ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ Ἑνιαῖος Ἀμυντικός Χῶρος εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀπομακρύνσεώς μου

Ὁ τέως ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κύπρου κ. Μιχάλης Γιωργάλλας ἀποκαλύπτει τί συζητοῦσε πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μέ τούς Ἑλλαδῖτες ὁμολόγους του καί δέν διαψεύδει τήν «Ἑστία», ὅτι ἀνασχηματίσθηκε κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν Ἀθηνῶν – Λέγει ἁπλῶς ὅτι δέν θέλει νά τό… σκέπτεται

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ πλήρως τό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» τῆς 12ης Ἰανουαρίου, πού ἀπεκάλυπε ὅτι ὁ «ἀποκεφαλισμός» τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης τῆς Κύπρου, κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, ἔγινε κατ’ ἀπαίτησιν τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Γιωργάλλας μιλῶντας στόν δικτυακό τόπο Philenews τῆς Κύπρου καί στόν δημοσιογράφο Φρῖξο Δαλίτη ἀπήντησε σέ ἐρώτηση σχετικά μέ τά ὅσα γράψαμε, τά ὁποῖα καί δέν διέψευσε!

Ἡ τεθεῖσα ἐρώτησις ἦτο:

«Γράφτηκε σέ δημοσίευμα στήν Ἑλλάδα, ὅτι ὁ λόγος τῆς ἀπομάκρυνσής σας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας ἦταν οἱ θέσεις σας στό Κυπριακό, οἱ ἀναφορές σας στό Ἑνιαῖο Ἀμυντικό Δόγμα καί διάφορα ἄλλα. Συζητήσατε ὅλα αὐτά μέ τόν Πρόεδρο;».

Καί ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Γιωργάλλα ἦταν ἡ ἀκόλουθη:

«Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχουν γραφτεῖ καί ἔχουν εἰπωθεῖ πολλά σενάρια γιά τήν ἀπομάκρυνσή μου. Ἀπό τήν πλευρά μου μπορῶ νά σᾶς μιλήσω ὑπεύθυνα μόνο γιά αὐτά πού ἐγώ γνωρίζω. Στούς 10 μῆνες εἶχα συνεργασία μέ 3 Ὑπουργούς Ἄμυνας στήν Ἑλλάδα, τούς κύριους Παναγιωτόπουλο, Στεφανῆ καί Δένδια. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατά τίς ἐπαφές μου στήν Ἀθήνα συζητοῦσα τίς συμβατικές ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδας ἔναντι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὅπως αὐτές ἀπορρέουν ἀπό τήν ἰδιότητα τῆς ἐγγυήτριας δύναμης. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι εὕρισκα πάντα βαθειά κατανόηση ἀπό τούς ὁμολόγους μου στήν Ἀθήνα καί ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς προηγούμενης περιόδου ἡ συνεργασία μας μέ τήν Ἑλλάδα βελτιώθηκε σημαντικά, ἐμπλουτίστηκε μέ νέα στοιχεῖα καί βρίσκεται πλέον σέ ἕνα ἐξαιρετικό ἐπίπεδο θεμελιωμένη σέ ἰσχυρές βάσεις. Ἡ πολιτική κατεύθυνση πού ἀκολούθησα χαράχθηκε ἀπό τίς πρόνοιες τοῦ προγράμματος διακυβέρνησης τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὅπως αὐτές περιλαμβάνονται στήν ἑνότητα “Ἐνίσχυση Ἀποτρεπτικῆς Ἰσχύος – Ἄμυνα καί Ἀσφάλεια”, στήν ὁποία ἀναφέρεται ρητά ὅτι “μελετοῦμε σέ συνεργασία μέ τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση τήν προοπτική οὐσιαστικῆς ἀναβίωσης τοῦ Δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου Κύπρου-Ἑλλάδας, σέ ἐπιχειρησιακό ἐπίπεδο.” Ὡς ἐκ τούτου, ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ἐγώ ἁπλά ἐργάστηκα νά ὑλοποιήσω τό πρόγραμμα τοῦ Προέδρου καί ὄχι δικές μου ἰδέες. Ἄν αὐτό ἐνόχλησε, δέν ἔχω εἰκόνα. Οὔτε μοῦ ἀναφέρθηκε ποτέ εἴτε ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ ἄλλους ἡ ὅποια ἐνόχληση. Καταληκτικά ὀφείλω νά σᾶς ἐκμυστηρευθῶ ὅτι δέν μπορῶ κἄν νά σκεφτῶ τό ἐνδεχόμενο ἀθηναϊκῆς παρέμβασης γιά αὐτόν τόν λόγο».

