Ἤθελε νά ἑορτάσει τήν Τουρκική Δημοκρατία στήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου!

Ἀπίστευτο θράσος ἀπό τόν Τοῦρκο πρόξενο Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νά κάνει ἐπίδειξη δυνάμεως τήν ἡμέρα τῆς ἱστορικῆς ἐθνικῆς μας μνήμης! – Πῶς ἀκυρώθηκε τό σχέδιό του

ΣΕ ΝΕΑ προκλητική ἐνέργεια προχώρησε ἡ Τουρκία, ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους, καί ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Ἐπεχείρησε, μέ μία καθαρῶς διχαστική λογική, νά ἑορτάσει στήν Θράκη μας τήν ἵδρυση τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας τήν ἴδια ἡμέρα μέ τήν Ἐθνική μας Ἑορτή! Παρ’ ὅτι ἡ 29η Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθεῖ ὡς ἡ ἡμερομηνία ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς ἀπεπειράθη νά μεταφέρει τόν ἑορτασμό μία ἡμέρα πρίν. Μεταφορά διόλου τυχαία, ἀσφαλῶς, ἀφοῦ διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐπεδιώχθη νά κάνει ἐπίδειξη δυνάμεως ἀλλά καί θράσους, τήν ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Τό ὅτι ἡ ἀπόπειρα μεταφορᾶς ἦταν προϊόν σκοτεινοῦ σχεδίου καί ὄχι ἕνα τυχαῖο γεγονός, ἀποδεικνύεται ἀπό τήν μεθόδευση πού ἠκολούθησε ὁ ἐπίσημος βραχίων τοῦ τουρκικοῦ κράτους στήν Θράκη μας. Προέβαλε κατ’ ἀρχάς τήν παιδαριώδη δικαιολογία, ὅτι τήν 29η Ὀκτωβρίου ἡ κεντρική αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου, στό ὁποῖο ἦταν προγραμματισμένο νά γίνει ἡ δεξίωσις γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου, ἦταν κλεισμένη γιά γαμήλια τελετή. Ἀλλά καί, πέραν τούτου, συμφώνως μέ τίς ἀστεῖες δικαιολογίες τοῦ προξενείου, δέν ὑπῆρχε σέ ὁλόκληρη τήν Κομοτηνή ἄλλο ξενοδοχεῖο διαθέσιμο γιά τόν ἑορτασμό, ἐπί πλέον μάλιστα δέν ὑπῆρχε ἄλλη διαθέσιμη ἡμερομηνία, ἐπί παραδείγματι ἡ 26η, ἡ 27η Ὀκτωβρίου; Ἀλλά ὄχι, γιά τό τουρκικό προξενεῖο ΜΙΑ ἦταν ἡ διαθέσιμη ἡμερομηνία, ἡ 28η Ὀκτωβρίου.Ἡ μεθόδευσίς του προκύπτει, ὅμως, καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ὅλα ἐπεχειρήθησαν νά γίνουν στό «παρά ἕνα», σέ μία προφανῆ προσπάθεια νά δημιουργηθοῦν τετελεσμένα. Μία μεθόδευσις πού ἀποδεικνύει, σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι τό προξενεῖο δέν σέβεται τόν τόπο πού τό φιλοξενεῖ, ὅτι ἐπιχειρεῖ νά διχάσει καί νά πολώσει. Ἡ ἀπόπειρά του δέ, μπαίνει στήν ἴδια γραμμή μέ τίς προκλητικές δηλώσεις καί ἐνέργειες ἐξ Ἀγκύρας, καί ὑπηρετεῖ τό ἴδιο σχέδιο.

Φυσικά τά νέα δέν ἄργησαν νά γίνουν γνωστά στόν νομό Ροδόπης καί τόν εὐρύτερο χῶρο τῆς Θράκης. Καί ὑπό τό βάρος τῶν, εὐλόγων, ἀντιδράσεων, τό προξενεῖο ἀνέκρουσε πρύμναν.

Σέ ἕνα παιγνίδι ἐντυπώσεων δέ, κατηγόρησε, σέ ἀνάρτησή του, τήν διεύθυνση τοῦ ἐν λόγῳ ξενοδοχείου, ὅτι ὑπαναχώρησε, τάχα, ἀπό τήν ἀρχική συμφωνία τους γιά ἑορτασμό σέ χῶρο τοῦ ξενοδοχείου τήν 28η Ὀκτωβρίου, ὑπό τό βάρος δῆθεν ἀπειλητικῶν τηλεφωνημάτων! Ἐκδοχή πού δέν συνάδει μέ τήν λογική, δεδομένου ὅτι κάθε χρόνο ἡ συγκεκριμένη δεξίωσις γίνεται στό ἐν λόγῳ ξενοδοχεῖο καί οὐδέποτε εἶχε τεθεῖ θέμα ἀσφαλείας. Κατά συνέπεια καί ἐάν ἀκόμη ἐγένετο κάποια γαμήλια τελετή, δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρά πιθανότης τό ξενοδοχεῖο νά εἶχε δεσμεύσει τόν κεντρικό χῶρο του γιά τήν συγκεκριμένη ἡμερομηνία, ἀφοῦ γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θά φιλοξενοῦσε τήν δεξίωση γιά τήν τουρκική ἐπέτειο. Πολλῷ δέ μᾶλλον, πού κάθε δημόσια συνάθροιση μέ ὀργανωτή τό προξενεῖο, πραγματοποιεῖται στήν ἴδια ξενοδοχειακή μονάδα, χωρίς νά ἔχει προκληθεῖ ποτέ τό παραμικρό πρόβλημα.

Διά τοῦτο καί ὑπεχρεώθη σέ ἀλλαγή τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου τῆς δεξιώσεως, πού ὁρίσθηκε νά γίνει στόν προαύλιο χῶρο τοῦ προξενείου τήν 29η Ὀκτωβρίου. Ἀνήμερα, δηλαδή, τῆς ἐπετείου τους, ἀποκαθιστῶντας ἐν μέρει τά πράγματα. Ἡ ἐντύπωσις, ὡστόσο, ἀπό τήν ἀπόπειρα εὐθείας προσβολῆς τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου μας παραμένει, καί δέν πρέπει νά ξεχασθεῖ!

Κεντρικό θέμα