ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπιτίθεται στά Γενικά Ἐπιτελεῖα ἐν μέσῳ κρίσεως

Ἀνάστατο τό Πεντάγωνο ἀπό τίς διαρροές – Τά σενάρια γιά τήν ἀποστολή Stinger καί γιά τό ἐνδεχόμενο ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νήσων μέσῳ Οὐκρανίας, αἰτία τῆς ἐκρήξεώς του

ΕΝ ΤΕΛΕΙ ποιός φταίει; Αὐτοί πού διοχετεύουν πληροφορίες γιά τά ὁπλικά συστήματα πού κινοῦνται ἀπό καί πρός τά νησιά μας; Αὐτοί πού ἐνοχλοῦνται καί τούς κατηγοροῦν μιλῶντας γιά σύστημα διάτρητο δίκην «ἑλβετικοῦ τυριοῦ»; Ἔχουν βάση τά σενάρια πού θέλουν τά νησιά μας –ἐλέῳ Οὐκρανίας– νά ἀπογυμνώνονται ἀπό κρίσιμα ὁπλικά συστήματα ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι καραδοκοῦν;

Ὅπως καί νά ἔχει, ἡ εἰκόνα ἐσωτερικοῦ σπαραγμοῦ πού ἐκπέμπεται αὐτήν τήν στιγμή εἶναι τό χειρότερο δυνατό μήνυμα πρός τήν Ἄγκυρα, ἀπέναντι στίς ἀπειλές τῆς ὁποίας ἔπρεπε νά προβάλλουμε ἕνα μέτωπο ἀρραγές. Ἀσφαλῶς καί δέν περιμέναμε τό μήνυμα αὐτό νά τό δώσουν τά πολιτικά κόμματα τά ὁποῖα κατατρύχονται στήν μικροπολιτική μιζέρια τους. Δέν μπορεῖ ὅμως νά βλέπουμε καταστάσεις διχασμοῦ μέσα στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Δέν μπορεῖ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Νῖκος Παναγιωτόπουλος νά καταφέρεται κατά τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων θεωρῶντας αὐτά ὑπεύθυνα γιά τό γεγονός ὅτι ἀσφάλεια πληροφοριῶν δέν ὑφίσταται, γιατί τό σύστημα εἶναι «διάτρητο» ὅπως τό «ἑλβετικό τυρί» κατά τήν χαρακτηριστική ἔκφρασή του.

Ἡ χαρακτηριστική δήλωσις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κατά τήν χθεσινή συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τῆς Βουλῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Θά ἐγείρω θέμα στούς ἀρχηγούς γιά τό ἑλβετικό τυρί πού εἶναι τό σύστημα πληροφοριῶν πού διαρρέουν ἀπό τά ἐπιτελεῖα. Εἶναι ἕνα πρόβλημα. Ἐδῶ μιλᾶνε ὅλοι. Δέν ἔχει νόημα ἡ ἀντικατασκοπία πλέον. Τά συζητοῦν στό καφενεῖο. Ποιοί; Ἀξιωματικοί; Ὑπαξιωματικοί; Εἶναι σημεῖο ἀνησυχίας αὐτό. Ἡ πληροφορία δέν πρέπει νά εἶναι προσβάσιμη σέ ὅλους. Ἐκφράζω τήν εὐχή νά μιλᾶνε ὅλοι λιγώτερο. Τά στελέχη τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων δέν μποροῦν νά διοχετεύουν πληροφορίες “ψάξε αὐτό, δές ἐκεῖνο, δές ἄν ἰσχύει τό ἄλλο”».

Τό γεγονός εἶναι ὅτι πράγματι πληροφορίες πού θά ἔπρεπε νά τυγχάνουν τῆς ὑψηλοτέρας δυνατῆς διαβαθμίσεως, τοῦ «ἄκρως ἀπορρήτου εἰδικοῦ χειρισμοῦ», συζητοῦνται στά «καφενεῖα». Κάποιοι λοιπόν τίς διοχετεύουν.

