Ὁ ἀγῶνας τώρα δικαιώνεται! Στήν ΝΔ ὁ Μπελέρης μετά τήν κατακραυγή

Νίκη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς «Ἑστίας» ἡ ἔνταξις τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς φιλελεύθερης παρατάξεως – Ὑπεχώρησε ἀτάκτως ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος διοχέτευε τήν ἄρνησή του τήν περασμένη ἑβδομάδα – Ὁ ρόλος τῶν ἀρνητικῶν δημοσκοπήσεων

ΚΑΙ αὐτήν τήν φορά οἱ ἐξελίξεις δικαίωσαν τήν «Ἑστία». Ὑπό τό βάρος τῆς κατακραυγῆς τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, τήν ὁποία ἐξέφρασε ἡ ἐφημερίς μας, οἱ κήρυκες τῆς ὑποχωρητικότητος ἔναντι τοῦ Ράμα καί τοῦ καθεστῶτος τῶν Τιράνων ἠγνοήθησαν. Γιά μίαν τοὐλάχιστον φορά ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀφουγκράσθηκε τήν φωνή τοῦ πυρῆνος τῶν ψηφοφόρων τῆς παρατάξεως καί ἀπεφάσισε νά περιλάβει τόν ἔγκλειστο δήμαρχο τῆς Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα, τό βάρος μετατίθεται στούς ψηφοφόρους, πού ἔχουν καθῆκον νά ἀναδείξουν τόν Βορειοηπειρώτη ἀγωνιστή καί νά τόν στείλουν στό Στρασβοῦργο μέ τήν εὐρύτερη δυνατή πλειοψηφία, ὥστε νά ἀποτελέσει μία δυνατή ἑλληνική φωνή στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία φωνή πού θά προβάλλει τά δίκαια τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί θά ἀναδεικνύει τίς συνεχεῖς αὐθαιρεσίες τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἔντι Ράμα. Εἶναι γνωστοί οἱ κύκλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζαν ὅτι δέν θά πρέπει νά τεθοῦν σέ κίνδυνο οἱ σχέσεις τῶν Ἀθηνῶν μέ τόν Ἀλβανό Πρωθυπουργό Ἔντι Ράμα γιά χάρη τοῦ Μπελέρη. Εἶναι οἱ ἴδιοι κύκλοι οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζαν ὅτι ἐπιμένοντας σέ μιά γραμμή στηρίξεως τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρρας θά ἔστελνε τόν Ράμα «στίς ἀγκάλες τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν». Λές καί δέν ἔβλεπαν τήν σύσφιγξη τῶν σχέσεων καί τήν συνεχῆ διάδραση μεταξύ τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Τούρκου Προέδρου. Γιά νά μήν ἀναφερθοῦμε στίς ἀναπτυσσόμενες στρατιωτικές καί οἰκονομικές σχέσεις μεταξύ Ἀγκύρας καί Τιράνων.

Οἱ κύκλοι αὐτοί ἀντιδροῦσαν καί στήν ὑποψηφιότητα Μπελέρη. Προέβαλλαν μάλιστα καί τό «ἐπιχείρημα», ὅτι πρέπει τό θέμα τῆς ἀδικίας εἰς βάρος τοῦ δημάρχου τῆς Χειμάρρας νά ἀναδεικνύεται ὡς ζήτημα εὐρωπαϊκό καί ὄχι ἑλληνο-ἀλβανικό. Δηλαδή μέ τήν δική τους λογική, ἡ ἀνάδειξις τοῦ Φρέντη Μπελέρη ὡς Εὐρωβουλευτῆ δέν ὑπηρετοῦσε αὐτήν ἀκριβῶς τήν πολιτική; Τῆς ἀναδείξεως σέ εὐρωπαϊκό ζήτημα τῶν ἀδικιῶν τίς ὁποῖες ὑφίστανται οἱ Βορειοηπειρῶτες; Ἐπειδή ἡ «Ἑστία» ἀπορρίπτει γιά λόγους ἀρχῆς τίς φοβικές προσεγγίσεις, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στήν διεθνῆ πολιτική τῆς χώρας, εἶχε ἀπό τήν ἀρχή τοποθετηθεῖ ὑπέρ τῆς στηρίξεως μέ κάθε διαθέσιμο πολιτικό μέσον τοῦ Φρέντη Μπελέρη καί τῶν ὁμογενῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στό πλαίσιο αὐτό, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἀνάδειξίς του στήν Εὐρωβουλή μποροῦσε νά ἀποτελέσει σημαντικό μοχλό, ὄχι μόνον γιά τήν ἄρση τῆς ἀδικίας εἰς βάρος τῶν δημοτῶν τῆς Χειμάρρας ἀλλά καί γενικώτερα γιά τήν ὑποστήριξη τῶν καταπατουμένων δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μέ γνώμονα λοιπόν τά εὐρύτερα συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἡ «Ἑστία», ὅπως ἐξ ἀρχῆς εἶχε τεθεῖ στό πλευρό τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως ζητοῦσε διαρκῆ καταγγελία τῶν σκευωριῶν πού ἀπεργάσθηκε τό καθεστώς Ράμα, εἶχε ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Φρέντη Μπελέρη. Εἶχε ἐπικρίνει ὅλους αὐτούς πού τήν ἀπέρριπταν καταρρίτποντας τούς ἕωλους ἰσχυρισμούς τους καί ἐπέμενε στήν ἀνάγκη υἱοθετήσεως μιᾶς ἐθνικῆς γραμμῆς ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία.

Σήμερα, αἰσθανόμαστε δικαιωμένοι. Σήμερα θεωροῦμε ὅτι ἔγινε μιά ἐνέργεια πού ὑπηρετεῖ τούς μακρόπνοους στόχους τῆς Ἑλλάδος. Καί ἀπό τώρα καλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά σταθοῦμε σάν γροθιά μαζί μέ τόν δήμαρχο τῆς Χειμάρρας, γιατί ὁ ἀγών δέν τελειώνει. Οὔτε μέ τήν ἔνταξη τοῦ Φρέντη Μπελέρη στό Εὐρωψηφοδέλτιο, οὔτε ἀκόμη καί μέ τήν ἐκλογή του. Ἄς μήν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Τό καθεστώς Ράμα δέν θά συνθηκολογήσει. Ὁ δρόμος εἶναι ἀκόμη μακρύς. Καί πρέπει νά τόν βαδίσουμε μέ ἀποφασιστικότητα!

Κεντρικό θέμα