Ὄχι στήν ἀστάθεια καί τήν ἀκυβερνησία ὄχι στήν μοιρασιά τοῦ Αἰγαίου, τελεία καί παῦλα!

Αὐταπάτη ὅτι θά λυθοῦν τά προβλήματα μέ ὑποχώρηση ἀπό τίς πάγιες ἐθνικές θέσεις μέ λύση πακέτο – Ἐξοντωτική καί τιμωρητική ἡ πολιτική τῶν μνημονίων ἀπό τούς δανειστές – Ἡ παγκοσμιοποίησις ἐξανεμίζει τίς συντάξεις, συμπιέζει τά εἰσοδήματα, διευρύνει τίς κοινωνικές ἀνισότητες καί εὐνοεῖ τά ἀντισυστημικά κόμματα – Ταυτότης τῆς παρατάξεως ἡ προσήλωσις στούς δημοκρατικούς θεσμούς, τό μέτωπο στήν ἀνομία, ἡ ἀλληλεγγύη στούς λιγώτερο εὐνοημένους καί ἡ ἀσυμβίβαστη ὑπεράσπισις τῶν ἐθνικῶν δικαίων

ΤΟ ΟΡΑΜΑ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰσχύος ἐν τῇ ἑνώσει, πού ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί ἄλλες πολιτικές προσωπικότητες τῆς Εὐρώπης ἐμπνεύσθηκαν μεταπολεμικῶς ἀλλά καί τά σοβαρά λάθη στά ὁποῖα ἔχει ὑποπέσει τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἡγεσία τῆς ΕΕ, ἀνέδειξε μέ ξεκάθαρο τρόπο ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλῆς. Στήν χθεσινή ἐκδήλωση γιά τήν Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης πού ἐπραγματοποιήθη στό Ζάππειο Μέγαρο, ὁ κ. Καραμανλῆς μίλησε γιά τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν σέ περίπτωση πού ἡ χώρα εἰσέλθει σέ κατάσταση ἀκυβερνησίας μετά τίς ἐκλογές, εἰδικά δέ σέ ἐθνικό, οἰκονομικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Χωρίς νά κρυφτεῖ πίσω ἀπό τίς λέξεις, ἐπέκρινε εὐρωπαϊκές χῶρες καί πολιτικούς πού παρεκκλίνουν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἰδέας, ὅπως τήν εἶχαν συλλάβει οἱ μεγάλοι ἐμπνευστές της, δίδοντας χῶρο σέ πολιτικές πού ἀποδυναμώνουν τό κοινωνικό κράτος καί παροτρύνουν κράτη, ὅπως ἡ Τουρκία, νά ἀμφισβητοῦν τήν κυριαρχία ἄλλων χωρῶν. Μίλησε δέ γιά ἕνα ἡμιτελές εὐρωπαϊκό ὅραμα, ὅπως διεφάνη κατά τήν περίπτωση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα.

Δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του, γιατί ἡ Εὐρώπη δέν ἀντιδρᾶ πού ἡ Τουρκία συστηματικῶς καί διαχρονικῶς ἐγείρει μονομερεῖς διεκδικήσεις. «Ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει ἡγεμονικό ρόλο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ἡ Ἑλλάδα εἶναι τό βασικό ἐμπόδιο γιά τήν πραγμάτωση αὐτῶν τῶν ἐπιδιώξεων. Τό δόγμα τῆς “Γαλάζιας Πατρίδας” δέν ἐπιτρέπει καμμία ἀμφιβολία περί αὐτοῦ. Περιστασιακές αὐξομειώσεις τῆς ἔντασης δέν μεταβάλλουν τήν πραγματικότητα. Οἱ πρόσφατες δηλώσεις Τσαβούσογλου περί ἀδιευκρίνιστου καθεστῶτος νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, ἐν μέσῳ μάλιστα συγκυριακῆς ὕφεσης, δέν ἐπιτρέπουν αὐταπάτες. Διότι εἶναι αὐταπάτη νά νομίζει κανείς ὅτι τυχόν ὑποχωρήσεις ἀπό πάγιες ἐθνικές θέσεις θά λύσουν τό πρόβλημα. Ἤ ἀκόμα χειρότερα ὅτι μιά λύση-πακέτο, ὅλων τῶν διεκδικήσεων δηλαδή πού αὐθαιρέτως καί μονομερῶς προβάλλει ἡ Τουρκία, συνιστᾶ ρεαλιστική προσέγγιση» σημείωσε ὁ κ. Καραμανλῆς. Τόνισε πώς καμμία χώρα πού σέβεται τόν ἑαυτό της δέν θέτει ὑπό κρίση οἱασδήποτε διαπραγματεύσεως ἤ διαμεσολαβήσεως τήν ἐθνική κυριαρχία της καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητά της. «Αὐτό πρέπει νά τό κατανοήσει μέ τρόπο ἀπόλυτο καί ἀδιαμφισβήτητο ἡ Τουρκία. Ἀλλά καί σύμμαχοι καί ἑταῖροι πού ἐπαναλαμβανόμενα ἐπιχειροῦν νά προωθήσουν ἰδέες περί συνολικοῦ συμβιβασμοῦ καί ἀπεργάζονται σχέδια μοιρασιᾶς τοῦ Αἰγαίου. Τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα: Τό καθεστώς τῶν νησιῶν εἶναι δεδομένο καί ἐκτός πάσης συζήτησης. Τό δικαίωμα ἄμυνας καί ἀποτροπῆς γιά τήν ἀσφάλεια τῶν νησιῶν εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Τό δικαίωμα ἐπέκτασης τῶν χωρικῶν ὑδάτων εἶναι κατά τό Διεθνές Δίκαιο μονομερές καί στήν ἀποκλειστική δικαιοδοσία τῆς κάθε χώρας. Τελεία καί παῦλα» προσέθεσε ὁ πρώην Πρωθυπουργός!

Ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς δύσκολης καταστάσεως «ἡ χώρα ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολιτική σταθερότητα» καί «δέν ἔχει τήν πολυτέλεια γιά πολιτική ἀστάθεια, ἀκυβερνησία, ἀτέρμονα κομματικά παζάρια, τήν ἑπόμενη τῶν ἐκλογῶν ἡ χώρα χρειάζεται κυβέρνηση βιώσιμη, μέ καθαρή ἐντολή καί ὁρίζοντα τετραετίας», εἶναι τό μήνυμα πού ἔστειλε ἐν ὄψει τῆς κρίσιμης ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως. Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ ταυτότης τῆς ΝΔ, οἱ ἀρχές καί οἱ ἀξίες ὅπως τίς προσδιόρισε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, εἶναι καί πρέπει νά παραμείνουν ὁ σεβασμός στούς δημοκρατικούς θεσμούς, νά στέκονται «ἄγρυπνοι καί ἀσυμβίβαστοι στήν ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων» καί νά εἶναι ἀπέναντι σέ κάθε μορφή ἀνομίας, δίπλα στούς πολῖτες, εἰδικῶς τούς λιγώτερο εὐνοημένους.

Ἤσκησε δριμεῖα κριτική στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ ΕΕ ἀντέδρασε ὅταν ξέσπασε ἡ παγκόσμια οἰκονομική κρίσις τό 2009 πού συμπαρέσυρε καί τήν χώρα μας. «Ἀντί ταχείας καί ἀποφασιστικῆς ἀντίδρασης ἐπικράτησε σύγχυση, δυστοκία στή λήψη ἀποφάσεων, ἔλλειψη ἀλληλεγγύης, ἐνίοτε καί ὑστεροβουλία. Ἡ περίπτωση τῆς χώρας μας ὑπῆρξε χαρακτηριστική. Προφανῶς δέν ἀμφισβητοῦνται δικές μας ἀδυναμίες καί λάθη. Δέν ἀμφισβητεῖται ὅμως ὅτι καί ἡ συνταγή πού ἐπιβλήθηκε στήν Ἑλλάδα, πέρα ἀπό συγκεκριμένα αὐτονόητα καί ὑπερήμερα μέτρα, ἦταν ἐν πολλοῖς ἐξοντωτική, τιμωρητική καί πρός παραδειγματισμό ἄλλων. Οὔτε ἀμφισβητεῖται ὅτι ἀπέτυχαν σέ ὅλες σχεδόν τίς προβλέψεις τους, ὅπως ἄλλως τε παραδέχθηκαν καί οἱ ἴδιοι, βεβαίως κατόπιν ἑορτῆς» εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ κ. Καραμανλῆς. Εἰδική ἀναφορά ἔκανε στόν «εὔρωστο Βορρᾶ» πού ἐγκατέλειψε χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου προκαλῶντας «τήν διεύρυνση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, τήν περιθωριοποίηση ὀγκούμενων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ, τήν ἔλλειψη προοπτικῆς γιά ὅλο καί περισσότερους νέους ἀνθρώπους καί τήν συνεχῆ ἀποδυνάμωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.»

Ἡ ὁμιλία, ὅμως, τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ ἐκκίνησε ἀπό τό ὅραμα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ: «Εἶναι σαφές ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή οἰκογένεια ἔχει παράσχει στήν Ἑλλάδα τά ἀποτελεσματικότερα μέσα πού εἶχε ποτέ στήν διάθεσή της γιά νά ἀντιμετωπίσει τίς τρεῖς μεγάλες προκλήσεις, δηλαδή τήν προάσπιση τῆς ἀσφάλειάς της, τήν προώθηση τῆς εὐημερίας καί τήν ἐμπέδωση σταθεροῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Ὁ Καραμανλῆς, ὅπως ὅλοι οἱ μεγάλοι ἐμπνευστές τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἰδέας, εἶχε συλλάβει τό ὅραμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰσχύος ἐν τῇ ἑνώσει» τόνισε ἐξ ἄλλου.

Κεντρικό θέμα