Ἰσχύς: Ἡ μονή γλῶσσα πού καταλαβαίνουν οἱ Τοῦρκοι

Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ

Βρῆκε τόν δάσκαλό του στό πρόσωπο τοῦ Τράμπ ὁ Ἐρντογάν

Η ΤΟΥΡΚΙΑ παραμένει μιά χώρα πρωτόγονη. Καί πέρα ἀπό τήν ἐπιβεβαίωση πού ἀποκομίζει κανείς ἄν προχωρήσει λίγο ἀνατολικώτερα τῶν ἀκτῶν της, ἔχουμε τίς πολιτικές πράξεις τῶν κυβερνώντων της πού δείχνουν ὅτι ἐξακολουθοῦν νά ἀπέχουν ἀπό κάθε σύγχρονη ἀντίληψη πού σχετίζεται εἴτε μέ τήν διοίκηση εἴτε μέ τίς διεθνεῖς σχέσεις. Γιά τήν Τουρκία ὑπάρχει μόνον ἡ γλῶσσα τῆς ἰσχύος. Αὐτήν γνωρίζει, αὐτήν κατανοεῖ καί αὐτήν προσπαθεῖ νά ἀσκήσει. Πολλάκις ἡ καλή διάθεσις ἐκλαμβάνεται ὡς ἀδυναμία. Κάτι τέτοιο συνέβη καί ὅταν ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα καί τήν Θράκη, τό περασμένο φθινόπωρο. Ἡ συμπεριφορά του ἔδειξε ὅτι οὐδόλως ἐξετίμησε τήν χειρονομία καλῆς θελήσεως τῆς Ἑλλάδος νά τόν καλέσει ἐπισήμως.

Οἱ ΗΠΑ εἶναι ἡ κυρίαρχος χώρα στόν πλανήτη καί ὡς ἐκ τούτου γνωρίζει πολύ καλά τήν γλῶσσα τῆς ἰσχύος. Ὑπό τόν Πρόεδρο Τράμπ ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ἀποφασισμένη νά τήν χρησιμοποιήσει. Ἀκόμη καί ἔναντι τῆς Τουρκίας, πού ἔχει μάθει νά ἐξαπατᾶ μέ ἀνατολίτικη πονηρία κάποιους «ἀφελεῖς» δυτικούς πολιτικούς.

Τό πρῶτο δεῖγμα τῆς πολιτικῆς Τράμπ τό εἴδαμε ἀμέσως μόλις ἄρχισε νά τίθεται τό ζήτημα τοῦ πάστορος Μπράνσον. Ἡ Ἄγκυρα συνέχισε νά ὁμιλεῖ γιά «ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη» ἀλλά «βάζοντας τήν οὐρά κάτω ἀπό τά σκέλια» τόν ἀποφυλάκισε καί τόν ἔθεσε σέ κατ’ οἶκον περιορισμό. Πιστεύοντας ὅτι θά μποροῦσε μέ τέτοιους ἑλιγμούς νά «χειρισθεῖ» καί τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο ὁ Ἐρντογάν συνέχισε τήν προκλητική τακτική του παραγνωρίζοντας πόσο εὐάλωτη εἶναι ἡ οἰκονομία τῆς χώρας του.

