Ὕμνοι Ζελένσκυ στόν «εἰσβολέα» τῆς Κύπρου

Τέσσερεις ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ὁμιλία του στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος προκαλεῖ τό δημόσιο αἴσθημα

τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ἡ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά καλέσει τόν Πρόεδρο Ζελένσκυ νά ὁμιλήσει μέσῳ τηλεδιασκέψεως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ἔγινε δεκτή μέ μᾶλλον εὐμενῆ ἀδιαφορία. Σέ πολλά κοινοβούλια δυτικῶν χωρῶν ἔχει ὁμιλήσει μέχρι στιγμῆς ὁ ἡγέτης τῆς Οὐκρανίας. Ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες ὅμως τά αἰσθήματα ἀλλάζουν. Οἱ πολῖτες ἀντιμετωπίζουν τόν Ζελένσκυ μέ μεγαλύτερη συνεχῶς δυσπιστία. Δέν ἔχει νά κάνει μέ ζητήματα ἀρχῶν ἤ μέ ἀποδοχή τῆς ρωσσικῆς εἰσβολῆς σέ μιά κυρίαρχη χώρα. Ἁπλῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ Ζελένσκυ προβάλλει τήν ὑπόθεση τῆς χώρας του σταδιακῶς «ξεφεύγει». Σάν νά θέλει νά παρασύρει τήν Εὐρώπη σέ πόλεμο. Καί ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ἦσαν στήν ἀρχή πρόθυμοι νά «λησμονήσουν» τήν ἄρνησή του νά ἀναγνωρίσει τήν ἑλληνική κοινότητα τῆς Οὐκρανίας, παρέβλεπαν καί τίς ἐκφράσεις συμπαθείας του πρός τόν Ἐρντογάν. Ὅλα ὅμως ἔχουν ἕνα ὅριο! Καί ὁ Ζελένσκυ τό ξεπέρασε κατ’ ἐπανάληψιν. Τώρα ὅμως τό «ἐτερμάτισε». Ὑμνεῖ τόν Ἐρντογάν τόν ὁποῖο χαρακτηρίζει «πραγματικό φίλο τῆς Οὐκρανίας». Καί συνεχίζει: «Τουρκία, εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἑτοιμότητά σου νά γίνεις ὁ ἐγγυητής τῆς ἀσφάλειας τοῦ κράτους μας!».

Ἴσως στήν θεατρική παιδεία τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας νά μήν περιλαμβάνονται μαθήματα σύγχρονης ἱστορίας. Ἀπό τήν στιγμή ὅμως κατά τήν ὁποία πολιτεύεται, ἔπρεπε νά εἶχε φροντίσει νά μάθει ποιός εἶναι ὁ «πραγματικός φίλος» Ἐρντογάν. Εἶναι ὁ ἡγέτης μιᾶς χώρας-ἅρπαγος. Μιᾶς χώρας ἐξ ἴσου ἀναθεωρητικῆς καί ἐξ ἴσου ἐπιθετικῆς μέ τήν Ρωσσία πού καταστρέφει τώρα τήν πατρίδα του. Μιᾶς χώρας εἰσβολέως. Μπορεῖ τό 1974 τήν τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο νά τήν ἀπεφάσισε κάποιος Πρωθυπουργός Μπουλέντ Ἐτσεβίτ. Ὁ Πρόεδρος Ταγίπ Ἐρντογάν εἶναι ὅμως ἡ θεσμική του συνέχεια. Ἡ εἰσβολή στήν Κύπρο ἔγινε μέ τά ἴδια ἀκριβῶς ἐπιχειρήματα πού καί ὁ Πούτιν ἐπεκαλέσθη γιά νά εἰσβάλει στήν Οὐκρανία. Γιά τά δικαιώματα τῶν Τουρκοκυπρίων ἀπεφάσισαν (καί καλά!) νά εἰσβάλουν οἱ Τοῦρκοι στήν Κύπρο τό 1974. Γιά τά δικαιώματα τῶν ρωσσοφώνων τοῦ Ντονιέτσκ ἀποφασίζει ἡ Μόσχα νά εἰσβάλει στήν Οὐκρανία τό 2022.

Καί ὁ Ζελένσκυ, τό θῦμα τῆς εἰσβολῆς τοῦ 2022, χειροκροτεῖ τόν θύτη τῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974.

Καί ἐμεῖς τόν καλοῦμε νά ὁμιλήσει στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων! Νά μᾶς πεῖ τί; Πόσο «φίλος του» εἶναι ὁ Ἐρντογάν; Πόσο θέλει νά εὐχαριστήσει τήν Τουρκία; Ἤ πώς εἶναι τόσο «ἀφελής» πού νά πιστεύει ὅτι ἡ χώρα-εἰσβολεύς τοῦ 1974 μπορεῖ νά γίνει χώρα-ἐγγυητής τό 2022;

Θά θελήσει βεβαίως νά ἐπαναλάβει καί τά ὅσα ἔχει πεῖ σέ ἄλλα εὐρωπαϊκά κοινοβούλια. Ὅτι ζητεῖ ὑποστήριξη, ὅπλα καί παρέμβαση τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς στόν πόλεμο. Ὅτι θέλει τήν ἐπιβολή ζώνης ἀπαγορεύσεως πτήσεων. Κινήσεις πού θά φέρουν δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ σέ ἄμεση ἐμπλοκή μέ τίς ἀντίστοιχες ρωσσικές, μέ κίνδυνο ἐκτραχηλισμοῦ τῆς καταστάσεως σέ παγκόσμιο πόλεμο. Εἶναι σοβαρά πράγματα αὐτά; Τό μόνο πού καταφέρνει ὁ Ζελένσκυ εἶναι νά ἀμαυρώνει τόν ἀγῶνα πού δίδουν οἱ συμπατριῶτες του στά μάτια τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Ὅπως τόν ἔχει ἤδη ἀμαυρώσει στά μάτια τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐπαναστατοῦν ὅταν ἀκοῦνε νά ἐγκώμια πού πλέκει στόν Ἐρντογάν. Πόσῳ μᾶλλον πού ὁ Ἐρντογάν καί σέ αὐτή τήν περίπτωση ἀποδεικνύει πόσο ἀναξιόπιστος εἶναι. Τήν ὥρα πού ὁ Ζελένσκυ τόν θέλει γιά «ἐγγυητή», ὁ Ἐρντογάν «στυλώνει τά ποδάρια» ἀρνούμενος νά ἀκολουθήσει τό ΝΑΤΟ στήν ἐπιβολή κυρώσεων στόν εἰσβολέα. Κατά τοῦτο τοὐλάχιστον εἶναι συνεπής. Καί ὁ ἴδιος δέν θά ἤθελε νά δεῖ νά ἐπιβάλλονται κυρώσεις στήν Τουρκία γιά τήν εἰσβολή στήν Κύπρο. Δέν θά ἀναρωτηθοῦμε περαιτέρω γιά τήν στάση τοῦ Ζελένσκυ. Θά θέσουμε ὅμως τό ἐρώτημα: Μπορεῖ μετά τούς τελευταίους διθυράμβους ὑπέρ τοῦ Ἐρντογάν, νά γίνει δεκτός νά ὁμιλήσει στήν ἑλληνική Βουλή;

Κεντρικό θέμα