Ἰδού ἡ ἀπάτη τῶν Πρεσπῶν γιά τήν «μακεδονική ἐθνότητα»

Ἄλλα λέει τό ὑπογεγραμμένο ἀγγλικό κείμενο, ἄλλα τό ἀνυπόγραφο ἑλληνικό

Η «ΕΣΤΙΑ» ζήτησε ἀπό τόν Ἐπίκουρο καθηγητή τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λευκωσίας καί πρώην ὑπουργό Εὐριπίδη Στυλιανίδη νά ἀναλύσει σημεῖο-σημεῖο τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπό ἀπόψεως Διεθνοῦς Δικαίου. Τό τεχνοκρατικό κείμενο τό ὁποῖο μᾶς ἔστειλε πρός δημοσίευσιν ὁ κ. Στυλιανίδης, καί δημοσιεύουμε στήν σελίδα 3, καταλήγει μέ μία ἐντυπωσιακή διαπίστωση ἡ ὁποία κατά τήν ἄποψη τῆς ἐφημερίδος μας συνιστᾶ τόν ὁρισμό τῆς πολιτικῆς ἀπάτης:

Διαφορετικό ὅρο υἱοθετεῖ γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς μακεδονικῆς ἐθνότητος τό ἀγγλικό κείμενο τῆς συμφωνίας τό ὁποῖο μονόγραψαν στίς Πρέσπες οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν, κ.κ. Κοτζιᾶς καί Δημητρώφ, καί διαφορετικό ὅρο υἱοθετεῖ τό ἑλληνικό κείμενο τό ὁποῖο δέν μονόγραψαν τά τρία μέρη. Τό ἀγγλικό κείμενο ἀποδέχεται τόν ὅρο «nationality» (ἐθνικότητα), ἐνῶ τό ἑλληνικό τόν ὅρο ἰθαγένεια (identity)! Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ κ. Στυλιανίδης, τό ἀντίστοιχο μέ τό ἑλληνικό κείμενο ἄρθρο 1 παράγραφος 3b τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου ἀναφέρει: «The nationality of the Second Party shall be Macedonian».

Συμφώνως πρός τόν ἐπίκουρο καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λευκωσίας, ὁ ὅρος πού ἐπικρατεῖ καί ἀποδεχόμαστε ὡς συμβαλλόμενο μέρος εἶναι αὐτός πού περιλαμβάνεται στό ἀγγλικό κείμενο, τό μοναδικό πού ὑπεγράφη, καί ὄχι τό ἑλληνικό. Καί τοῦτο διότι Ἑλλάς, Σκόπια καί ὁ εἰδικός μεσολαβητής τοῦ ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς ὑπέγραψαν κατά τά πρότυπα τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης μόνο τό ἀγγλικό κείμενο, ὄχι τό ἑλληνικό, ὄχι τό «μακεδονικό». Ἄρα κατά τά ὁριζόμενα στό Διεθνές Δίκαιο ἐπικρατεῖ τό ὑπογεγραμμένο κείμενο! Ἐάν μάλιστα, ὑποστηρίζει ἡ «Ἑστία», γίνει συνδυαστική ἑρμηνεία καί ἀνάγνωσις τοῦ ἄρθρου 1, τοῦ ἄρθρου 7 πού ὁρίζει πῶς ἀντιλαμβάνονται τόν ὅρο Μακεδονία οἱ Σκοπιανοί, καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς «μακεδονικῆς γλώσσης», τότε καθίσταται ἀπολύτως σαφές ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀνεγνώρισε μέ τήν συμφωνία πού ὑπέγραψε μακεδονική ἐθνότητα.

Θυμίζουμε ὅτι ἐνῶ τό ἄρθρο 1 ἀναφέρεται σέ «μακεδονική ἐθνικότητα», τό ἄρθρο 7 ὁρίζει ὅτι μέ τόν ὅρο «Μακεδονία-Μακεδόνας» γιά τό δεύτερο μέρος (Σκόπια) «νοοῦνται ἡ γλῶσσα, ἡ ἐπικράτεια, ὁ πληθυσμός καί τά χαρακτηριστικά τους μέ τήν δική τους ἱστορία, πολιτισμό καί κληρονομιά».

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἐπίσης ἡ ἐπισήμανσις τοῦ κ. Στυλιανίδη, ὅτι τά Σκόπια ἀπαίτησαν καί ἐπέτυχαν νά μήν ἀναφέρονται ὡς FYROM στό κείμενο τῆς συμφωνίας ἀλλά ὡς δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος. Διά τοῦ λόγου τό ἀσφαλές μελετῆστε τό ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ κ. Στυλιανίδη στήν σελίδα 3 μέ τόν τίτλο «Ἐπικίνδυνες πόρτες ἀνοίγει ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».

Κεντρικό θέμα