Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ τραγικό μιά Κυβέρνησις νά ἀρνεῖται νά ἀποδεχθεῖ τήν πραγματικότητα καί νά ἐπιμένει σέ ἰδεοληπτικές προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες διαψεύδονται ἀπό τά δεδομένα.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἀκόμη ὁ ὑπουργός Οἰκονομίας Κωστῆς Χατζηδάκης ἐπανελάμβανε τήν παγία θέση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὅτι ἐνδεχομένη μείωσις τοῦ ΦΠΑ θά ἔχει ἐπιπτώσεις στήν ὁμαλή ἐκτέλεση τοῦ πληθωρισμοῦ, «χωρίς νά εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ μείωση τῆς τιμῆς θά φτάσει στόν καταναλωτή.» Καί ὅμως χθές ἡ κυβέρνησις τῆς Ἱσπανίας ἀνεκοίνωσε ὅτι ἐπεκτείνει τό μέτρο τοῦ μηδενισμοῦ τοῦ ΦΠΑ καί στό ἐλαιόλαδο.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ κυβέρνησις τοῦ Πέδρο Σάντεθ εἶχε ἀποφασίσει πρό καιροῦ τόν μηδενισμό τοῦ ΦΠΑ στά βασικά ἀγαθά πρώτης ἀνάγκης. Εἰδικώτερα, ὁ ΦΠΑ ἐμειώθη ἀπό τό 4% στό 0% σέ τρόφιμα πρώτης ἀνάγκης, ὅπως τό ψωμί, τό γάλα, τό τυρί, τά αὐγά, τά φροῦτα καί τά λαχανικά, ὄσπρια καί δημητριακά. Σέ ἄλλες ὁμάδες, ὅπως τά ἔλαια καί τά ζυμαρικά, ὁ ΦΠΑ ἐμειώθη κατά τό ἥμισυ, ἀπό τό 10% στό 5%. Ἡ ἱσπανική κυβέρνησις ἐξετίμησε ὅτι αὐτή ἡ μείωσις τοῦ ΦΠΑ θά ὁδηγήσει σέ ἐξοικονόμηση 1,32 δισεκατομμυρίων εὐρώ γιά τά ἱσπανικά νοικοκυριά κατά τό οἰκονομικό ἔτος 2023 (σύμφωνα μέ τό ἱσπανικό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας, Ἐμπορίου καί Ἐπιχειρήσεων.)

Βασική προϋπόθεσις, ὅμως, γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ μέτρου ἦταν τά σοῦπερ μάρεκτ νά μετακυλήσουν τόν χαμηλότερο φόρο στίς τελικές τιμές. Αὐτό ἐπετεύχθη, καί τήν παρελθοῦσα ἑβδομάδα ἡ Κεντρική Τράπεζα τῆς Ἱσπανίας ἐπιβεβαίωσε ὅτι τοῦτο ἐπέδρασε καθοριστικῶς στίς τιμές τῆς λιανικῆς, οἱ ὁποῖες ἐμειώθησαν σημαντικά. Ἔτσι ἀπεφασίσθη καί τό ἑπόμενο βῆμα πού εἶναι ὁ μηδενισμός τοῦ ΦΠΑ καί στό ἐλαιόλαδο.

Τό ὀξύμωρον εἶναι ὅτι τό κατ’ ἐξοχήν φιλελεύθερο μέτρο τῆς φοροελαφρύνσεως τό ἐφαρμόζει στήν Ἱσπανία μιά σοσιαλιστική κυβέρνησις, ἐνῷ στήν Ἑλλάδα ἀρνεῖται νά δεῖ τήν πραγματικότητα μιά κυβέρνησις πού ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι φιλελεύθερη!

Νωπή εἶναι ἀκόμη ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Χατζηδάκη στό αἴτημα τῶν βιομηχάνων τροφίμων γιά περιορισμό τοῦ ΦΠΑ καί στήν Ἑλλάδα: «Δέν θά βάλω τήν ὑπογραφή μου σέ ἀποσταθεροποίηση τοῦ προϋπολογισμοῦ. Προτιμῶ νά γίνω δυσάρεστος μαζί σας» εἶπε ὁ ὑπουργός, ἐνῷ ἀνεφέρθη καί στίς ἐπιπτώσεις πού θά εἶχε αὐτό τό μέτρο στό ἰσοζύγιο πληρωμῶν, καταλήγοντας στήν μόνιμη ἐπωδό, ὅτι ὁ τελικός καταναλωτής δέν θά ἐπωφεληθεῖ ἀπό αὐτό.

Τί ἔδειξε ὅμως τό «πείραμα» τῆς Ἱσπανίας; Ναί μέν ἐχρειάσθησαν 2,5 μῆνες γιά νά μειωθοῦν οἱ τιμές τῆς λιανικῆς, ὅμως ἐν τέλει αὐτές περιορίσθηκαν σημαντικά. Ὅπως ἔδειξε ἔρευνα τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Ἱσπανίας, τό ποσοστό τῆς μετακυλήσεως τοῦ ΦΠΑ πέρασε στίς τελικές τιμές λιανικῆς κατά 70% ἕως 100%. Στά φρέσκα τρόφιμα, οἱ τιμές τῶν ὁποίων εἶναι πιό εὐμετάβλητες ἀφοῦ ἐπηρεάζονται πιό ἄμεσα ἀπό ἐξωγενεῖς παράγοντες (πανδημία, κλῖμα, ἐποχικότης, χαμηλή διαθεσιμότης, πόλεμοι κ.λπ.), ἡ μετακύλησις τῆς μειώσεως τοῦ ΦΠΑ ὑπῆρξε πιό ἀργή, ἐνῷ στήν συνέχεια ἐνεφάνισε ἔντονες κυκλικές διακυμάνσεις, κυμαινόμενη ἀπό τό 65% ἕως τό 140%. Ἐν τέλει, ὅμως, προκύπτει σημαντικό ὄφελος γιά τόν καταναλωτή. Καί δέν χρειάζονται ἀναλύσεις οἰκονομικῶν ἐπιτελείων γιά νά τό δεῖ κανείς αὐτό. Ἀρκεῖ νά διαβάζει τήν διεθνῆ εἰδησεογραφία.

Κεντρικό θέμα