1,8 δισ. εὐρώ ἐπί πλέον φόροι γιά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας Πιτσιλῆ

Συμβόλαιο μέ ἐτησίους στόχους καί ἀξιολόγηση γιά τόν Πρόεδρο τῆς Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων

ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ἀποδόσεως πού προβλέπει τήν εἴσπραξη φορολογικῶν ἐσόδων συγκεκριμένου ὕψους συνδέεται ἡ ἐτησία ἀνανέωσις τῆς θητείας τοῦ Γιώργου Πιτσιλῆ, ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ κ. Πιτσιλῆς, ἡ θητεία τοῦ ὁποίου ἀνανεώθη μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καί ἐδημοσιεύθη στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, εἰδικώτερα γιά τό τρέχον ἔτος θά πρέπει νά συλλέξει ἔσοδα 1,8 δισ. εὐρώ ἐπί πλέον αὐτῶν τῶν προβλεπομένων στόν κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω τῆς φορολογικῆς συμμορφώσεως. Μέ τά ἔξτρα ἔσοδα τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπιδιώκει νά διαπραγματευθεῖ μέ τούς δανειστές φοροελαφρύνσεις πρός τήν μεσαία τάξη, ὅπως τήν μείωση τῶν συντελεστῶν τοῦ ΕΝΦΙΑ τό καλοκαίρι, τήν μείωση τῆς Εἰσφορᾶς Ἀλληλεγγύης τό 2020 καί τήν κατάργησή της τό 2021, τήν σταδιακή κατάργηση τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος ἀλλά καί τήν ταχύτερη μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν.

Τό συμβόλαιο τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ θά καθορίζεται ἀπό αὐστηρούς ποσοτικούς ἀλλά καί ποιοτικούς στόχους πού πρέπει νά ἐπιτυγχάνονται, προκειμένου νά λαμβάνεται ἀπόφασις γιά ἀνανέωση ἤ μή τῆς πενταετοῦς θητείας του (1+1+1+1+1). Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ ἀπόφασις νά τεθοῦν στόχοι στόν κ. Πιτσιλῆ ἐλήφθη μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος συνεργάσθηκε στενά γιά τό θέμα αὐτό μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα καί τόν ὑφυπουργό Ἄκη Σκέρτσο.

Πηγές τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἀναφέρουν ὅτι οἱ στόχοι πού θά τεθοῦν στό νέο συμβόλαιο ἀποδόσεως τοῦ κ. Πιτσιλῆ θά εἶναι πολύ πιό ὑψηλοί καί ταυτοχρόνως ἀπαιτητικοί ἀπό ἐκείνους πού εἶχε ὑπογράψει τό 2016 καί τό 2018, καί θά ἐπανεξετάζονται ἐτησίως ἀπό τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν, προκειμένου νά διαπιστώνεται ἐάν καί σέ ποιόν βαθμό τηροῦνται. Βάσει τῶν ἐπιδόσεών του θά ἀποφασίζεται ἡ ἀνανέωσις τῆς θητείας του. Σημειώνεται ὅτι ὁ νόμος 4389/2016 προβλέπει πώς ὁ Διοικητής τῆς ΑΑΔΕ μέ τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὑπογράφει συμβόλαιο ἀποδόσεως μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν, τό ὁποῖο καθορίζει τίς ὑποχρεώσεις του, τήν σχέση ἐργασίας του, τήν ἀμοιβή γιά τίς ὑπηρεσίες του καί τούς ποιοτικούς καί ποσοτικούς στόχους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἐπιτευχθοῦν κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του, ὅπως ἐπίσης καί σέ ἐτησία βάση.

Αὐτό βεβαίως σημαίνει ὅτι γιά νά ἐπιτύχει ὁ κ. Πιτσιλῆς τούς στόχους του θά πρέπει νά ἐξαπολύσει ἕνα πραγματικό φοροκυνηγητό ὄχι «στά τυφλά» ἀλλά στοχευμένως, βάσει δεικτῶν, ἐμμέσων τεχνικῶν καί ἀναλύσεως κινδύνου.

