Ὑβριδική ἐπίθεσις Ἕβρος 2 μέ τήν ὑπογραφή τῆς Τουρκίας

Καί συμμάχους ΜΚΟ, γερμανικά ΜΜΕ καί τήν Κομμισσιόν – Ὁ ἄθλιος ρόλος τῆς τουρκικῆς Στρατοχωροφυλακῆς – Ὁ περίεργος ρόλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ τῶν 38 παρανόμων μεταναστῶν-«προσφύγων», οἱ ὁποῖοι πέρασαν στό ἑλληνικό ἔδαφος ἀπό τόν Ἕβρο, εἶναι δυστυχῶς μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ ἀπέτυχαν νά δημιουργήσουν ρῆγμα στήν ἑλληνική μεθόριο τήν ἄνοιξη τοῦ 2020 μέ μαζική ὤθηση στρατιᾶς παράνομων μεταναστῶν, τώρα ἐπανέρχονται ἐξωθοῦντες καθημερινῶς δεκάδες ἤ καί ἑκατοντάδες ἐξαθλιωμένων Ἀσιατῶν καί Ἀφρικανῶν νά περάσουν τόν Ἕβρο καί νά μποῦν παρανόμως στήν Ἑλλάδα.

Πρόκειται γιά τήν ἐφαρμογή ἑνός νέου σχεδίου ὑβριδικοῦ πολέμου εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, πού ὅμως δέν περιορίζεται στήν ἀποσταθεροποίηση διά τῆς παρανόμου εἰσβολῆς μουσουλμάνων. Ἡ τουρκική πονηριά ἐκμεταλλεύεται τά πάντα καί, δυστυχῶς, συμπαρασύρει καί πολιτικές δυνάμεις στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες τυφλωμένες ἀπό ψευδεπίγραφο ἀνθρωπισμό καί ἀντιπολιτευτική διάθεση υἱοθετοῦν ἀκρίτως θέσεις πού ἐξυπηρετοῦν τά τουρκικά σχέδια.

Στήν τελευταία περίπτωση καί, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὁμιλοῦσε γιά ἀπωθήσεις καί ἐπανόδους τῶν μεταναστῶν, ἕνα πολύ πιό σκοτεινό σχέδιο τῆς Τουρκίας ἀποκαλύπτεται. Κρατῶντας τους σέ σημεῖα πού θεωροῦνται τουρκικό ἔδαφος (ἔστω καί προσωρινῶς λόγῳ τῶν ἀλλαγῶν τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ) οἱ Τοῦρκοι ἤθελαν νά προκαλέσουν παρέμβαση ἑλληνικῶν σωστικῶν συνεργείων, ὥστε στήν συνέχεια νά καταγγείλουν παραβίαση τῆς κυριαρχίας τῆς χώρας τους καί νά προκαλέσουν κλιμακούμενα ἐπεισόδια. Νά προκαλέσουν δηλαδή στόν Ἕβρο αὐτό πού δέν κατώρθωσαν νά κάνουν στήν θάλασσα. Τό ζήτημα ἔχει ἀναδείξει ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» μέ ἐκτενές ρεπορτάζ στό ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ὁ ρόλος τῆς τουρκικῆς Στρατοχωροφυλακῆς πού καθοδηγεῖ τούς παρανόμους μετανάστες στά σημεῖα ὅπου ἡ στάθμη τοῦ Ἕβρου ἔχει πέσει λόγῳ τῆς ξηρασίας καί, συγκεκριμένα, στό τριεθνές μέ Τουρκία – Βουλγαρία (ὅπου καί μιά ἀμφισβητουμένη μεθοριακή πυραμίς) στόν Πετρόλοφο Σουφλίου καί νοτίως στήν περιοχή Φερῶν.

Κατά τήν συνήθη τακτική τους δέν περιορίσθηκαν στήν ἐξώθηση τῶν προσφύγων πρός τά σημεῖα τῆς ἐπιλογῆς τους, ἀλλά προεκάλεσαν ἐπικοινωνιακό θόρυβο μιλῶντας γιά ἐγκύους, γιά νεκρό παιδί καί προσπαθῶντας νά καλλιεργήσουν ἕνα βαρειά φορτισμένο κλῖμα. Καί ἐνῶ τήν ἔγκυο περιέθαλψαν ἐν τέλει οἱ ἑλληνικές Ἀρχές, δέν ὑπάρχει ἡ ἔνδειξις νεκροῦ ἤ κινδυνεύοντος παιδιοῦ. Εἶναι πιθανόν, ὅλα νά ἦσαν μία τουρκική σκηνοθεσία.