Ναί μέν «δέν μπορεῖ νά τό σκεφθεῖ», δέν τό διαψεύδει ὅμως… Ὁ κ. Γιωργάλλας δηλώνει ὅτι ἡ ἀναβίωσις τοῦ δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου ἀποτελοῦσε ἀντικείμενο τῶν προσπαθειῶν του, καθώς αὐτή ἡ πολιτική ἀποτελοῦσε διακεκηρυγμένη πρόθεση τοῦ Προέδρου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Στήν πορεία ὅμως κατέστη προφανές πόσο ἐνοχλητική ἦταν αὐτή ἡ προοπτική γιά τήν Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν.

Ἀποκαλύπτει ἀκόμη ὁ ἀποπεμφθείς ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κύπρου ὅτι δέν ἔχει λάβει πειστικές ἀπαντήσεις ὅσον ἀφορᾶ στούς λόγους ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τήν κυβέρνηση. Ἀναφέρει συγκεκριμένως:

«Νομίζω θά συμφωνήσετε μαζί μου, ὅτι ὁ ἀνασχηματισμός αὐτός καθ’ ἑαυτόν ὅπως ἐξελίχθηκε ἦταν κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Ἐνημερώθηκα γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Προέδρου λίγα λεπτά πρίν τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ ἀνασχηματισμοῦ. Ὅσο κι ἄν κατανοῶ τήν ἀνάγκη πού εἶχε ὁ Πρόεδρος νά ἀποφορτίσει τήν πιεστική κατάσταση πού δημιούργησε ἡ δήλωσή του γιά ἀνασχηματισμό, δέν μπορῶ νά παραβλέψω τό πόσο ἄδικο ἦταν νά ἐνημερωθοῦμε γιά τίς τελικές του ἀποφάσεις λίγα μόλις λεπτά πρίν αὐτές ἀνακοινωθοῦν. Ὅπως σᾶς εἶπα, δέν θά κρύψω τήν ἐνόχλησή μου, γιατί οὔτε ἐκείνη τή στιγμή τῆς ἀνακοίνωσης τῆς ἀλλαγῆς γνώριζα τούς λόγους ἀντικατάστασής μου καί οὔτε μέχρι σήμερα μοῦ ἔχουν δοθεῖ πειστικές ἀπαντήσεις».

Δυστυχῶς, πειστικές ἀπαντήσεις σπανίως δίδονται σέ τέτοιες περιπτώσεις. Καί αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς αἰτίες κακοδαιμονίας τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου. Προσπάθειες ἐνδυναμώσεως καί θωρακίσεως πού γίνονται, ἀφήνονται ἡμιτελεῖς. Ἡ προηγουμένη εἶχε γίνει ἀπό τόν ἀείμνηστο Σωκράτη Χάσικο, ὡς ὑπουργό Ἀμύνης μέ Πρόεδρο τόν ἐπίσης ἐκλιπόντα Γλαῦκο Κληρίδη. Ἐγκατελείφθη, γιατί προσέκρουε στούς σχεδιασμούς Σημίτη πού κατέτειναν στήν υἱοθέτηση τοῦ σχεδίου Ἀννάν.

Τώρα, οἱ προσπάθειες πού ἔγιναν τούς τελευταίους 10 μῆνες ὁδηγοῦνται σέ ἀπαξίωση, καθώς ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τίς «διακηρύξεις τῶν Ἀθηνῶν». Ὁ κ. Γιωργάλλας «δέν μπορεῖ νά σκεφθεῖ» ὅτι ὑπῆρξε παρέμβασις τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν ἀπομάκρυνσή του.

Ὁ Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ὅμως, ἴσως νά «μπορεῖ». Διότι σίγουρα γνωρίζει.

Κεντρικό θέμα