Γιά τό 2020 θά πραγματοποιηθοῦν περισσότεροι ἀπό 45.000 ἔλεγχοι ἀπό τό σύνολο τῶν ἐλεγκτικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ΑΑΔΕ, ἑστιασμένοι στήν ἐπιτόπια ἔρευνα καί στίς μεγάλες ἐπιχειρήσεις καί στούς φορολογουμένους μέ μεγάλα εἰσοδήματα. Ἡ Ὑπηρεσία Ἐλέγχων Διασφαλίσεως Δημοσίων Ἐσόδων (ΥΕΔΔΕ) θά διενεργήσει τουλάχιστον 670 ἐλέγχους-ἔρευνες καί 17.720 μερικούς ἐπιτόπιους ἐλέγχους, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐλέγχων διακινήσεως γιά τήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς, τῆς φοροαποφυγῆς καί τοῦ λαθρεμπορίου. Ἐπίσης τό Κέντρο Ἐλέγχου Μεγάλων Ἐπιχειρήσεων, τό Κέντρο Ἐλέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) καί οἱ ΔΟΥ Α΄ τάξεως θά διενεργήσουν 25.100 πλήρεις καί μερικούς φορολογικούς ἐλέγχους. Ὁ σχεδιασμός προβλέπει ὅτι ἀπό τό σύνολο τῶν ὑποθέσεων πού θά ἐλεγχθοῦν, τουλάχιστον τό 70% θά ἀφορᾶ φορολογικά ἔτη, χρήσεις, ὑποθέσεις, περιόδους ἤ ὑποχρεώσεις τῆς τελευταίας πενταετίας, καί ἀπό αὐτό τό ποσοστό, τουλάχιστον 75%, θά ἀφορᾶ κατ’ ἀρχάς ἐλέγχους τῆς τελευταίας τριετίας γιά τίς ὁποῖες ἔχει λήξει ἡ προθεσμία ὑποβολῆς δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος.

Ἐκτός ἀπό τούς …παραδοσιακούς «φυσικούς ἐλέγχους» πάντως, τό 2020 ἑτοιμάζεται καί ἡ ἠλεκτρονική διασύνδεσις τῶν λογιστηρίων μέ τήν ΑΑΔΕ (ἠλεκτρονικά βιβλία, e-τιμολόγια, online σύνδεσις ταμειακῶν μηχανῶν κ.λπ.). Ἤδη, μέ ἐγκύκλιο πού ἐξέδωσε ἡ σύνδεσις ταμειακῶν μηχανῶν μέ τήν ἐφορία, θά ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά τρία ἠλεκτρονικά «μπλόκα» πού ἐπιχειρεῖ νά στήσει ἡ ΑΑΔΕ κατά τῆς φοροδιαφυγῆς. Τό μέτρο θά πλαισιωθεῖ ἀπό τήν καθιέρωση τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλίων καί τῶν ἠλεκτρονικῶν τιμολογίων, ἐντός τοῦ 2020. Εἰδικώτερα μέ ἀπόφαση τοῦ κ. Πιτσιλῆ ἀποσύρονται ἕως τίς 31 Μαΐου 2020 οἱ ταμειακές μηχανές παλαιᾶς τεχνολογίας, οἱ ὁποῖες ἀδυνατοῦν νά συνδεθοῦν online μέ τό taxisnet. Πρόκειται γιά τό τελικό βῆμα πρίν ἀπό τήν ὑποχρεωτική διασύνδεση τῶν ταμειακῶν μηχανῶν μέ τόν κεντρικό ὑπολογιστή τοῦ taxisnet. Μέ τήν ἐφαρμογή του κάθε ἀπόδειξις πού θά ἐκδίδουν οἱ ἐπαγγελματίες ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 2020, αὐτομάτως θά καταγράφεται στήν «μερίδα» τους καί στά ἠλεκτρονικά βιβλία.

Κεντρικό θέμα