Ἡ ἀνάπτυξις Τζιχάντ στήν Ἑλλάδα στό τραπέζι τοῦ ΚΥΣΕΑ

Προβληματισμός χθές στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τούς πανηγυρισμούς καί τήν ηὐξημένη κινητικότητα σέ δομές μεταναστῶν, κοινότητες καί παράνομα τεμένη – Ὁ ἐξτρεμισμός εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τῆς πολυπολιτισμικότητος

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ γιά ἐνδεχομένη δράση ἰσλαμιστῶν ἐξτρεμιστῶν πού ἤδη εὑρίσκονται στήν Ἑλλάδα κυριάρχησαν κατά τήν χθεσινή συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ. Οἱ πανηγυρισμοί γιά τίς ἐπιθέσεις τῆς Χαμάς, στίς δομές μεταναστῶν ἀλλά καί στίς κοινότητες-γκέττο πού ἔχουν διαμορφώσει ἐντός τῶν πόλεων, καί τά παράνομα τεμένη, ὑπῆρξαν ἀντικείμενο προβληματισμοῦ γιά τό τί μπορεῖ νά γίνει στήν Ἑλλάδα ἄν οἱ συγκρούσεις στήν Γάζα ἐπιμηκυνθοῦν ἤ –ἀκόμη χειρότερα– ἐπεκταθοῦν.

Τό ΚΥΣΕΑ ἐπενεβεβαίωσε ὅτι οἱ ἑλληνικές ἀρχές εἶναι σέ ἐγρήγορση, καί ἡ ἐπαγρύπνησις ὅσον ἀφορᾶ στήν φρούρηση τῶν συνόρων οὐδόλως ἔχει χαλαρώσει. Ἀπό τό μεσημέρι τοῦ Σαββάτου οἱ ἀρχές ἀσφαλείας ἔχουν τεθεῖ σέ συναγερμό ἐπανεξετάζοντας καί τά σχέδια προστασίας ἰσραηλινῶν στόχων στήν Ἑλλάδα.

Αὐτή ἡ οὐδόλως εὐχάριστη κατάστασις ἐτέθη στό τραπέζι τοῦ Κυβερνητικοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας ὅπου ἐπαρουσιάσθησαν οἱ ἀναφορές τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες αὐτήν τήν στιγμή δέν ὑπάρχει πίεσις στά σύνορα. Οἱ ἐκτιμήσεις δέ εἶναι ὅτι ὁ κίνδυνος δέν πρόκειται νά προέλθει ἀπό τά σύνορα μέ τήν Τουρκία, ἀλλά ἀπό τήν Αἴγυπτο, καθώς ἐκεῖ ὁδηγεῖ ὁ μεταναστευτικός διάδρομος ἀπό τά παλαιστινιακά ἐδάφη. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση, συμφώνως πρός κυβερνητική πηγή, ἡ Ἀθήνα θά ἀξιοποιήσει τήν δυνατότητα νά ἔχει ἀπ’ εὐθείας ἐπαφή μέ τό Κάιρο γιά τήν διαχείριση τῆς καταστάσεως. Μάλιστα δέν ἀπεκλείσθη τό ἐνδεχόμενο νά συζητηθεῖ καί ἡ ὑπογραφή σχετικῆς συμφωνίας, ἐφ’ ὅσον παραστεῖ ἀνάγκη. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι πώς οἱ πιθανότητες ἐκδηλώσεως ἰσλαμικοῦ ἐξτρεμισμοῦ στήν χώρα μας εἶναι γιά τήν ὥρα μικρές. Οὐδείς ὅμως γνωρίζει τί μπορεῖ νά συμβεῖ μετά ὀλίγες ἑβδομάδες, καθώς πρόβλεψις συντόμου τερματισμοῦ τῶν ἐχθροπραξιῶν δέν διαφαίνεται.

Αὐτό πού συζητεῖται ὡς ἐφιαλτικό σενάριο εἶναι ἡ ἐνδεχομένη προσπάθεια μετακινήσεως προσφύγων ἀπό τήν Γάζα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι σέ μιάν ἀντίστοιχη περίπτωση κατά τήν παλαιστινιακή «ἰντιφάντα» τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 εἶχαν διατεθεῖ ἑλληνόκτητα πλοῖα γιά τήν μεταφορά τῶν προσφύγων (μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Γιάσσερ Ἀραφάτ) σέ μουσουλμανικές χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς.

Εἶναι βέβαιον ὅτι σήμερα τά πράγματα δέν θά ἐξελιχθοῦν μέ ἀνάλογο τρόπο. Ἡ κατάστασις θά γίνει πολύ πιό ἀνεξέλεγκτη καί δυστυχῶς ἡ ἐγγύτης τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ἐμπόλεμη περιοχή τήν φέρνει στήν πρώτη γραμμή γιά ἐνδεχομένη ὑποδοχή προσφύγων.

Τώρα διαφαίνεται ἡ ἀνεπάρκεια τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν πού ἀντιδροῦσαν στήν καθιέρωση ἑνός αὐστηροῦ πλαισίου γιά τήν μετανάστευση, τίς βασικές κατευθυντήριες γραμμές τοῦ ὁποίου ἀκόμη συζητοῦν στίς Βρυξέλλες καί στά συμβούλια τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν. Πλέον ὅμως οἱ ἐξελίξεις «τρέχουν». Καί πέρα ἀπό τήν εὐρωπαϊκή ἀβελτηρία στήν Ἑλλάδα ὁ κίνδυνος γιά ξέσπασμα ἰσλαμικοῦ ἱεροῦ πολέμου (τζιχάντ) εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπρονοησίας ἐκείνων πού ἄφησαν νά δημιουργηθοῦν κλειστές κοινότητες ἰσλαμιστῶν στήν χώρα μας. Κοινότητες στίς ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται παράνομοι μετανάστες, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους κινοῦνται ἀθέατοι χωρίς οἱ ἀρχές ἀσφαλείας νά γνωρίζουν τίς προθέσεις καί τά σχέδιά τους, ἐνῷ τά παράνομα τζαμιά μπορεῖ νά εἶναι τόποι συναθροίσεων καί προγραμματισμοῦ ἐξτρεμιστικῶν κινήσεων. Πολλά χρόνια ἀνοχῆς, στό ὄνομα μιᾶς ψευδεπίγραφης ἀνεξιθρησκίας, καί χάριν τῆς πολυπολιτισμικότητος, διεμόρφωσαν μίαν ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνη κατάσταση. Δέν μπορεῖ σέ λίγο μόνο χρόνο ἡ Ἀστυνομία νά ἀποκαταστήσει τόν ἔλεγχό της καί νά ἐξασφαλίσει ροή πληροφοριῶν ἀπό τίς συνοικίες πού ἔχουν μεταμορφωθεῖ σέ «γκέττο». Τό μόνο πού μπορεῖ νά γίνει ἀμέσως εἶναι νά σχεδιασθεῖ ὁ περιορισμός ἐνδεχομένων ἐπεισοδίων, ὥστε νά μήν ἐπεκταθοῦν ἔξω ἀπό αὐτά. Ὑπό ἐξέτασιν εἶναι πάντως τό ἐάν καί κατά πόσον ἡ Ἀστυνομία διαθέτει ἐπαρκές προσωπικό γιά τήν ἀνάληψη αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Κεντρικό θέμα