«Ὑποστέλλουν» τήν Σημαία καί ἄλλες ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Δύο μελετοῦν μεταφορά ἕδρας στό ἐξωτερικό – Τέσσερεις πρός τήν ἔξοδο ἀπό τό Χ.Α.

ΜΕ ΤΟ ἕνα «πόδι» ἐκτός ἐγχώριας ἐπιχειρηματικῆς σκηνῆς εὑρίσκονται μεγάλες ἑταιρεῖες πού ἐξετάζουν εἰσηγήσεις μεταφορᾶς τῆς ἕδρας τους στό ἐξωτερικό. Ἤδη στόν προθάλαμο ἐξόδου ἀπό τό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, γιά διαφορετικούς λόγους, εὑρίσκονται 6 ἑταιρεῖες, μέ δύο ἐξ αὐτῶν νά «ζυγίζουν» τό ἐνδεχόμενο νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τοῦ Ὁμίλου Τιτάν καί νά ἀλλάξουν ἕδρα. Πρόκειται γιά ἑταιρεῖες πού δραστηριοποιοῦνται στόν κλάδο τῆς ἀκτοπλοΐας, τῆς ἰχθυοκαλλιέργειας, τῆς ἐνέργειας, καί ἄλλους κλάδους. Οἱ εἰσηγμένες στό Χ.Α. ἑταιρεῖες διερευνοῦν τήν διαδικασία ἐξόδου καί διαπραγματεύσεως τῶν μετοχῶν τους σέ ξένα χρηματιστήρια, καθώς ἡ ἑλληνική χρηματιστηριακή ἀγορά δέν προσφέρεται πρός ἐνίσχυσιν τῆς ρευστότητός τους.

Τήν ἴδια στιγμή ἐπικρατεῖ ἔντονη φημολογία στό χῶρο τοῦ ἐπιχειρεῖν, ὅτι δύο μεγάλες ἑταιρεῖες ἔχουν δεχθεῖ εἰσηγήσεις ἀπό ξένους οἴκους καί τράπεζες νά ἀλλάξουν τήν φορολογική ἕδρα τους καί νά μεταφερθοῦν στό ἐξωτερικό, προκειμένου νά ἀνταποκριθοῦν στό διεθνές ἀνταγωνιστικό περιβάλλον. Ἀπό τό 2008 125 ἑταιρεῖες ἐγκατέλειψαν τό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καί 13 ἐξηγοράσθησαν ἀπό ξένες πολυεθνικές, περιορίζοντας τίς ἐπενδυτικές πολιτικές πού προσφέρονται στήν Λεωφόρο Ἀθηνῶν. Στόν ἀντίποδα, τήν τελευταία τετραετία, μόνο δύο εἰσήχθησαν στό Χ.Α. ἀναδεικνύοντας τό περιορισμένο ἐνδιαφέρον τους. Ἡ φυγή τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπό τήν χώρα, μέσω τῆς ἀλλαγῆς τῆς ἕδρας τους, δέν εἶναι καινούργια ὑπόθεσις ἀλλά μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν προγραμμάτων διασώσεως ἀποκτᾶ ἄλλα χαρακτηριστικά. Πλήττει ἀναμφισβητήτως τό ἑλληνικό χρηματιστήριο, ἀφοῦ τό ἀποψιλώνει ἀπό εἰσηγμένους ὁμίλους καί περιορίζει τήν κεφαλαιοποίησή του, ἐνῶ κανονικά τήν δεδομένη χρονική στιγμή θά ἔπρεπε νά λειτουργεῖ ὡς μηχανισμός χρηματοδοτήσεως τῆς οἰκονομίας.

Ἡ δήλωσις τοῦ προέδρου τοῦ ΣΕΒ κ. Θεοδώρου Φέσσα στήν ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ πρώην ἐπί κεφαλῆς τοῦ Eurogroup Γερούν Ντάισσελμπλουμ ὅτι «ἐάν δέν ἀλλάξει ἡ ἀσκούμενη οἰκονομική πολιτική θά συνεχίσουν νά μεταναστεύουν οἱ πλέον δυναμικές ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καί τῶν ἐπιχειρήσεων», «φωτογραφίζει» τό μέγεθος τοῦ προβλήματος καί καταδεικνύει τήν ἀδυναμία τῶν πολιτικῶς ἰθυνόντων νά ἀναστρέψουν τίς ἐξελίξεις.

