1,2 ἑκατ. φορολογούμενοι ἀπαλλάσσονται ἀπό τήν εἰσφορά ἀλληλεγγύης

Απηλλαγμένα ἀπό εἰσφορά ἀλληλεγγύης θά εἶναι τό 2021 τά εἰσοδήματα 1,2 ἑκατομ. μισθωτῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν, ἀγροτῶν ἀλλά καί φορολογουμένων πού εἰσπράττουν εἰσοδήματα ἀπό ἐνοίκια καί μερίσματα, λόγω τῆς ἀναστολῆς ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου.

Ἀπό τήν 1.1.2021 διακόπτεται ἡ μηνιαία παρακράτησις τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιά τούς μισθωτούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, ἐνῶ γιά τούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες καί ὅσους ἔχουν εἰσοδήματα ἀπό ἐνοίκια καί μερίσματα τό ὄφελος ἀφορᾶ τό φορολογικό ἔτος 2020, τό ὁποῖο θά ἀποτυπωθεῖ στήν ἐκκαθάριση τῶν φορολογικῶν δηλώσεων πού θά ὑποβληθοῦν τό ἑπόμενον ἔτος. Ἡ προσωρινή κατάργησις τῆς εἰσφορᾶς δέν ἀφορᾶ τούς συνταξιούχους καί τούς δημοσίους ὑπαλλήλους οἱ ὁποῖοι θά ἐξακολουθήσουν νά ἐπιβαρύνονται ἐφ’ ὅσον τό εἰσόδημά τους ὑπερβαίνει ἐτησίως τά 12.000 εὐρώ.

Συμφώνως πρός ἐγκύκλιο πού ἐξέδωσε ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων γιά «τήν ἀπαλλαγή τῶν εἰσοδημάτων ἀπό τήν εἰδική εἰσφορά ἀλληλεγγύης γιά τά φορολογικά ἔτη 2020 καί 2021», στήν περίπτωση πού τά εἰσοδήματα τοῦ φορολογουμένου προσδιορίζονται βάσει τῶν τεκμηρίων διαβιώσεως, γιά νά ἰσχύσει ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν εἰσφορά ἀλληλεγγύης, θά πρέπει νά μήν ἔχει φορολογηθεῖ τά προηγούμενα δύο χρόνια μέ βάση τά τεκμήρια.
Ἀπό τόν πρῶτο κιόλας μῆνα τοῦ νέου ἔτους οἱ μισθωτοί τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως θά διαπιστώσουν αὔξηση στόν μισθό τους, καθώς δέν θά παρακρατεῖται εἰσφορά ἀλληλεγγύης στίς μηνιαῖες ἀποδοχές τους.

Γιά παράδειγμα, ἰδιωτικός ὑπάλληλος μέ ἐτήσιο εἰσόδημα 25.000 εὐρώ θά γλυτώσει φόρο πού φθάνει τά 426 εὐρώ. Τό φορολογικό ὄφελος ὑπερβαίνει τά 1.000 εὐρώ γιά ὅσους ἀποκτοῦν εἰσόδημα πάνω ἀπό 35.000 εὐρώ. Συνολικῶς, τά ὀφέλη ξεκινοῦν ἀπό 1,07 εὐρώ τόν μῆνα γιά ὅσους ἔχουν μικτές ἀποδοχές 1.050 εὐρώ καί θά φθάνουν ἕως τά 306 εὐρώ γιά ὅσους ἔχουν μικτές ἀποδοχές 6.500 εὐρώ τόν μῆνα.Στούς κερδισμένους, περιλαμβάνονται καί περίπου 100.000 ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες πού δηλώνουν εἰσοδήματα ἄνω τῶν 12.000 εὐρώ.

Εἰδικώτερα, ἡ ἐλάφρυνσις γιά τούς ἀσκοῦντες ἐπιχειρηματική δραστηριότητα ἀπό τήν ἀναστολή τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης εἶναι ἡ ἑξῆς:
• ἀπό 22 ἕως 176 εὐρώ, ὅσοι ἔχουν ἐτήσια κέρδη ἀπό 13.000 ἕως 20.000 εὐρώ.
• ἀπό 176 ἕως 676 εὐρώ ὅσοι ἔχουν κέρδη ἀπό 20.000 καί μέχρι 30.000 εὐρώ.
• ἀπό 676 ἕως 1.326 εὐρώ ὅσοι ἔχουν ἐτήσια κέρδη πάνω ἀπό 30.000 καί μέχρι 40.000 εὐρώ.
• ἀπό 1.326 ἕως 4.875 εὐρώ ὅσοι ἔχουν κέρδη ἀπό 40.000 ἕως 65.000 εὐρώ.
• ἀπό 4.875 εὐρώ ἕως 19.800 εὐρώ γιά ὅσους ἐτήσια κέρδη ἀπό 65.000 ἕως 220.000 εὐρώ ἐνῶ μέ εἰσφορά ἀλληλεγγύης 10% ἐπιβαρύνονται κέρδη ἄνω τῶν 220.000 εὐρώ.

