ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ προφητική ἐπιστολή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ.: «Καταγγέλλω τήν ἀναξιοκρατία στήν Ἀστυνομία»

Ἕνα ἀποκαλυπτικό κείμενο γιά τά αἴτια τῆς διαλύσεως στά σώματα ἀσφαλείας – «Κέντρα ἐξουσίας» ὀνομάτισε ἀμέσως μετά τήν αἰφνίδια ἀποπομπή του ἀπό τήν θέση του ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σκούμας

ΤΕΛΙΚΩΣ πρόκειται γιά ἔγκλημα προαναγγελθέν. Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία σταδιακῶς ἀποσαθρώνεται. Τό βλέπουμε στίς ἐπιδόσεις της. Τό βλέπουμε στήν καθημερινή ἀνεπάρκεια τῆς ἀστυνομεύσεως καί στήν πλήρη κατάρρευση τοῦ αἰσθήματος ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν. Παρ’ ὅλα ταῦτα, κάποιοι ἐπικοινωνιακοί μηχανισμοί προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι ὅλα «βαίνουν καλῶς».

Ὅτι δῆθεν ἡ χώρα εἶναι εὐνομουμένη. Μέχρι πού ἔρχονται τά γεγονότα, ὁπότε τό ἀφήγημα καταρρέει. Γεγονότα ὅπως αὐτά τῆς Νέας Φιλαδελφείας. Γεγονότα πού ἀποκαλύπτουν πώς ἡ χώρα εἶναι ἀνοχύρωτη. Πώς μποροῦν νά εἰσβάλουν ὀργανωμένοι ταραξίες νά ἐπιτεθοῦν, νά καταστρέψουν, νά σκοτώσουν μπροστά στά φοβισμένα βλέμματα τῶν πολιτῶν καί στήν ἀμήχανη στάση τῆς Ἀστυνομίας.

Καί τώρα ἔρχονται, ἐκ τῶν ὑστέρων, οἱ ἴδιοι μηχανισμοί νά προσποιηθοῦν ὅτι εἶναι ἄτεγκτοι. Καί εἶναι οἱ ἴδιοι αὐτοί μηχανισμοί πού μέ μεγάλη ἐπιμέλεια συγκαλύπτουν τίς φωνές διαμαρτυρίας, τίς φωνές ἀγωνίες, τίς φωνές πού προειδοποιοῦν γιά τήν κατάσταση διαλύσεως καί προαναγγέλλουν αὐτά πού πρόκειται νά συμβοῦν. Πλέον τίς ὀνομάζουμε «προφητικές». Εἶναι ὅμως ἁπλῶς οἱ φωνές λογικῆς ἀνθρώπων πού γνωρίζουν τίς καταστάσεις. Ὅπως ὁ πρώην ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας κ. Κωνσταντῖνος Σκούμας. Ἕνας ἀξιωματικός πού ἀπεμακρύνθη ἀπό τά καθήκοντά του, βιαστικά καί αἰφνιδιαστικά. Ἀκριβῶς διότι προειδοποιοῦσε. Μιλοῦσε γιά «κέντρα ἐξουσίας», γιά ἀναξιοκρατία καί γιά τά «κυκλώματα» μέ τά ὁποῖα εὑρίσκετο σέ πόλεμο…

Δέν θά μακρηγορήσουμε. Θά παραθέσουμε τήν ἐπιστολή του, τήν ἡμέρα τῆς ἀποπομπῆς του, στήν ὁποία τά λέει ὅλα. Θά ληφθεῖ ἔστω τώρα ὑπ’ ὄψιν ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου;

Ἔγραφε ὁ κ. Σκούμας: «Μοναδικό κριτήριο διαχρονικά κατά τήν, ἐπί σειρά ἐτῶν, ὑπηρεσιακή μου διαδρομή ὑπῆρξε ἡ προσφορά πρός τήν κοινωνία καί τόν κάθε πολίτη, χωρίς ἐξαιρέσεις καί χωρίς διακρίσεις. Ἡ ἐπιχειρησιακή μου ἱκανότητα καί ἀποτελεσματικότητα εἶναι διαγνωσμένες ἐν τοῖς πράγμασι, τόσο στή διαχείριση τῆς ὑβριδικῆς ἀπειλῆς χιλιάδων μεταναστῶν στά σύνορα τῆς χώρας μας στόν Ἕβρο τό 2020 καί τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐξέγερσης 10.000 μεταναστῶν στή Λέσβο ὅσο καί στήν καταπολέμηση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος μέ ἁπτά στατιστικά δεδομένα.

