐρώπη πού βιώνει μία αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν –εἶναι ἡ μετανάστευσις πού βαίνει αὐξανόμενη, παγκοσμίως! Τό 2020 εἶδε 281 ἑκατ. μετανάστες, ἤτοι τό 3,6% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Ἐξ αὐτῶν, μόλις οἱ 3,9 χιλιάδες ἀγνοοῦνται ἤ ἀπεβίωσαν, οἱ μισοί ἐξ αὐτῶν στήν Μεσόγειο. Ὁ ἀριθμός τῶν αἰτούντων ἄσυλο ἦταν 4,1 ἑκατομμύρια. Πρίν ἀπό μισόν αἰῶνα, τό 1970, οἱ μετανάστες παγκοσμίως ἦταν μόλις 84 ἑκατομμύρια, καί τό ποσοστό τους στόν παγκόσμιο πληθυσμό παρέμεινε σχετικῶς σταθερό μέχρι τό 2005, ὁπότε καί ἄρχισε νά αὐξάνεται κατά περίπου 0,3 ἀνά ἔτος. Οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο πού ἔχουν ἀνάγκη νά ἐγκατασταθοῦν σέ τρίτη χώρα ἔχουν ἐπίσης σχεδόν διπλασιασθεῖ σέ σχέση μέ τό 2011.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ θέσις τῆς γείτονος Τουρκίας στήν παγκόσμια κατάταξη, ἀφοῦ ἀνέρχεται στήν 1η θέση ὑποδοχῆς προσφύγων, ἀφοῦ φιλοξενεῖ 3,792,505 Σύρους. Ἡ κίνησις πληθυσμῶν ἀπό τήν Συρία στήν Τουρκία εἶναι ἡ δεύτερη μεγαλύτερη στόν κόσμο. Ἀλλά ἡ γείτονα ἀποτελεῖ καί τόν 16ο ἐξαγωγέα μεταναστῶν παγκοσμίως, μέ κύριο προορισμό τήν Γερμανία, ὅπου ἀφίχθησαν 1,837,282 Τοῦρκοι τό 2020, καθώς καί ἄλλες χῶρες τῆς Δύσεως, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ὁλλανδία, ἡ Αὐστρία καί οἱ ΗΠΑ.

 

Κεντρικό θέμα