Ἡ ὑπεφορολόγησις, ἡ ἀδυναμία ἀντλήσεως κεφαλαίων ἀπό τήν ἐγχώρια χρηματαγορά καί τό country risk τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας πού παραμένει παρά τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τά μνημόνια, δημιουργοῦν ἕνα ἀσφυκτικό περιβάλλον γιά τίς μεγάλες ἐξαγωγικές ἐπιχειρήσεις ὡς πρός τούς ὅρους δανειοδοτήσεως. Οἱ ἐγχώριες ἐπιχειρήσεις δανείζονται μέ πολύ ὑψηλότερα ἐπιτόκια συγκριτικῶς μέ τούς ἀνταγωνιστές τους στίς ξένες ἀγορές, ἐνῶ τό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν δέν ἀποτελεῖ πεδίο γιά τήν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῶν ἐπιχειρήσεων. Μόνον ἡ ἀποκατάστασις τῆς ροῆς χρηματοδοτήσεως πού συνδέεται μέ τήν ἐνίσχυση τῆς καταθετικῆς βάσεως καί τήν ἀποκλιμάκωση τῶν ἐπισφαλειῶν, θά μποροῦσαν νά στηρίξουν τήν οἰκονομία μέ τραπεζικά κεφάλαια. Ὅσο δέν στηρίζεται ἡ ἀγορά καί οἱ ἐπιχειρήσεις τόσο θά ἀκολουθοῦν τό ἔνστικτο τῆς ἐπιβιώσεως καί θά λαμβάνουν τίς ἀποφάσεις ἐκεῖνες πού διασφαλίζουν τό μέλλον τους.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ «Τιτᾶνα» νά προχωρήσει σέ δημόσια πρόταση μέ στόχο τήν εἰσαγωγή τῶν μετοχῶν του στό βελγικό χρηματιστήριο μέ παράλληλη διαπραγμάτευση μέσω δευτερογενοῦς εἰσαγωγῆς στό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καί στό euronext Παρισίων, ἔχει μπεῖ στό «μικροσκόπιο» καί ἄλλων ἐξαγωγικῶν ἑταιρειῶν πού ἀντιμετωπίζουν τά «ἀγκάθια» τοῦ ὑψηλοῦ λειτουργικοῦ κόστους καί τοῦ συνεχιζομένου ἀποκλεισμοῦ ἀπό τίς ἀγορές.

Μέ ἀντίστοιχες κινήσεις θά καταφέρουν νά ἐξασφαλίσουν περισσότερα κεφάλαια γιά τήν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεώς τους, ἐνισχύοντας τό brand name τους καί ἀποκτώντας πρόσβαση στόν διεθνῆ τραπεζικό δανεισμό μέ πιό εὐέλικτους καί ἰσότιμους ὅρους μέ τήν ὑπόλοιπη ἐπενδυτική κοινότητα.

Παράγοντες τοῦ ἐγχωρίου ἐπιχειρεῖν ἀναφέρουν τό παράδειγμα τῆς Βιοχάλκο, πού μετέφερε τήν φορολογική ἕδρα της πρίν ἀπό περίπου μία πενταετία στίς Βρυξέλλες καί τώρα ἔχει ἀρχίσει σταδιακῶς νά εἰσπράττει τά πρῶτα ὀφέλη. Μάλιστα, ὅπως εἶχαν ἐνημερώσει στελέχη της τήν Ἕνωση Θεσμικῶν Ἐπενδυτῶν πρό ὀλίγων μηνῶν, ἡ ἑταιρεία ἐπιτυγχάνει πλέον καλύτερα ἐπιτόκια δανεισμοῦ, μέ τόν μέσον ὅρο δανεισμοῦ της νά ἔχει ὑποχωρήσει χαμηλότερα τοῦ 5%.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ΦΑΓΕ πού μετέφερε τήν ἕδρα της ἀπό τό 2012 στό Λουξεμβοῦργο, πέτυχε διεύρυνση τῆς ἐξωστρεφείας της μετρώντας περισσότερες ἀπό 44 ἀγορές, παρά τό γεγονός ὅτι στήν ἐγχώρια ἀγορά ἡ οἰκονομική ὕφεσις προεκάλεσε μείωση στίς πωλήσεις της.

Κεντρικό θέμα