Ὕποπτοι φοροδιαφυγῆς ὅσοι Ἕλληνες ἐδήλωσαν 10.000 εὐρώ στήν Ἐφορία

Τί ἀπεκάλυψε ὁ πρόεδρος τῆς ΑΑΔΕ Γιῶργος Πιτσιλῆς – Ξεκινᾶ ἀπό αὐτήν τήν ἑβδομάδα ὁ ψηφιακός «ἜλεγχοςLive» Χατζηδάκης: Σπεύσατε γιά τίς φορολογικές δηλώσεις

ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «κόσκινο» περνᾶ γιά πρώτη φορά ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων τά οἰκογενειακά εἰσοδήματα 3,8 ἑκατομμυρίων φορολογουμένων, πού δήλωσαν τό 2021 ἕως 10.000 εὐρώ, προχωρῶντας σέ ἐκτεταμένες διασταυρώσεις. Στόχος εἶναι νά διαπιστώσει ὁ φοροελεγκτικός μηχανισμός ποιοί ἀπό ὅλους αὐτούς τούς φορολογουμένους ἔχουν πράγματι χαμηλό εἰσόδημα καί ποιοί φοροδιαφεύγουν συστηματικῶς. Ὁ διοικητής τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων Γιῶργος Πιτσιλῆς μιλῶντας στόν «Σκάι» ἀπεκάλυψε ὅτι ἤδη ξεκίνησε μία μεγάλης ἐκτάσεως ἠλεκτρονική διασταύρωσις. Ταυτοχρόνως ὑπεγράμμισε ὅτι οἱ περιπτώσεις πού θά ἀποκαλυφθεῖ ποιοί φοροδιαφεύγουν θά ἐλεγχθοῦν ἐξονυχιστικῶς ἀπό τό φθινόπωρο.

«Ἡ φοροδιαφυγή εἶναι μία ὑπόθεση πού ἀφορᾶ ὅλους μας. Τά δημόσια ἔσοδα εἶναι ἔσοδα ὅλων μας, δέν στερεῖται τό κράτος ἐσόδων, στεροῦμε ἐμεῖς ἀπό τόν ἑαυτό μας ὑποδομές, ὑπηρεσίες, εὐκαιρίες γιά ἐμᾶς καί τά παιδιά μας. Αὐτό εἶναι πού πρέπει νά ἔχουμε στόν νοῦ μας» ἀνέφερε ὁ κ. Πιτσιλῆς. Ἀπό τήν ἀκτινογραφία τῶν φορολογικῶν δηλώσεων τοῦ 2021 πού δημοσιοποίησε πρίν ἀπό λίγο καιρό ἡ ΑΑΔΕ, ἀποδεικνύεται τό μέγεθος τοῦ προβλήματος.

Σχεδόν ἑπτά στούς δέκα ἐπαγγελματίες-αὐτοαπασχολούμενους ὅπως καί ἕξι στά δέκα νοικοκυριά στήν Ἑλλάδα ἐμφανίζονται στήν Ἐφορία μέ εἰσοδήματα πού δέν ὑπερβαίνουν τά 10.000 εὐρώ. Ἰδιαίτερα οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες δήλωσαν τό προηγούμενο ἔτος συνολικό φορολογητέο εἰσόδημα 4,3 δισ. εὐρώ ὅταν ὁ τζίρος τους εἶναι σχεδόν δεκαπλάσιος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό 67,2% τῶν ἐπαγγελματιῶν καί αὐτοαπασχολούμενων ἐνεφάνισαν στήν ἐφορία εἰσοδήματα ἕως 10.000 εὐρώ. Τό πρόβλημα μέ τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες εἶναι ὅτι δηλώνουν ἐξαιρετικά χαμηλά καθαρά κέρδη καί ὁ φόρος πού καλοῦνται νά πληρώσουν εἶναι πολύ μικρότερος σέ σχέση μέ τούς μισθωτούς, ἐνῷ συγχρόνως, ἀποκρύπτοντας εἰσοδήματα ἀπό τήν ἐφορία, ἐπωφελοῦνται ἀπό ὅλα τά ἐπιδόματα πού εἶναι διαθέσιμα γιά τά χαμηλά εἰσοδήματα.

Στό στόχαστρο θά βρεθοῦν οἱ ὑψηλές δαπάνες τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν καθώς ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες διογκώνουν τά ἔξοδά τους, μέ στόχο τόν περιορισμό τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος καί τελικά τό «κούρεμα» τοῦ ποσοῦ τοῦ φόρου πού πρέπει νά καταβάλλουν. Γιά αὐτόν τόν λόγο ἡ Κυβέρνησις θά προχωρήσει σέ ἀλλαγές στό φορολογικό πλαίσιο τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν. Στόχος τῶν ἀλλαγῶν, πού θά προωθήσει ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, εἶναι ἡ αὔξησις τῶν δηλωθέντων καθαρῶν κερδῶν. Ἄλλως τε, ὅπως ἔχει διαπιστώσει ἡ Κομμισσιόν, τό πρόβλημα ἔγκειται στό ὅτι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἐκδίδουν κατά τό δοκοῦν ἀποδείξεις γιά τίς πωλήσεις ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν, καί μόνο ἄν πιεσθοῦν ἀπό τόν πελάτη.

Εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν ἀλλαγῶν εὑρίσκονται οἱ δαπάνες πού ἐκπίπτουν ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδά τους. Γιά τόν καλύτερο ἔλεγχο τῶν δαπανῶν σχεδιάζεται νά ἀναγνωρίζονται μόνον οἱ δαπάνες πού περνοῦν μέσα ἀπό τά ἠλεκτρονικά βιβλία MyDATA. Ταυτοχρόνως ἐξετάζεται νά γίνει ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις τῆς ἠλεκτρονικῆς τιμολογήσεως, ἡ ὁποία θά συνοδεύεται μέ κίνητρα γιά τίς ἐπιχειρήσεις, ἐνῷ ἔρχονται τό ψηφιακό δελτίο ἀποστολῆς καί τό ψηφιακό πελατολόγιο γιά ἰατρούς, δικηγόρους καί ἄλλες ἐπαγγελματικές ὁμάδες. Δέν ἀποκλείεται πάντως ἡ παρέμβασις νά ἀφορᾶ καί τούς συντελεστές φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν. Σήμερα ἰσχύει εὐνοϊκή κλίμακα μέ τόν συντελεστή 9% γιά τά πρῶτα 10.000 εὐρώ τοῦ εἰσοδήματος πού ὁδηγεῖ αὐτομάτως σέ μείωση τοῦ φόρου εἰσοδήματος τῆς τάξεως τῶν 1.300 εὐρώ.

Ὁδηγό γιά τίς ἀλλαγές στό φορολογικό σύστημα τῶν ἐπαγγελματιῶν ἀναμένεται νά ἀποτελέσει ἡ μελέτη τοῦ ΙΟΒΕ ἡ ὁποία εὑρίσκεται στά χέρια τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν. Ταυτοχρόνως ξεκινᾶ πιλοτικά ἀπό τήν τρέχουσα ἑβδομάδα τό νέο ψηφιακό ἐργαλεῖο «ἜλεγχοςLive», μέ αἰχμή τήν ἑστίαση καί τά καταλύματα. Μέ ἕνα νέο ἠλεκτρονικό «ὅπλο» ἡ ΑΑΔΕ ἐφορμᾶ στά νησιά καί τίς τουριστικές περιοχές τό φετινό καλοκαίρι ὅπου θά πραγματοποιήσει χιλιάδες ἐλέγχους μέ στόχο τόν ἐντοπισμό καί σύλληψη μέρους τῆς φοροδιαφυγῆς προκειμένου νά αὐξηθοῦν τά δημόσια ἔσοδα.

Τό «ἜλεγχοςLive» οὐσιαστικά μεταφέρει στόν τόπο τοῦ ἐλέγχου ὅλο τό ἀπαραίτητο ἀρχειακό ὑλικό μέ τό οἰκονομικό προφίλ τοῦ ἐλεγχομένου, ἐνῷ παράλληλα δίδεται ἡ δυνατότης τῆς ἀναζητήσεως καί διασταυρώσεως τῶν ἀναγκαίων οἰκονομικῶν στοιχείων. Ἡ ἠλεκτρονική ἐφαρμογή θά δίδει τήν δυνατότητα στούς ἐλεγκτές νά ἔχουν πλήρη εἰκόνα τοῦ οἰκονομικοῦ προφίλ τοῦ ἐλεγχόμενου, τήν ὥρα πού πραγματοποιεῖται ὁ ἔλεγχος καί μάλιστα στόν ὀθόνη τοῦ tablet πού θά φέρουν μαζί τους.

Τό μεγάλο πλεονέκτημα αὐτῆς τῆς νέας δυνατότητος εἶναι μεταξύ τῶν ἄλλων ἡ αὐτόματη διασταύρωσις τήν ὥρα τοῦ ἐλέγχου, ἐνῷ παράλληλα θά ἐκδίδεται ἐπί τόπου τό σχετικό σημείωμα μέ τά ἀποτέλεσμα τοῦ ἐλέγχου. Εἰδικώτερα, οἱ ἐλεγκτές θά μποροῦν μέ αὐτόματες διαδικασίες νά διαπιστώνουν τήν γνησιότητα ἤ μή τῶν ἀποδείξεων πού ἐκδίδονται ἀπό τίς ταμειακές μηχανές. Ἐκτός ἀπό τά tablets θά εἶναι ἐφοδιασμένοι καί μέ φορητά Scanners χειρός (QRScanners). Θά ἐλέγχουν ἐάν οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν διαβιβάσει τά δεδομένα τῶν τιμολογίων καί ἀποδείξεων στήν πλατφόρμα myDATA, ἐνῷ θά διενεργοῦν ἄμεσες καί ταχύτατες διασταυρώσεις στοιχείων μέ φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ κ.λπ.

Κεντρικό θέμα