«Ὄχι» σέ κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τό 46% τῶν Ἑλλήνων

Ἀλλά καί ἰσχυρές ἀντίρροπες δυνάμεις – Ἀδημοσίευτες μετρήσεις καί κρυφός ἀντιευρωπαϊσμός

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα ἀπό ἀδημοσίευτα εὑρήματα δημοσκοπήσεων τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιέχει τό βιβλίο τοῦ Νίκου Μαραντζίδη (καθηγητής Βαλκανικῶν Σπουδῶν) καί Γιώργου Σιάκα (Διευθυντής Ἐρευνῶν τοῦ ἐρευνητικοῦ ἰνστιτούτου τοῦ ΠΑΜΑΚ), τό ὁποῖο κυκλοφόρησε προσφάτως ἀπό τίς ἐκδόσεις «Παπαδόπουλος».

Πρόκειται γιά ἐρωτήματα πού ζητοῦν νά παρουσιάζονται στό δεῖγμα τῶν ψηφοφόρων οἱ «ἐντολεῖς» τῶν δημοσκόπων ἀλλά, γιά ἄγνωστους σέ ἐμᾶς λόγους, τά ΜΜΕ πού τά παρήγγειλαν ἐπέλεξαν νά μήν τά δημοσιοποιήσουν. Τώρα μέ τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἀποκαλύπτονται.

Δύο σύν δύο εἶναι τά πλέον ἐνδιαφέροντα εὑρήματα μετρήσεων ἀπό τό 2015 ἕως τό 2019, τά ὁποῖα ἀναδεικνύει σήμερα ἡ «Ἑστία». Τό πρῶτο ἀφορᾶ στά συναισθήματα τῶν πολιτῶν ἀπέναντι σέ μία νέα κυβέρνηση συνεργασίας μέ κορμό τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τό ἀρνητικό κλῖμα γιά τήν Ἀριστερά κτυπᾶ… «κόκκινο»: τό 46% τῶν πολιτῶν δηλώνει ὅτι ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο θά τοῦ προκαλοῦσε «ἀπογοήτευση». Μεγάλο ποσοστό, καί μάλιστα κοντά σέ ἐκλογές. Ὡστόσο, ἐνδιαφέρον ἔχουν καί τά ὑπόλοιπα ποσοστά: 22% δηλώνει πώς ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο –κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ– θά τοῦ γεννοῦσε τό συναίσθημα τῆς… «Ἐλπίδας»!!! Ἡ ἐπιστήμη σηκώνει τά χέρια ψηλά. Προφανῶς καί πρόκειται γιά τόν σκληρό πυρῆνα τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τό ἐλάχιστο ποσοστό του. Καί τό πλέον διαβρωτικό: τό 30% δηλώνει «ἀδιαφορία» μπροστά σέ μία τέτοια ἐξέλιξη. Ἀδιαφορία!

Δεδομένου ὅτι ἡ ἀδημοσίευτη ἔρευνα πραγματοποιήθηκε ἀπό τό ἐρευνητικό ἰνστιτοῦτο τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας πολύ τελευταία, τόν Νοέμβριο τοῦ 2018, καθίσταται σαφές ὅτι ὑπάρχουν δύο Ἑλλάδες: αὐτή πού ζητεῖ ἐδῶ καί τώρα τήν ἐκδίωξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν ἐξουσία ἀλλά καί οἱ ἀντίρροπες δυνάμεις τῆς ἀδράνειας, τῆς ἀνοχῆς, τῆς παθητικότητος καί τῆς ἀκινησίας.

Τό δεύτερο μεγάλο σόκ πού προκύπτει ἀπό τά ἀδημοσίευτα εὑρήματα Μαραντζίδη εἶναι ἡ ὑπερσυντηρητική στροφή πού παρατηρεῖται στό σύνολο τῆς κοινωνίας καί τέμνει ὁριζόντια τό σύνολο τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Σέ ἐρώτημα ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας γιά τούς πρόσφυγες στήν Χῖο καί τήν Λέσβο, τό 66% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι ἡ παρουσία τῶν προσφύγων «αὐξάνει τούς κινδύνους τρομοκρατίας γιά τήν χώρα μας», τό 62% θεωρεῖ ὅτι «ἀπειλοῦν τίς πολιτισμικές μας ἀξίες», τό 60% θεωρεῖ ὅτι «δέν μποροῦν νά ἐνσωματωθοῦν».

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει, ἐπίσης, ἐν ὄψει εὐρωεκλογῶν τό ἀδημοσίευτο εὕρημα δημοσκοπήσεως πού διενεργήθηκε μετά τό δημοψήφισμα τοῦ 2015. Μόλις τό 26% τῶν πολιτῶν ἡλικιῶν μεταξύ 18-34 δηλώνει ὅτι μέ τήν ψῆφο του «βοήθησε τήν χώρα του νά παραμείνει στήν Εὐρώπη». Στίς ἡλικίες 35-54, τό ποσοστό αὐτό ηὐξάνετο σέ 40% ἀλλά παρέμενε μειοψηφικό, ἐνῶ μόνο στίς μεγάλες ἡλικίες μετετρέπετο σέ πλειοψηφικό.

Τό ἀντιευρωπαϊκό προφίλ τῶν ψηφοφόρων ἐπικυρώνεται ἀπό ἀδημοσίευτη μέτρηση γιά τίς δημοτικότητες τῶν Πούτιν, Μέρκελ, Τράμπ, συμφώνως πρός τήν ὁποία ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἔχει ἄνετο προβάδισμα ἔναντι τῶν ἄλλων στήν ἑλληνική κοινή γνώμη. Οἱ ἡγεσίες τῆς Εὐρώπης δέν ἀρέσουν. Μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει ἐν ὄψει καί τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ Μαΐου.

Κεντρικό θέμα