12,7 δισ. εὐρώ δάνεια σέ ἐπιχειρήσεις μέ σχεδόν μηδενικό ἐπιτόκιο

Πῶς μοιράζονται τά 32 δισ. τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως – Ἠλεκτρονικός ἀτομικός φάκελος ὑγείας

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 19,4 δισ. εὐρώ καί δάνεια 12,7 δισ. πού μπορεῖ νά ἀλλάξουν τό ἀναπτυξιακό καί παραγωγικό μοντέλο τῆς χώρας καί νά τήν θέσουν σέ τροχιά μόνιμη, δυναμικῆς ἀναπτύξεως τά ἑπόμενα ἔτη, θά ἀξιοποιηθοῦν μέ συνδυασμό δράσεων, ἐπενδύσεων καί μεταρρυθμίσεων ὅπως προβλέπει το προσχέδιο τοῦ Ἐθνικοῦ Σχεδίου Ἀνακάμψεως καί Ἀνθεκτικότητος. Κλειδί τοῦ σχεδίου εἶναι ἡ κινητοποίησις ἰδιωτικῶν ἐπενδύσεων, καθώς 12,7 δισ. θά δοθοῦν ὡς δάνεια στίς ἐπιχειρήσεις σχεδόν μέ μηδενικό ἐπιτόκιο. Προϋπόθεσις γιά τήν λήψη αὐτῶν τῶν δανείων θά εἶναι ἡ συμπλήρωσις τοὐλάχιστον τοῦ 50% τῆς ἐπενδύσεως ἀπό τραπεζικά καί ἴδια κεφάλαια.

Οἱ δράσεις τοῦ Ταμείου ἀφοροῦν τήν πράσινη μετάβαση, μέ ἐπιχορηγήσεις 6,2 δισ. εὐρώ, τήν ψηφιακή μετάβαση μέ 2,1 δισ., δράσεις ἀπασχολήσεως δεξιοτήτων καί κοινωνικῆς συνοχῆς μέ 4,1 δισ. Γιά ἰδιωτικές ἐπενδύσεις καί τόν μετασχηματισμό τῆς οἰκονομίας προβλέπονται 4 δισ. εὐρώ, ἐνῶ 3 δισ. εὐρώ ἀφοροῦν δράσεις τοῦ REACT-EU, μέρος τῶν ὁποίων θά ἀξιοποιηθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν τῆς πανδημίας.

Τό πρῶτο ἔργο ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ τόν Δεκέμβριο, ἐνῶ ἡ κρατική δαπάνη θά ξεκινήσει νά πραγματοποιεῖται στίς ἀρχές τοῦ 2021. Ἡ ἔλευσις τῶν εὐρωπαϊκῶν πόρων ὅμως ἀπό τό Ταμεῖο προβλέπονται στίς ἀρχές τοῦ α΄ ἑξαμήνου τοῦ ἔτους. Ὡς πρός τήν πράσινη μετάβαση, οἱ ἐπενδύσεις καί οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ ἄλλων: διασύνδεση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, ἡ ὁποία θά μειώσει σημαντικά τό ἐνεργειακό κόστος νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων καί θά ἐπιτρέψει τήν καλύτερη ἀξιοποίηση τοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας σέ Ἀνανεώσιμες Πηγές Ἐνέργειας. Ἐγκατάσταση ἑκατομμυρίων ἔξυπνων τηλεμετρητῶν ἐνέργειας μέ στόχο τήν ἐνεργειακή ἐξοικονόμηση. Ἐκτεταμένο πρόγραμμα ἐνεργειακῆς ἀναβαθμίσεως κατοικιῶν, κτιριακῶν ὑποδομῶν ἐπιχειρήσεων, καί δημοσίων κτιρίων καί ὑποδομῶν. Ἀνάπτυξη προσβασίμων σταθμῶν φορτίσεως γιά ἠλεκτρικά ὀχήματα. Μεταρρύθμιση τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδιασμοῦ μέ τήν εἰσαγωγή πολεοδομικῶν σχεδίων πού θά πληροφοροῦν ἔγκυρα καί ἀμέσως γιά τίς δυνατότητες χρήσεως γῆς γιά σχεδόν τά 4/5 τῆς χώρας.

