Ὕποπτο ἀσύμμετρο κτύπημα στό πετράδι τοῦ τουρισμοῦ μας

Ἡ Ρόδος τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῆς ὁποίας ζητοῦν οἱ γείτονες, στό στόχαστρο τῆς πύρινης λαίλαπας – Ἐκάησαν, γιά πρώτη φορά, ἐγκαταστάσεις στήν περίμετρο ξενοδοχείων – Ἐπιχείρησις ἀπομακρύνσεως 19.000 τουριστῶν ἀπό θαλάσσης καί ἐδάφους

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ὅταν ἀκόμη δέν ὑπῆρχε Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας, κάποιοι ἄφηναν ὑπαινιγμούς γιά τήν πιθανότητα οἱ μεγάλες πυρκαϊές στά νησιά μας νά ἀποτελοῦσαν ἀσύμμετρα κτυπήματα μέ τελικό στόχο τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας καί τήν ἱκανότητα ἀμύνης στό Ἀνατολικό Αἰγαῖο. Ποτέ κανείς δέν τό ἐπιβεβαίωσε ἐπισήμως, ἀλλά οἱ ὕποπτες κινήσεις ἀλλοδαπῶν στά νησιά δείχνουν ὅτι «κάτι ὑπάρχει». Ὁμιλοῦμε γιά περιπτώσεις προσώπων πού συνελήφθησαν καί κατεδικάσθησαν γιά δράση ὑπέρ «τρίτης χώρας». Καί ἡ ἀπορία τῶν διπλωματικῶν ἐκπροσώπων ἄλλων «τρίτων χωρῶν» ἦταν κατά τί ἀκριβῶς ἐξυπηρετεῖ ἡ δρᾶσις «πρακτόρων» στά νησιά. Πληροφορίες γιά τίς κινήσεις στρατιωτικῶν δυνάμεων ὑπάρχουν διαθέσιμες, σέ ὅλους, ἀπό δορυφόρους. Προσφάτως μάλιστα κάποιες ἐδημοσιοποιήθησαν μέ ἀποτέλεσμα νά ἐγκαλούμεθα, διότι μεταφέραμε σέ νησιά τροχοφόρα τεθωρακισμένα ὀχήματα.

Φαίνεται λοιπόν ὅτι δέν εἶναι οἱ πληροφορίες τό ἔργο αὐτῶν πού κινοῦνται κατά τρόπον ἀνορθόδοξο στά νησιά. Τέτοια πρόσωπα μποροῦν εὐκόλως νά γίνουν ὄργανα ἐκδηλώσεως ἀσυμμέτρων ἐπιθέσεων καί κτυπημάτων. Καί ὅταν βλέπει κανείς νά φλέγεται ὁλόκληρη ἡ Ρόδος, τό διαμάντι τοῦ τουρισμοῦ μας, ἀντιλαμβάνεται ὅτι δέν μπορεῖ νά εἶναι τυχαῖο. Ναί, εἶναι οἱ καιρικές συνθῆκες ἀντίξοες. Εὐνοοῦν καί τό ξέσπασμα καί τήν ἐπέκταση τῶν πυρκαϊῶν. Ὅμως ἀκριβῶς αὐτές τίς συνθῆκες θά ἐπέλεγαν οἱ «ἀσύμμετροι ἐμπρηστές», προκειμένου τά κτυπήματά τους νά ἐπιφέρουν τό μεγαλύτερο δυνατόν καταστροφικό ἀποτέλεσμα. Καί τό βλέπουμε τό ἀποτέλεσμα αὐτό μόνον ἀπό ἀέρος. Ἡ εἰκόνα τῶν πυρκαϊῶν νά ἐκτείνονται σέ ὅλη τήν Ρόδο, πού φαίνεται στήν εἰκόνα πού παραθέτουμε, εἶναι χαρακτηριστική. Ἄλλως τε καί μόνον τό γεγονός ὅτι οἱ πυρκαϊές ὑπεχρέωσαν τίς τοπικές ἀρχές νά ἀναλάβουν μία πρωτοφανῆ σέ μέγεθος ἐπιχείρηση ἐκκενώσεως 19.000 τουριστῶν ἀπό ξηρᾶς καί θαλάσσης δίδει τήν τάξη τοῦ μεγέθους τῆς καταστροφῆς. Ἀλλά οἱ φλόγες ἔφθασαν μέχρι τά ξενοδοχεῖα μέ ἀποτέλεσμα κάποιες βοηθητικές ἐξωτερικές ἐγκαταστάσεις τους νά καταστραφοῦν.