Δέν ἦταν δύσκολο νά ἀρχίσει νά διολισθαίνει ἡ τουρκική λίρα, ἡ ὁποία ὁδηγήθηκε σέ κατάρρευση μόλις ὁ Τράμπ ἐπέβαλε τούς τελευταίους δασμούς στίς τουρκικές ἐξαγωγές ἀλουμινίου καί χάλυβος. Ἐκεῖ προφανῶς ὁ Ἐρντογάν ἄρχισε νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου βρῆκε τόν δάσκαλό του. Σέ μιά κατάσταση πανικοῦ, τήν ὁποία δέν κατορθώνει νά συγκαλύψει, ἀναζητεῖ στηρίγματα στήν Εὐρώπη. Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσεται καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, ἡ ὁποία θά προσληφθεῖ ὡς χειρονομία πρός τήν ΕΕ. Νά μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ Ἐρντογάν θέλει νά καλέσει στήν Ἄγκυρα τήν Γερμανία καί τήν Γαλλία, μαζί μέ τήν Ρωσσία. Τό ἄνοιγμα πρός τήν Εὐρώπη τοῦ εἶναι ἀπαραίτητο. Πλέον πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ὁ Τράμπ δέν κάνει πίσω. Τό τελεσίγραφο ὀκτώ σημείων τοῦ τελευταίου εἶναι ἐπαρκές γιά νά κατανοήσει τήν πραγματικότητα καί ἕνας Τοῦρκος πολιτικός μέ τά πρωτόγονα χαρακτηριστικά τῆς σκέψεώς του. Ἤδη ἔχει «ξεχάσει» τήν ἀπαίτησή του γιά ἔκδοση τοῦ Γκιουλέν καί σιγά-σιγά ἀπομακρύνεται ἀπό τά παιγνίδια ὁμηρείας στά ὁποῖα στήριζε τήν ἐκβιαστική πολιτική του.

Σέ αὐτό τό χρονικό παράθυρο εὐκαιρίας, πού πιστεύει ὅτι ἐξασφαλίζει ὁ Ἐρντογάν μέ τήν ἀποφυλάκιση τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, ἔχει ἐπενδύσει ἐλπίδες γιά νέους ἑλιγμούς ἀνατολίτικης κουτοπονηρίας. Γι’ αὐτό καί τό «ἀνεξάρτητο» δικαστήριό του ἀπορρίπτει γιά τήν ὥρα τό αἴτημα γιά ἀπελευθέρωση τοῦ πάστορος Μπράνσον. Οἱ πιέσεις ὅμως στήν λίρα, τήν οἰκονομία, τήν διεθνῆ θέση τῆς Τουρκίας δέν τοῦ ἀφήνουν πολλά περιθώρια. Ἡ ἰσχύς τῶν ΗΠΑ ἐξακολουθεῖ νά ξεδιπλώνεται.

Τήν ἴδια στιγμή τά τουρκικά μεγαλοϊδεατικά σχέδια καταρρέουν. Ἡ ἀπόκτησις τοῦ μαχητικοῦ F-35 φαίνεται νά βαδίζει πρός ἀκύρωσιν καί οἱ Τοῦρκοι πιλότοι πού θά ἐκπαιδεύοντο στίς ΗΠΑ ἑτοιμάζονται νά πάρουν τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

Αὐτή εἶναι ἡ μόνη γλῶσσα τήν ὁποία καταλαβαίνει ὁ Ἐρντογάν. Ἡ μόνη γλῶσσα τήν ὁποία καταλαβαίνει ἡ Τουρκία. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις θά ἔπρεπε νά τόν ἔχει μάθει πλέον. Καί θά ἔπρεπε νά κατανοεῖ ὅτι τά μακροσκελῆ ἐνημερωτικά σημειώματα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου προδίδουν μόνον τόν δικό της πανικό. Ἡ Ἑλλάς ἔχει κάθε λόγο νά πανηγυρίζει γιά τήν ἐπιστροφή τῶν δύο στρατιωτικῶν. Ἡ ἀποφυλάκισίς τους ἐπετεύχθη, διότι ἡ χώρα μας ἔχει ταχθεῖ μέ τήν σωστή πλευρά. Αὐτήν πού εἶναι εἰς θέσιν νά ἐπιδείξει ἰσχύ. Ὄχι διότι στηρίξαμε τόν Ἐρντογάν στό πραξικόπημα τοῦ 2016, οὔτε διότι ὑπῆρξε ἡ προσέγγισις τά στοιχεῖα τῆς ὁποίας ἀναλυτικῶς παραθέτει τό Μαξίμου. Ἄλλωστε ὅλα αὐτά εἶχαν συμβεῖ πρίν ἀπό τόν Μάρτιο, ὅταν ἀδίκως οἱ στρατιωτικοί μας εἶχαν συλληφθεῖ καί φυλακισθεῖ.

 

Κεντρικό θέμα