Ὅπλα γιά τήν Οὐκρανία ἀπελάσεις γιά τήν Ρωσσία

Ἀνεπιθύμητοι γιά τό ΥΠΕΞ 12 Ρῶσσοι διπλωμάτες – Τήν ὥρα πού οἱ Ἀμερικανοί ζητοῦν νά δωρίσουμε πολεμικό ὑλικό στό Κίεβο, οἱ Τοῦρκοι τούς πωλοῦν συστήματα ἀξίας 59,1 ἑκατ. δολλ.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ περισσοτέρων ὁπλικῶν συστημάτων ρωσσικῆς προελεύσεως στήν Οὐκρανία ἐπιδιώκουν οἱ Ἀμερικανοί, κάτι πού ἐζητήθη καί πάλι ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ἀπό τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Βικτώρια Νούλαντ κατά τήν ἐπίσκεψή της στήν Ἀθήνα προχθές. Ἡ πολιτική τῆς Οὐάσιγκτων ἀναγνωρίζει προφανῶς ὅτι ἡ Οὐκρανία ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ παρά τίς προσδοκίες πού εἶχαν καλλιεργηθεῖ πρός τήν κυβέρνηση Ζελένσκυ, ὅτι θά τύχει ὑποστηρίξεως ἀπό τό ΝΑΤΟ ἔναντι τῆς ρωσσικῆς εἰσβολῆς. Ἀντιλαμβάνεται ἀκόμη ὅτι ἐνδεχομένη ἄμεση ἐμπλοκή τοῦ ΝΑΤΟ ἔστω καί ὑπό τήν μορφή ἐπιβολῆς ζώνης ἀπαγορεύσεως πτήσεων στήν Οὐκρανία θά ἐσήμαινε εὐρύτερη σύρραξη μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες. Στρέφεται λοιπόν πρός τήν λύση τῆς ἀποστολῆς ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων ὁπλικῶν συστημάτων πρός τήν Οὐκρανία, ὥστε νά συνεχίσει νά ἀντιμετωπίζει τήν εἰσβολή, ἡ ὁποία πλέον ἔχει μετατραπεῖ σέ παρατεινόμενο πόλεμο φθορᾶς. Τό ἀμερικανικό αἴτημα γιά συνδρομή ἀπευθύνθηκε σέ πρώτη φάση ἐπιμόνως πρός τίς πρώην ἀνατολικές χῶρες πού πλέον ἀνήκουν στό ΝΑΤΟ. Ἐζητήθη ἡ παραχώρησις στήν Οὐκρανία ρωσσικῆς προελεύσεως ὅπλων στήν χρήση τῶν ὁποίων εἶναι ἐκπαιδευμένοι οἱ Οὐκρανοί.

Διά τῆς κ. Νούλαντ τώρα τό αἴτημα ἀπευθύνεται καί πρός τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία διαθέτει ἀντιαεροπορικά καί ἀντιαρματικά ὅπλα προερχόμενα ἀπό τό πρώην Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας. Συγκεκριμένα, μέ τήν κατάρρευση τοῦ ἀνατολικοῦ συνασπισμοῦ ἡ Ἑλλάς παρέλαβε ἀπό τά ἀποθέματα τῆς πρώην ἀνατολικῆς Γερμανίας αὐτοκινούμενα ἀντιαεροπορικά συστήματα τύπου OSA-K (τά ὁποῖα ἀνεπτύχθησαν στά νησιά τοῦ Αἰγαίου) καί ἀντιαρματικά τύπου Fagot. Ἐπίσης τεθωρακισμένα ὀχήματα πού εἶναι πλέον ἀπηρχαιωμένα καί πολλαπλούς ἐκτοξευτές ρουκεττῶν. Τό ὁπλοστάσιο αὐτό συμπληρώθηκε μέ ρωσσικά ἀντιαρματικά συγχρόνου τεχνολογίας Kornet-E, ἀντιαεροπορικά Tor M1 καί βεβαίως τό σύστημα ἀεραμύνης εὐρείας περιοχῆς S-300 πού εἶχε ἀγορασθεῖ ἀπό τήν Κύπρο. Περίπτωσις παραχωρήσεως τοῦ τελευταίου δέν συζητεῖται γιά πρακτικούς καί ἄλλους λόγους, φαίνεται δέ ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῶν Ἀμερικανῶν ἐπικεντρώνεται στά πλέον εὐέλικτα Kornet-E καί Tor M1. Ὅλα αὐτά ὅμως εἶναι συστήματα ἄκρως ἀπαραίτητα κυρίως γιά τήν ἄμυνα τοῦ νησιωτικοῦ χώρου, ὁπότε ἡ στρατιωτική ἡγεσία ἀπορρίπτει κατηγορηματικῶς κάθε σκέψη παραχωρήσεώς τους.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ χώρα μας ἦταν ἀπό τίς πρῶτες πού ἀνταπεκρίθησαν ἀποστέλλοντας ὅπλα πρός τήν Οὐκρανία ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσεως. Ἐπρόκειτο γιά τυφέκια Kalashnikov καί φορητά ἀντιαρματικά RPG τά ὁποῖα εἶχαν κατασχεθεῖ κατά τό παρελθόν.

