Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ ὁ ἐξευτελισμός τῆς δημοσίας ζωῆς. Δέν ἔχει ὅρια ἡ γελοιότης. «Δέν ἔχει πάτο τό βαρέλι» κατά τήν παροιμιώδη ἔκφραση τοῦ λαοῦ μας. Τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν τέλει δέν ἔχει, δέν θέλει νά ἔχει καμμία σχέση μέ αὐτούς πού φιλοδοξοῦν νά τόν ἐκπροσωπήσουν. Ὁμιλοῦμε γιά τόν πράγματι θυμόσοφο λαό μας, πού δέν παρασύρεται ἀπό τούς συρμούς τῆς ἐποχῆς καί προσβλέπει σέ μιάν ἐλπίδα γιά τό μέλλον. Ἔστω καί ἄν τοῦτο σημαίνει ὅτι ἐνίοτε «πιάνεται ἀπό τά μαλλιά του», ὅπως λέγει ἄλλη παροιμία γιά τόν «πνιγμένο». Πλήττεται τώρα τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπό μιάν ἐπιδρομή σέ στύλ «lifestyle», πού ἔρχεται νά ἐκτοπίσει τόν πολιτικό λόγο, τίς ἰδεολογικές προσεγγίσεις καί τό ὅραμα γιά τό μέλλον αὐτῆς τῆς χώρας. Μιά «βερμούδα», ἕνας σκύλος καί ἕνας καφές «στά ὄρθια» ἔρχονται νά ἐπιβληθοῦν στήν θέση τῆς εὐπρεπείας, τῆς σοβαρότητος καί τοῦ πολιτικοῦ προγράμματος. Ὁ ἑνικός πού ζητεῖ νά τοῦ μιλοῦν οἱ πολῖτες ἀποτελεῖ τόν ὁρισμό τῆς τυραννίας τῆς οἰκειότητος. Ἡ δημοσιοποίησις τοῦ κινητοῦ του εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ λαϊκισμοῦ.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης ἀπέρριψε τήν πρόταση γιά πολιτικό διάλογο (ντημπαίητ στήν νεοελληνική!) τῆς συνυποψηφίου του Ἔφης Ἀχτσιόγλου. Προφανῶς καί ἀδυνατεῖ νά ἀρθρώσει πολιτικό λόγο καί ἀποφεύγει ὡς ἐκ τούτου τίς κακοτοπιές. Εὐφυέστατα βεβαίως ἀντιπαρῆλθε τήν πρόσκληση-πρόκληση, ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν εἶναι ἀντίπαλοι, καί τήν ἐκάλεσε σέ κοινές περιοδεῖες. Καί ἄς μήν ἐπιχαίρουν στήν Κυβέρνηση γιά αὐτά πού συμβαίνουν στόν ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εἶναι συμπτώματα γενικώτερης παρακμῆς πού πλήττει τήν πολιτική ζωή μας.

Ἔπαυσαν πλέον οἱ ἀναφορές στά προγράμματα τῶν κομμάτων. Ἐλαχίστη σημασία ἀποδίδεται στούς λόγους βουλευτῶν καί ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται στά «στούντιο» τῶν τηλεοράσεων. Τώρα τά συνεργεῖα ἀκολουθοῦν τόν «ἀπολιτίκ» ὑποψήφιο σέ ἐκφάνσεις ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἡ δέ δημοσιογραφική «ἔρευνα» ἐκτείνεται στό τί ἐψήφιζε ἡ γιαγιά του ἤ ἡ ἀδελφή τῆς γιαγιᾶς του. Τό τελευταῖο ζήτημα ἔγινε ἀντικείμενο ἀνταλλαγῆς ἀνακοινώσεων μεταξύ τοῦ κ. Κασσελάκη καί γνωστοῦ παρουσιαστοῦ. Ὁ τελευταῖος διετείνετο ὅτι ἡ γιαγιά τοῦ ὑποψηφίου ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνέφερε ὅτι ψηφίζει ΝΔ καί ὅτι καί ὁ «Στέφανος ἦταν ΝΔ». Ὁ κ. Κασσελάκης ἀντέδρασε δηλώνοντας ὅτι ἡ γιαγιά του ἔχει πεθάνει, γιά νά ἀκολουθήσει διευκρίνησις, ὅτι τελικῶς ἐπρόκειτο γιά ἀδελφή τῆς γιαγιᾶς του (ἐξ οὗ καί τό «μακρυνή»). Ἡ ἴδια ὅμως προσδιόρισε τήν συγγένεια λέγοντας ὅτι «ὁ προππάπος τοῦ (Στέφανου) μέ τήν πεθερά μου ἦταν ἀδέλφια»!