Ἔτσι ἐάν κάποιος ἔχει κέρδη 15.000 θά ἔχει ὄφελος ἀπό τούς μειωμένους φορολογικούς συντελεστές καί τήν κατάργηση τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης 1.366 εὐρώ, μέ κέρδη 25.000 εὐρώ ὁ φόρος μειώνεται κατά 1.776 εὐρώ ἐνῶ γιά κέρδη 5.000 εὐρώ τό συνολικόν ὄφελος ἀνέρχεται 7.636 εὐρώ.

Ἡ Εἰσφορά ἀλληλεγγύης γιά πρώτη φορά ἐπεβλήθη μέ τό ἄρθρο 29 τοῦ νόμου 3986/2011 καί προεβλέπετο νά ἰσχύσει μέχρι τό φορολογικόν ἔτος 2014. Ὡστόσο μέ τόν νόμο 4305/2014 ἐπεκτάθηκε καί στό φορολογικόν ἔτος 2015, ἐνῶ μέ τήν νέα μορφή της καί μέ τόν νέο τρόπο ὑπολογισμοῦ τῶν κλιμακίων ἐνσωματώθηκε ὡς νέο ἄρθρο 43Α στόν Κ.Φ.Ε. Ἡ Κυβέρνησις, πρίν ἀπό τήν ὑγειονομική κρίση, σκόπευε νά προχωρήσει στήν μόνιμη κατάργησή της.

Ἐν συνόλῳ, μέ τήν ἐνεργοποίηση τοῦ κυβερνητικοῦ μέτρου ἐξαιροῦνται τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης οἱ ἀκόλουθες κατηγορίες εἰσοδημάτων:
1. Οἱ μισθοί, τά ἡμερομίσθια, τά ἐπιδόματα καί οἱ παροχές εἰς εἶδος καθώς καί κάθε ἄλλου εἴδους ἀμοιβή πού καταβάλλεται τακτικῶς σέ ἐργαζόμενο στόν ἰδιωτικό τομέα.
2. Οἱ ἀμοιβές πού λαμβάνουν μηνιαίως οἱ ἀπασχολούμενοι μέ συμβάσεις παροχῆς ὑπηρεσιῶν καί ἐκδίδοντες τιμολόγια παροχῆς ὑπηρεσιῶν μέ «μπλοκάκια».
3. Τά δηλωθέντα καθαρά κέρδη ἀπό τήν ἀτομική ἄσκηση ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἤ ἐλευθερίου ἐπαγγέλματος.
4. Τά καθαρά κέρδη ἀπό τήν ἀτομική ἄσκηση ἀγροτικῆς δραστηριότητος.
5. Τά ἐνοίκια ἀκινήτων.
6. Τά τεκμαρτά εἰσοδήματα ἀπό δωρεάν παραχώρηση ἤ ἰδιοχρησιμοποίηση ἀκινήτων.
7. Τά μερίσματα.
8. Οἱ τόκοι τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων.
9. Οἱ τόκοι ὁμολόγων ἤ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.
10. Οἱ τόκοι τῶν repos.
11. Τό εἰσόδημα πού ἀποκτᾶται ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν χρήση τῶν δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας.
12. Τά κέρδη ἀπό τήν μεταβίβαση μεριδίων ἤ μερίδων σέ προσωπικές ἑταιρεῖες.
13. Τά κέρδη ἀπό τήν μεταβίβαση κρατικῶν ὁμολόγων καί ἐντόκων γραμματίων ἤ ἑταιρικῶν ὁμολόγων.
14. Τά κέρδη ἀπό τήν μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικῶν προϊόντων.
15. Τά κέρδη ἀπό τήν πώληση εἰσηγμένων μετοχῶν μέ ποσοστό συμμετοχῆς μικρότερο τοῦ 0,5%.
16. Τά κέρδη, πρίν ἀπό τό 2009, ἀπό τήν μεταβίβαση εἰσηγμένων κινητῶν ἀξιῶν.
17. Τά ἀφορολόγητα κέρδη ἀπό ἡμεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ ἀμοιβαῖα κεφάλαια.
18. Τά κέρδη ἀπό τήν πώληση προϊόντων γιά τήν παραγωγή τῶν ὁποίων ἐχρησιμοποιήθη εὑρεσιτεχνία διεθνῶς.
19. Τά κέρδη ἀπό τήν διάθεση παραγόμενης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας μέχρι 10 KW.
20. Ἡ διατροφή πού καταβάλλεται σέ σύζυγο καί τέκνα.
21. Τά κέρδη ἀπό τήν μεταβίβαση τίτλων, φορολογικοῦ κατοίκου χώρας μέ τήν ὁποία ὑπάρχει σύμβασις ἀποφυγῆς διπλῆς φορολογίας.
22. Τό ἀσφάλισμα ὁμαδικῶν ἀσφαλιστηρίων συνταξιοδοτικῶν συμβολαίων.
23. Οἱ «πράσινες» καί συνδεδεμένες ἀγροτικές ἐνισχύσεις μέχρι 12.000 εὐρώ.
24. Τά ἐπιδόματα εἰδικῆς ἐπιδοτήσεως ἀνεργίας πού καταβάλλονται σέ ἀπολυμένους πρώην ἐργαζομένους στόν ἰδιωτικό τομέα.

Κεντρικό θέμα