Μπορεῖ νά εἶναι στρατιωτικοί, μπορεῖ ὅμως νά εὐθύνονται καί πολιτικοί παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου οἱ ὁποῖοι ἀπέτρεψαν τόν πειθαρχικό ἔλεγχο σέ περιπτώσεις διαρροῶν. Ἡ ἄλλη πλευρά ὅμως εἶναι ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ἡ ἐπίκλησις τοῦ ἀπορρήτου χρησιμοποιεῖται γιά τήν συγκάλυψη δυσαρέστων καταστάσεων. Καί τέτοια θά ἦταν ἡ προσπάθεια ἀποψιλώσεως τῶν νησιῶν ἀπό σημαντικά ὁπλικά συστήματα, προκειμένου νά σταλοῦν στήν Οὐκρανία. Τέτοια δέν εἶναι βεβαίως τά ΒΜΡ-1. Ποιό θά ἦταν τά καθῆκον ἑνός στρατιωτικοῦ, κατά τόν ὅρκο του, ἄν ἔβλεπε τά νησιά νά ἀφοπλίζονται χωρίς νά μπορεῖ νά κάνει τίποτε; Θά προσέφευγε στήν δημοσιοποίηση τοῦ προβλήματος, ἔστω καί αὐτό, κατά τό γράμμα τοῦ νόμου εἶναι παράνομο. Θά δεχθοῦμε γιά τήν ὥρα τήν διαβεβαίωση πού ἔδωσε ὁ κ. Παναγιωτόπουλος στήν Βουλή. Ὅτι δηλαδή: «Οὔτε ἀντιαεροπορικά τῶν νησιῶν μας οὔτε ἀντιπλοϊκούς πυραύλους δέν θά δώσουμε, ὅσο κι ἄν μᾶς τά ζητᾶνε, διότι ἔχουμε μιά ὑπαρκτή ἀπειλή. Δέν θά κάνουμε τίποτα πού θά ἀποδυναμώσει τήν ἀμυντική διάταξη τῆς χώρας. Δέν ἔχουμε καμμία διάθεση νά στείλουμε τούς S-300. Δέν ἔχουμε καμμία διάθεση νά στείλουμε τά ἀντιαεροπορικά πού ἔχουμε ἀνεπτυγμένα στά νησιά. Θά ἔρχονται καί θά ζητᾶν συνεχῶς. Γιά νά στείλουμε κάτι θά πρέπει νά ἔχουμε μεριμνήσει γιά τήν ἀντικατάστασή του».

Ἡ ζημιά ὅμως ἔχει γίνει. Ὁ ὑπουργός καί οἱ βουλευτές πού κοκκορομαχοῦσαν στήν Βουλή, ἐγνώριζαν ἄραγε ὅτι ἀκριβῶς τήν ἴδια στιγμή στούς οὐρανούς τοῦ Αἰγαίου 12 τουρκικά F-16, ἕνα μή ἐπανδρωμένο καί δύο ἀεροπλάνα ναυτικῆς συνεργασίας, διέπρατταν 43 παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου. Καί ἐμεῖς ἀκούγαμε τήν πολιτική ἡγεσία νά κατηγορεῖ τήν στρατιωτική καί τά κόμματα νά ἐρίζουν πάνω ἀπό τήν πραγματική κατάσταση τῆς διαρροῆς ἀπορρήτων πληροφοριῶν. Δέν εἶναι αὐτές συζητήσεις πού ἁρμόζουν στό ἐπίπεδο μιᾶς κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἁρμοδίας γιά τίς σημαντικώτερες λειτουργίες τοῦ Κράτους, τήν ἐξωτερική πολιτική καί τήν ἄμυνα.

Τό δόγμα τῆς Ἑλλάδος, συμφώνως πρός τό θεσμικό κείμενο τῆς Πολιτικῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΠΕΑ), εἶναι «ἀμυντικό – ἀποτρεπτικό». Πόσο ἀποτρεπτική μπορεῖ εἶναι γιά τούς Τούρκους πού ἐκδηλώνουν καθημερινῶς τήν ἐπιθετικότητά τους ἡ εἰκόνα ἀλληλοσπαραγμοῦ πού ἐδόθη χθές; Πέρα ἀπό τούς ὑπευθύνους γιά τήν διαρροή πληροφοριῶν, πέρα ἀπό τούς ὑπευθύνους γιά τήν ἐνδεχομένη ἀποδυνάμωση τῶν νησιῶν, θά πρέπει πλέον νά ἐγκαλέσουμε καί ἐκείνους πού δίδουν στήν γείτονα (καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο) εἰκόνα ἀποδιοργανώσεως γιά τήν Ἑλλάδα…

Κεντρικό θέμα