Ἧττα ΣΥΡΙΖΑ στήν Εὐρωβουλή: Μέ εὐρωπαϊκά κονδύλια ὁ φράκτης

Ἡ συμμαχία Μακρόν – Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ἀνέτρεψε τήν ἀπαράδεκτη τροπολογία Παπαδημούλη καί Κομμισσιόν – Τό ἑπόμενο βῆμα τώρα – Θά δεχθεῖ τό Κολλέγιο τῶν Ἐπιτρόπων τήν νέα τροπολογία ἤ μετεκλογικῶς θά ἀποδειχθεῖ πυροτέχνημα;

Ο ΣΥΡΙΖΑ ἡττήθηκε στήν Εὐρωβουλή. Ἡ προσπάθεια τοῦ Δημήτρη Παπαδημούλη νά ἀνακόψει τήν εὐρωπαϊκή χρηματοδότηση γιά τήν ἀνέγερση τοῦ φράκτου πού ἀνεγείρεται στόν Ἕβρο, ἔπεσε στό κενό. Ἡ τροπολογία, τήν ὁποία ἐντέχνως εἶχε προωθήσει ὁ εὐρωβουλευτής τῆς ἀριστερᾶς ἀπό τίς 29 Μαρτίου, μέ στόχο νά μήν χρησιμοποιηθοῦν εὐρωπαϊκά κονδύλια γιά τήν κατασκευή φρακτῶν στά σύνορα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, χάνει τήν ἰσχύ της, καθώς ἡ νέα τροπολογία, τήν ὁποία κατέθεσε τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ὑπερψηφίσθηκε καί ἀναιρεῖ, βεβαίως, αὐτήν τοῦ κ. Παπαδημούλη. Ἡ νέα τροπολογία προβλέπει ὅτι θά πρέπει νά κινηθοῦν ἀμέσως διαδικασίες, ὥστε νά διατεθοῦν κονδύλια γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἱκανοτήτων καί τῶν ὑποδομῶν στά σύνορα. Ἀνοίγει, ἔτσι, ὁ δρόμος γιά τήν χρηματοδότηση τοῦ φράκτου στόν Ἕβρο.

Ἡ ψηφοφορία ἔγινε χθές στήν Ὁλομέλεια τῆς Εὐρωβουλῆς, ἡ ὁποία μέ ψήφους 322 ἔναντι 290 καί 20 ἀποχές ἐνέκρινε τίς «Κατευθυντήριες γραμμές γιά τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2024 – Τμῆμα III» μέ τήν παράγραφο 49, ἡ ὁποία περιελάμβανε τήν κατάπτωση τῆς «τροπολογίας Παπαδημούλη». Πλέον, κατά τήν συνέχιση τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ κειμένου, σέ αὐτό θά περιλαμβάνεται ἡ διατύπωσις τῆς τροπολογίας τοῦ ΕΛΚ καί ὄχι αὐτῆς τοῦ εὐρωβουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού εἶχε ὑποστηριχθεῖ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἀριστερά, τούς Σοσιαλιστές καί ἄλλους συνεργάτες τους. Τώρα οἱ κατευθυντήριες γραμμές πού ἐψήφισε τό Εὐρωκοινοβούλιο, θά πρέπει νά ἐγκριθοῦν καί ἀπό τό Κολλέγιο τῶν Ἐπιτρόπων, προκειμένου νά ἀποδεσμευθοῦν τά κονδύλια γιά τόν φράκτη. Κάποιοι διατυπώνουν ἐπιφυλάξεις ἐν ἀναμονῇ αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως. Ἀνησυχοῦν ὅτι ἡ θετική ἀπόφασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ὑπάρχει ὁ κίνδυνος, μετά τίς ἐκλογές, νά ἀποδειχθεῖ «πυροτέχνημα».

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ὁμάδος τοῦ Γάλλου Προέδρου, Ἐμμανυέλ Μακρόν, “Renew Europe”, πού εἶχαν ἀρχικῶς ὑποστηρίξει τήν τροπολογία τοῦ κ. Παπαδημούλη, τώρα ἐτάχθησαν σύσσωμοι ὑπέρ τῆς προτάσεως τοῦ ΕΛΚ.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ τροπολογία Παπαδημούλη, πού πλέον ἔχει καταπέσει, ἀνέφερε: «Ἐκφράζει ἔντονη ἀνησυχία γιά τήν ἑρμηνεία πού ἔδωσαν ὁρισμένα κράτη μέλη στά συμπεράσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2023 καί ἰδίως στήν παράγραφο 23 αὐτῶν τῶν συμπερασμάτων· τονίζει ὅτι ἡ ἁρμόδια γιά τόν προϋπολογισμό ἀρχή τῆς ΕΕ ἀντιτίθεται σθεναρά στήν χρήση κάθε ἑνωσιακῆς χρηματοδότησης γιά τήν κατασκευή περιφράξεων ἤ τειχῶν στά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Ἕνωσης, καί ἀναμένει ὅτι ἡ Ἐπιτροπή θά συνεχίσει νά ἀρνεῖται κάθε τέτοια χρηματοδότηση τώρα καί στό μέλλον». Ἡ νέα τροπολογία, πού ἐψηφίσθη χθές, ἀναφέρει: «Ὑπογραμμίζει ὅτι εἶναι σημαντικό νά ὑπάρχει οὐσιαστικός ἔλεγχος τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς ΕΕ καί καταδικάζει ἀπερίφραστα τίς ἀπόπειρες ἐργαλειοποίησης τῶν μεταναστῶν, ἰδίως στό πλαίσιο ὑβριδικῶν ἀποσταθεροποιητικῶν ἐνεργειῶν.

»Χαιρετίζει τά συμπεράσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2023, ἰδίως δέ τήν παράγραφο 23, μέ τήν ὁποία ἡ Ἐπιτροπή καλεῖται νά κινητοποιήσει ἀμέσως σημαντικά κονδύλια καί μέσα τῆς ΕΕ γιά νά στηρίξει τά κράτη μέλη στήν ἐνίσχυση τῶν ἱκανοτήτων καί τῶν ὑποδομῶν προστασίας τῶν συνόρων, τῶν μέσων ἐπιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐναέριας ἐπιτήρησης καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ· ὑπενθυμίζει ὅτι πρέπει νά γίνονται σεβαστά τά θεμελιώδη δικαιώματα τῶν μεταναστῶν».

Ὁ συνήθως λαλίστατος ΣΥΡΙΖΑ δέν προέβη σέ ἐπίσημο σχολιασμό τῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωβουλῆς, ἡ ὁποία ἤδη σχολιάζεται στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως κατά τρόπον μᾶλλον σκωπτικό. Ἀπό πλευρᾶς Κυβερνήσεως, ὁ ἐκπρόσωπός της, Γιάννης Οἰκονόμου, σέ δήλωσή του κάνει λόγο γιά «θλιβερή προσπάθεια τοῦ κ. Παπαδημούλη καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά δυσχεράνουν τήν ἐπέκταση τοῦ φράχτη στόν Ἕβρο», ἐνῷ σημειώνει ὅτι «ἡ ἐποχή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού σύνορα στήν θάλασσα δέν ὑπῆρχαν καί στήν στεριά ἦταν ἀφύλαχτα, ἀνήκει ὁριστικά στό παρελθόν».

Κεντρικό θέμα