Παρ’ ὅλα ταῦτα, πλέον οὐδείς ὁμιλεῖ γιά τό ἐνδεχόμενο τά νησιά νά γίνονται γιά μίαν ἀκόμη φορά στόχος ἀσυμμέτρων ἐπιθέσεων. Εἶναι ἀνεξήγητο, καθώς αὐτά πού συμβαίνουν ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε προηγούμενο! Ἀπό τήν ἄλλη δίδεται ὑπερβολική σημασία στήν βοήθεια πού ἔστειλαν οἱ Τοῦρκοι. Μᾶς ἔστειλαν οἱ Τοῦρκοι δύο πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἕνα ἑλικόπτερο γιά νά βοηθήσουν στήν πυρόσβεση. Ἄς μᾶς συγχωρήσουν, ἀλλά θεωροῦμε αὐτήν τήν πράξη προσχηματική. Ἐκ τοῦ μεγέθους τους μᾶλλον περί ψεκαστικῶν πρόκειται. Παρεδέχθη ἄλλως τε ὁ ἐν Ἀθήναις πρέσβυς τους, ὅτι ἀνήκουν στό δυναμικό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας.

Καί σπεύδει ὁ Πρωθυπουργός νά κάνει ἀναρτήσεις στό Twitter γράφοντας «Εὐχαριστοῦμε Τουρκία» καί ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργός νά φωτογραφίζεται χαμογελῶντας ἐπιχαρίτως μέ τόν Τοῦρκο πρέσβυ καί τά πληρώματα τῶν ἀεροσκαφῶν τους. Εὐχαρίστησε ὁ κ. Μητσοτάκης καί τήν Αἴγυπτο γιά τήν βοήθειά της, (πάλι καλά). Δέν ἔπραξε τό ἴδιο γιά καμμία ἄλλη ἀπό τίς χῶρες πού ἐν τέλει μᾶς ἔστειλαν μεγαλύτερη καί πιό ἀποτελεσματική βοήθεια…

Τήν ἴδια στιγμή βλέπουμε μιά προσπάθεια τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν νά ὑποβαθμίσουν τό πρόβλημα. Τό ποσοστό 10% ἔγινε κάποιας μορφῆς «φετίχ» γιά τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας. «Οἱ πληγεῖσες περιοχές ἀντιπροσωπεύουν λιγότερο ἀπό τό 10% τῆς συνολικῆς τουριστικῆς ἱκανότητας τῆς Ρόδου» ἀναφέρει ἀνάρτησις τοῦ ὑπουργείου στό Twitter. Ἀλλά καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πυροσβεστικῆς πάλι γιά 10% ὁμίλησε: «Οἱ προληπτικές ἐκκενώσεις πού πραγματοποιήθηκαν στή Ρόδο, ἀφοροῦν λιγότερο τοῦ 10% τῶν τουριστικῶν καταλυμάτων τοῦ νησιοῦ». Σοβαρολογοῦν;

Καίγεται ὁλόκληρο τό νησί καί μέ κάποια μεθόδευση «δημιουργικῆς στατιστικῆς» βγάζουν τίς ζημίες στό 10%; Πρόκειται, φοβούμεθα, γιά φθηνές δικαιολογίες, πού δέν ἁρμόζουν οὔτε σέ σοβαρή κυβέρνηση οὔτε σέ σοβαρούς ὑπηρεσιακούς παράγοντες. Πού δικαιολογοῦν τά ἀδικαιολόγητα, ἐνῷ ἡ ἀσύμμετρη ἀπειλή ὑποβόσκει. Καί ὄχι μόνον γιά τήν Ρόδο!

Κεντρικό θέμα