Καί ἐνῶ ἡ Ἑλλάς συζητεῖ, ἤ τοὐλάχιστον ἀκούει τά ἀμερικανικά αἰτήματα γιά τήν Οὐκρανία, εὐθυγραμμίζεται μέ τίς εὐρωπαϊκές χῶρες πού ἀπελαύνουν ἑκατοντάδες Ρώσσων διπλωματῶν. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐχαρακτήρισε ἀνεπιθύμητα πρόσωπα (personae non gratae) 12 μέλη τῶν διπλωματικῶν καί προξενικῶν ἀποστολῶν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, πού εἶναι διαπιστευμένα στήν Ἑλλάδα. Ὁ Ὑπηρεσιακός Γενικός Γραμματεύς τοῦ ὑπουργείου ἐνημέρωσε τόν Ρῶσσο Πρέσβυ Ἀντρέι Μασλώφ ὅτι οἱ 12 διπλωμάτες ἐκηρύχθηκαν ἀνεπιθύμητοι σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῶν Συμβάσεων τῆς Βιέννης τοῦ 1961 καί τοῦ 1963.

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀντίδρασις τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας ἡ ὁποία μέ ἀνακοίνωσή της ἐχαρακτήρισε τήν ἐνέργεια ἀδικαιολόγητο καί συγκρουσιακό βῆμα πού δέν θά μείνει χωρίς συνέπειες. «Ἀπό τήν πλευρά μας, ἐκφράσαμε τήν κατηγορηματική διαμαρτυρία γιά αὐτό τό ἀδικαιολόγητο καί συγκρουσιακό βῆμα πού ἔχει στόχο τήν ἀκόμη χειρότερη καταστροφή τοῦ συνόλου τῶν διμερῶν μας σχέσεων. Ἐπισημάναμε ὅτι αὐτή ἡ ἐνέργεια δέν θά μείνει χωρίς συνέπειες» ἀναφέρει συγκεκριμένα ἡ ἀνακοίνωσις τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας.

Ἐν τῷ μεταξύ καί ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοί ζητοῦν ἀπό ἐμᾶς νά παραχωρήσουμε ὁπλικά συστήματα στήν Οὐκρανία, ἡ Τουρκία πουλάει. Κατά 30 φορές πολλαπλασιάσθηκαν τά τουρκικά ὁπλικά συστήματα πού ἠγόρασε ἡ Οὐκρανία ἀπό τήν Τουρκία κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2022, δηλαδή στό διάστημα πού προετοιμάζετο γιά νά πολεμήσει ἀπό ὅ,τι ἕνα χρόνο ἐνωρίτερα. Ἡ Τουρκία ἐξήγαγε κατά τήν περίοδο αὐτή στρατιωτικό ὑλικό ἀξίας 59,1 ἑκατ. δολλαρίων στήν Οὐκρανία, σέ σύγκριση μέ 1,9 ἑκατομμύριο κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021. Ἡ Οὐκρανία ἔχει ἀγοράσει τά τελευταῖα χρόνια περισσότερα ἀπό 20 μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα Bayraktar TB2 μέ ὁπλισμό καί στίς 27 Ἰανουαρίου εἶχε παραγγείλει ἄλλα 16. Ἡ παρτίδα αὐτή παρεδόθη στίς ἀρχές Μαρτίου. Σημειώνεται ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει μακροχρόνιες σχέσεις ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τήν Οὐκρανία, ἐνῶ διατηρεῖ τήν ἐπικοινωνία της καί μέ τήν Μόσχα. Συνέχισε νά προμηθεύει τήν Οὐκρανία μέ μή ἐπανδρωμένα καί ἔχει ἀποφύγει νά ἐπιβάλει κυρώσεις εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ συνολικές ἀμυντικές ἐξαγωγές τῆς Ἀγκύρας κατά τό πρῶτο φετινό τρίμηνο ἦσαν συνολικῶς ηὐξημένες κατά 48,6% σέ σχέση μέ ἕνα χρόνο ἐνωρίτερα. Τό 2021 ἡ Τουρκία ἐξήγαγε ἀμυντικά προϊόντα ὕψους 3,224 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων –καταγράφοντας αὔξηση κατά 41,5% σέ σχέση μέ τό 2020!

Κεντρικό θέμα