Ἡ κ. Σακελλαροπούλου «προσκυνᾶ» τό Ἄξιον Ἐστί

Ἡ ἀρχηγός τοῦ Κράτους πού ἠρνήθη στό παρελθόν νά ἀσπασθεῖ τό Εὐαγγέλιο, ὑποδέχεται τώρα στό Προεδρικό τούς ἐκπροσώπους 16 Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ΝΑ τό ὀνομάσουμε «θεία δίκη»; Νά τό ὀνομάσουμε πεπρωμένο; Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πῶς χαρακτηρίζει ἆρά γε τό γεγονός ὅτι θά προσκυνήσει τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστι», περιστοιχισμένη ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτή ἡ στιγμή θά εἶναι ἡ ἐπιτέλεσις τοῦ ὑψίστου καθήκοντός της ὡς Ἀνωτάτης Ἄρχοντος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους; Ὀφείλει ἐκ τῆς θέσεώς της νά ἐκφράζει καί νά διερμηνεύει τό κοινό αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων. Τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί οἱ ὁποῖοι διά τῆς ἀθρόας προσελεύσεώς τους δείχνουν τίς ἡμέρες αὐτές τόν σεβασμό τοῦ Ἔθνους πρός τήν Παναγία, προσκυνῶντας τήν εἰκόνα της, ἡ ὁποία ἐπί τοῦτο ἦλθε στήν Ἀθήνα.

Ἐκπρόσωποι ἀπό τίς 16 Μονές τοῦ Ἄθω πού εὑρίσκονται στήν Ἀθήνα μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεταφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στήν Μητρόπολη, θά ἐπισκεφθοῦν τό Προεδρικό Μέγαρο ὅπου ἡ κ. Σακελλαροπούλου θά τούς δεχθεῖ συμφώνως πρός τό Πρωτόκολλο. Θά εἶναι μία στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ θά ξαναζήσει στιγμές κλέους πού παραπέμπουν στό ἔνδοξο παρελθόν.

Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔχει συναίσθηση τοῦ ὑψηλοῦ καθήκοντός της καί δέν θά δεχθεῖ τήν Ἱερά Κοινότητα ἀπό «ὑποχρέωση» καί μόνον. Διότι δυστυχῶς πολλές φορές ἔχει δείξει, διά τῆς στάσεώς της, ὅτι ἐκπληρώνει τά καθήκοντά της ρηχά, ἐπιφανειακά, χωρίς τήν ἐνσυναίσθηση τοῦ ὅτι ἐκπροσωπεῖ ἕναν ὁλόκληρο λαό μέ τά πιστεύω του, τίς ἀγωνίες καί τίς προσδοκίες του.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχή τῆς Ἑλλάδος. Καί τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἡ ψυχή τῆς Ἐκκλησίας. Γιά αὐτό ἄλλως τε ἡ Ἐκκλησία οὐδόλως ἐκλονίσθη παρά τίς προσπάθειες διαφόρων κέντρων, εἴτε στήν δεξιά εἴτε στήν ἀριστερά, τά ὁποῖα ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια ἐπιβουλεύθηκαν τήν θέση καί τό κῦρός της. Καί αὐτό ἀναγνωρίζει ἡ κ. Σακελλαροπούλου ὅταν ποιοῦσα τήν ἀνάγκη φιλοτιμία, ὑποδέχεται τούς ἐκπροσώπους τῶν Μονῶν καί «προσκυνᾶ» τήν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ προγραμματισμός ἦταν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστι» νά μεταφερθεῖ στήν Ἀθήνα πρό διετίας. Τό προσκύνημά της θά ἦταν μέρος τῶν ἑορτασμῶν γιά τά 200 χρόνια τοῦ νεοελληνικοῦ Κράτους. Στήν συνέχεια ἐπρογραμματίζετο νά ἔλθει λίγο πρίν ἀπό τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν. Καί τώρα κάποιοι ἐπεκαλοῦντο τήν προεκλογική περίοδο γιά νά ἀναβάλουν πάλι τό προσκύνημα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στήν Ἀθήνα. ’Ιδίως ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατέβαλλε προσπάθεια γιά ἀναβολή τοῦ προσκυνήματος πιστεύοντας ὅτι θά ἀπέβαινε πρός ὄφελος τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἀντιλαμβανόμεθα τό σκεπτικό τους, ἄν καί τό θεωροῦμε τελείως ἀστήρικτο. Εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συνολικῶς στρεβλοῦ τρόπου σκέψεως τῆς Ἀριστερᾶς. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν ἔχει ἀνάγκη τίς πολιτικές παρατάξεις. Γνωρίζει ἡ ἴδια πολύ καλά ποιοί ἐκ τῶν πολιτευομένων εἶναι πιστοί χριστιανοί καί ποιοί εἶναι θεομπαῖχτες. Δέν θά τούς μάθει ἐξ αἰτίας τῆς εἰκόνος, οὔτε οἱ ψηφοφόροι θά ἐπηρεασθοῦν ἀπό αὐτούς πού θά προσέλθουν στό προσκύνημα μέ σεβασμό καί ταπεινότητα. Ἀπ’ ἐναντίας, θά καταδικάσει τούς ὑποκριτές, ὅπως δέν θά καταδικάσει κάποιους πολεμίους της.

Κεντρικό θέμα