»Ἡ ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρα μου καί ἡ διαφάνεια στίς ἐπιλογές μου εἶναι ἐγνωσμένες σέ ὅλο τό ἀστυνομικό προσωπικό, τούς θεσμικούς φορεῖς μέ τούς ὁποίους συνεργάστηκα, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση ἀλλά καί σέ ὅλη στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν.

»Πίστευα πάντα, καί ἔτσι πορεύτηκα μέχρι σήμερα, ἀπό κάθε θέση εὐθύνης πού ὑπηρέτησα ὅτι ἡ ἐξέλιξη κάθε συναδέλφου πρέπει νά γίνεται μέ κριτήρια ἀξιοκρατικά καί ἀμιγῶς ὑπηρεσιακά. Μέ στόχο τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς Ἀστυνομίας καί τή λειτουργία της σύμφωνα μέ τίς Δημοκρατικές Ἀρχές καί τό Κράτος Δικαίου. Οὐδείς εἶναι ὑπεράνω τοῦ Νόμου, οὐδείς εἶναι πάνω ἀπό τό Δημόσιο Συμφέρον.

»Διαπνεόμενος ἀπό αὐτές τίς Ἀρχές καί Ἀξίες ἐπέμενα πάντα νά τοποθετοῦνται σέ κρίσιμες, μάχιμες θέσεις μόνο ὅσοι, μέ τήν ἐπάρκεια καί ἐμπειρία τους, μποροῦν νά ἀντεπεξέλθουν ἀποτελεσματικά στά καθήκοντά τους. Στάθηκα ἐμπόδιο ὡς Ἀρχηγός στήν ἀπογύμνωση τῶν Ἀστυνομικῶν Τμημάτων καί τῶν μάχιμων ὑπηρεσιῶν τοῦ Σώματος καί στή μετακίνηση ἀστυνομικῶν σέ θέσεις πού δέν ἐξυπηρετοῦν τό κοινωνικό συμφέρον. Πάντα βρισκόμουν σέ “πόλεμο” μέ τά κυκλώματα κάθε εἴδους πού λυμαίνονται τόν κόπο τῶν Ἑλλήνων καί δροῦνε σέ βάρος τῆς Κοινωνίας.

»Στίς τελευταῖες κρίσεις ἀγνοήθηκαν οἱ, ὑπηρεσιακά τεκμηριωμένες, ἀντιρρήσεις μου γιά πρόσωπα σέ μιά πρωτοφανῆ ἀπαξίωση τοῦ θεσμικοῦ ρόλου τοῦ Ἀρχηγοῦ, καί ἑπομένως δέν θά ἀναλάβω εὐθῦνες τοῦ πολιτικοῦ μου προϊσταμένου οὔτε θά γίνω τό ἐξιλαστήριο θῦμα κανενός. Τελευταῖα, ὅπως ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος διαφαίνεται, οἱ ἀποφάσεις μου νά δρῶ ὅπως τό Σύνταγμα ὁρίζει καί ἡ Κοινωνία ἀπαιτεῖ, δηλαδή μέ ἀπόλυτη διαφάνεια καί ἀξιοκρατία, δέν ἔτυχαν τῆς ἀναμενόμενης ἀποδοχῆς.

»Γιά τήν ἀκρίβεια, αὐτές οἱ Ἀρχές μου εἶναι πού προκάλεσαν ἔντονη δυσαρέσκεια σέ συγκεκριμένα κέντρα ἐξουσίας, τά ὁποῖα, ὡς ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος προκύπτει, ὁδήγησαν στή βίαιη διακοπή τῆς θητείας μου. Μιᾶς θητείας, ἡ ὁποία ἀνανεώθηκε μόλις πρίν ἀπό ἕναν περίπου μῆνα.

»Ἀποχωρῶ μέ ἀξιοπρέπεια καί καθαρή τή συνείδησή μου καί παραδίδω στήν κρίση ὅλων τά γεγονότα, τά ὁποῖα στήν πορεία θά γίνουν ἀκόμη πιό ἀντιληπτά».

Δυστυχῶς ἔγιναν ἀντιληπτά πολύ περισσότερα ἀπό αὐτά πού ὑπονοοῦσε ὁ πρώην Ἀρχηγός. Ὁ διάδοχός του, τί λέει;

Κεντρικό θέμα