Γιά τήν ψηφιακή μετάβαση οἱ ἐπενδύσεις καί οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ ἄλλων: προεγκατάσταση ὑποδομῆς ὀπτικῶν ἰνῶν στά κτίρια γιά τήν διευκόλυνση τῆς μεταβάσεως στήν χρήση δικτύων ὀπτικῶν ἰνῶν ἀπό ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά. Ἀνάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στούς ἑλληνικούς αὐτοκινητοδρόμους. Ψηφιακό μετασχηματισμό ἐπιχειρήσεων, μέ ἀπόκτηση ἐξοπλισμοῦ, ὑπηρεσιῶν cloud καί διαδικτυακῶν ὑπηρεσιῶν. Εὐρεῖες ἐπενδύσεις σέ ψηφιακές δημόσιες ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν ἀναβάθμιση τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν πού παρέχουν τά ὑπουργεῖα, τό ψηφιακό σύστημα κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως (ΕΦΚΑ), ψηφιοποίηση πολεοδομιῶν δήμων, τῆς δικαιοσύνης (e-justice), τίς «ἔξυπνες» πόλεις (smart cities). Δημόσια διοίκηση καί ὑπηρεσίες πού προσφέρονται σέ ἐπιχειρήσεις καί πολῖτες (Ψηφιακός μετασχηματισμός καί διοικητική μεταρρύθμιση περιφερειακῶν καί τοπικῶν κυβερνητικῶν φορέων, ἀπομακρυσμένη (τηλε)-εργασία στόν δημόσιο τομέα).

Ἐπίσης οἱ πυλῶνες ἀπασχολήσεως, δεξιοτήτων καί συνοχῆς ἀλλά καί θεσμικοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Σχεδίου Ἀνακάμψεως προβλέπουν τήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς, τήν δημιουργία ἠλεκτρονικοῦ ἀτομικοῦ φακέλου γιά τό σύνολο τῶν πολιτῶν, τήν ψηφιοποίηση τῆς δικαιοσύνης, τήν μεταρρύθμιση τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως, καθώς καί τήν ἐνίσχυση τῶν προγραμμάτων καταρτίσεως καί ἐπανακαρτίσεως. Ὡς πρός τήν ἀπασχόληση γίνεται λόγος γιά μεταρρύθμιση τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας μέ ἐνίσχυση τῶν θέσεων ἀπασχολήσεως ἀκόμη καί σέ περιόδους κρίσεως, προώθηση σύγχρονων Ἐνεργητικῶν καί μή Ἐνεργητικῶν Πολιτικῶν γιά τήν Ἀγορά Ἐργασίας, ἀποσκοπώντας στήν δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας καί δικτύου προστασίας κατά τῆς ἀνεργίας. Ἀκόμη ἀναφέρεται στήν μεταρρύθμιση τοῦ συνταξιοδοτικοῦ μέσω ἑνός ἀνταποδοτικοῦ συστήματος ἐπικουρικῶν συντάξεων. Γιά τό σύστημα ὑγείας προβλέπονται μεταρρυθμίσεις καί ἐπενδύσεις μεταξύ τῶν ὁποίων: ἕνα ὁλοκληρωμένο σύστημα προλήψεως, ἡ ἀναβάθμισις τῆς πρωτοβάθμιας φροντίδος ὑγείας, ἡ εἰσαγωγή θεραπευτικῶν πρωτοκόλλων στό σύστημα ἠλεκτρονικῆς συνταγογραφήσεως καθώς καί ἡ δημιουργία ἀτομικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακέλου ὑγείας γιά κάθε ἀσθενῆ. Λόγος γίνεται γιά μεταρρυθμίσεις καί ἐπενδύσεις πού ἐνισχύουν τήν αὐτονομία τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, τίς ἐπιδόσεις τους στήν ἔρευνα καί τήν ποιότητα τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαιδεύσεως, περιλαμβανομένης καί τῆς συνδέσεώς της μέ τήν ἀγορά ἐργασίας. Βασικός ἄξων εἶναι ἡ καταπολέμησις τῆς φοροδιαφυγῆς, πού περιλαμβάνει περαιτέρω ψηφιοποίηση τῶν φορολογικῶν ὑπηρεσιῶν, κωδικοποίηση καί ἐκσυγχρονισμό τῆς φορολογικῆς νομοθεσίας, δράσεις κατά τοῦ λαθρεμπορίου, ἠλεκτρονική διασύνδεση τῶν ταμειακῶν μηχανῶν καί τῶν POS μέ τίς φορολογικές ἀρχές καί χρήση τεχνητῆς νοημοσύνης γιά τήν διευκόλυνση τῶν φορολογικῶν ἐλέγχων.

Κεντρικό θέμα