Ὅμως ἡ… ἐρευνητική δημοσιογραφία δέν σταμάτησε ἐκεῖ. Οἱ πρωινές ἐκπομπές ἀνεζήτησαν καί τήν πεθερά τοῦ Στέφανου Κασσελάκη, τήν μητέρα δηλαδή τοῦ «συντρόφου» (ὄχι μέ τήν κομμουνιστική ἔννοια προφανῶς) του, Τάυλερ. Τά σχετικά ρεπορτάζ ἀνέφεραν ὅτι ζεῖ στήν Ἀμερική καί συγκεκριμένα στό Palm Βeach τῆς Florida, καί ἔχει ἕναν ἀκόμη γυιό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης ὁμοφυλόφιλος.

Κορωνίς ὅμως ἐδόθη ἀπό τόν πατέρα τοῦ ὑποψηφίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος «ἀπεκάλυψε» ὅτι ὁ υἱός του εἶχε ἀναρτήσει στό δωμάτιο τήν ἐπιγραφή «πρωθυπουργός». Προφανῶς πρίν ἀναχωρήσει γιά τίς σπουδές του στήν Ἀμερική. Ἀλλά ἐνῷ ὁ Στέφανος Κασσελάκης κατευθύνετο στήν Βουλή γιά νά συναντήσει τόν συνυποψήφιό του Νῖκο Παππᾶ, ἀνέκυπτε τό ἐρώτημα, πῶς θά μποροῦσε νά μεθοδευθεῖ ἔνταξίς του στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν περίπτωση ἐκλογῆς του, ἀφοῦ τό κόμμα δέν θά μποροῦσε νά μείνει χωρίς τόν ἀρχηγό του ἐπί μία τετραετία στά ἕδρανα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Αὐτό οὐδόλως ἀπησχόλησε πολλούς ὑπαλλήλους τῆς Βουλῆς πού βγῆκαν στούς διαδρόμους νά παρατηρήσουν τό… φαινόμενο πού διήρχετο χαμογελῶντας ἐπιχαρίτως. Πάντως ἐνῷ βουλευτές ὅπως ὁ Νῖκος Παππᾶς καί ἡ Ἕλενα Ἀκρίτα ἀνέκρουαν δηλώνοντας τώρα ὅτι στηρίζουν Κασσελάκη, ἡ εἴσοδός του στήν Βουλή δέν θά εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις.

Καθώς εἶναι ἔνατος στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων Ἐπικρατείας, θά πρέπει νά παραιτηθεῖ ὁ τελευταῖος ἐκλεγείς ναύαρχος Εὐάγγελος Ἀποστολάκης, ὥστε νά κενωθεῖ ἡ θέσις καί ἐν συνεχείᾳ νά δηλώσουν ἀπαρέσκεια καί νά τοῦ ἀνοίξουν τόν δρόμο ἡ Πόπη Τσαπανίδου, ὁ Μιχάλης Καλογήρου, ἡ Τζένη Λειβαδάρου, ὁ Θανάσης Τσακρῆς καί ἡ Ζωρζέττα Λάλη. Ἄδηλον ἀκόμη τί θά πράξουν ὅλοι αὐτοί, ἄν καί ἤδη ὁ κ. Ἀποστολάκης ἔχει δείξει τήν στήριξή του στόν ἐξ Ἀμερικῆς ὑποψήφιο, τόν ὁποῖο εἶχε μεταφέρει στήν Μακρόνησο μέ τήν βάρκα του.

Κεντρικό θέμα