Ἀπό τήν Τουρκία βεβαίως ἦταν τό ἀναμενόμενο. Οὐδεμία ἔκπληξη προκαλεῖ ἐξ ἄλλου τό γεγονός ὅτι οἱ γνωστές καί μή ἐξαιρετέες ΜΚΟ παρέλαβαν τήν σκυτάλη καταγγέλλοντας τήν Ἑλλάδα μέχρις ὑπερβολῆς. Ἀνάλογη, ὅπως συνήθως, ἦταν καί ἡ στάσις τῆς Κομμισσιόν, ἡ ὁποία δέν δείχνει τό παραμικρό ἐνδιαφέρον γιά τήν διασφάλιση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἀλλά στήν καλύτερη περίπτωση ἀκολουθεῖ τακτική Ποντίου Πιλάτου. Προφανῶς στίς Βρυξέλλες δέν ὑπάρχει ἐνημέρωσις σχετικῶς πρός τήν ὑβδριδική τακτική πού ἀκολουθεῖ ἡ Τουρκία καί τήν ὁποία θά ἔπρεπε σέ κάθε περίπτωση νά ἀναδεικνύει ὁ Ἕλλην Ἐπίτροπος, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καί ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΕ. Ὅμως τήν ἀλγεινεστάτη τῶν ἐντυπώσεων δημιουργεῖ ἡ στάσις τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ σπεύδει νά υἱοθετήσει κάθε κατηγορία εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος χωρίς νά ἀντιλαμβάνεται ἴσως πώς ἔτσι ἐξυπηρετεῖ συμφέροντα ἀλλότρια. Μάλιστα οἱ σχετικές ἀναρτήσεις ὀπαδῶν του στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως φθάνουν σέ σημεῖα γελοιότητος, ὅπως γιά παράδειγμα ἀνάρτησις πού συνέδεε τό νεκρό κοριτσάκι (ἄν καί τό σῶμα του δέν ἔχει εὑρεθεῖ) μέ τούς (ἀνύπαρκτους) νεκρούς τῆς ΕΡΤ!

Νά θυμίσουμε ὅτι ὅλες οἱ αἰτιάσεις τίς ὁποῖες ἀκούσαμε περιλαμβάνονται καί σέ προσφυγή προσφύγων στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, μέσῳ τῶν ὀργανώσεων «Ἑλληνικό Συμβούλιο γιά τούς Πρόσφυγες» καί «HumanRights360», πού – ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ- ἐγκαλοῦν τήν Ἑλλάδα!

Δυστυχῶς ὅμως καί ἡ Κυβέρνησις ἀντιδρᾶ μέ φοβικότητα καί χωρίς νά καταγγέλλει τήν στάση τῶν ἐπικριτῶν της. Ὡς πρό τό θέμα αὐτό, θά ἀνατρέξουμε στόν ἱστότοπο Komotinipress, ὁ ὁποῖος δίδει ἐναργῆ εἰκόνα τῆς καταστάσεως. Πρῶτον σημειώνει: «Ἀκολουθήσαμε τήν διαδρομή ἀπό τήν Λύρα μέχρι τό Διδυμότειχο, προκειμένου νά διερευνήσουμε τά ὅσα διαβάζαμε σέ ἀνταποκρίσεις ἑλληνικῶν καί ξένων μέσων ἐνημέρωσης σχετικά μέ μία εὐάριθμη ὁμάδα ἐγκλωβισθέντων σέ νησῖδα πλησίον τοῦ χωριοῦ Κισσάριο. Οἱ ἀνταποκρίσεις αὐτές διανθίζονταν καί ἀπό δελτία ΜΚΟ γιά πρόσφυγες πού καλοῦσαν τίς Ἑλληνικές Ἀρχές νά προχωρήσουν σέ ἀποστολή ἔρευνας καί διάσωσης σέ περιοχή πού σύμφωνα μέ τήν ΕΛ.ΑΣ δέν ἀνήκει στήν ἑλληνική Ἐπικράτεια, ἀλλά σύμφωνα μέ τίς ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες εἴχαμε τό θάνατο ἑνός μικροῦ παιδιοῦ ἀπό τσίμπημα σκορπιοῦ.

»Δημοσιογράφοι, νομικοί, ἀνθρωπιστικές ὀργανώσεις, πολιτικοί κ.ἄ. ἐπικαλούμενοι τό κίνητρο τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, κατηγόρησαν ἑλληνική κυβέρνηση καί ἀρχές ὡς δολοφόνους μέ τήν Ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση νά συμμετέχει πολιτικά καί ἐπικοινωνιακά πρός αὐτή τήν κατεύθυνση». Ἀκολούθως δέ, ὡς πρός τήν στάση τῆς Κυβερνήσεως, τονίζει: «Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, σέ ἐπικοινωνιακή ἀδράνεια, ἀρκέσθηκε σέ δύο ἀνακοινώσεις τῆς ΕΛ.ΑΣ., σέ ἕνα μήνυμα τουΐτερ τοῦ Ν. Μηταράκη, σέ κάποιες δημοσιογραφικές διαρροές ἐνῶ δέν εἴχαμε καμία ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν».

Στό σημεῖο αὐτό, κατά τήν γνώμη μας, ἐντοπίζεται τό πρόβλημα. Ὀρθῶς οἱ ἑλληνικές Ἀρχές ἐπί τοῦ πεδίου δέν παρεσύρθησαν οὔτε ἀπό τό δόλωμα τῶν Τούρκων οὔτε ἀπό τίς οἰμωγές τῶν δῆθεν ἀνθρωπιστῶν. Μένει βεβαίως νά διερευνηθεῖ πῶς καί μέ τήν βοήθεια τίνων οἱ παράνομοι μετανάστες εὑρέθησαν τελικῶς ἐντός ἑλληνικοῦ ἐδάφους. Ὅμως ἡ ἀδράνεια σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο εἶναι ἀνεξήγητη! Ἔπρεπε νά καταγγελθοῦν καί νά ἀπορριφθοῦν τά ψεύδη τῆς Τουρκίας καί τῶν ΜΚΟ καί νά ἐπικριθοῦν τόσο οἱ Βρυξέλλες πού δέν τά καταδικάζουν ὅσο καί ἡ ἀριστερά ἀντιπολίτευσις, ἡ ὁποία παρασύρεται ἀπό ἀντιπολιτευτική διάθεση, καί ἐν τέλει δέν παραβλάπτει τήν Κυβέρνηση ἀλλά τά ἐθνικά συμφέροντα!

Κεντρικό θέμα