Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Δέν Ησαν κάποιοι «μισθοφόροι» σκοτεινῶν κέντρων πού ἐδημιούργησαν χάος στήν Τράπεζα Θεμάτων καί στίς ἐξετάσεις. Ἐρασιτέχνες «χάκερς» ἦσαν, «ντίντος», ὅπως τούς ὀνομάζουν στήν ἀργκώ τῶν σημερινῶν νέων, πού περνοῦν τίς ὧρες τους μπροστά στήν ὀθόνη ἑνός ὑπολογιστοῦ. Καί ὅμως, κατάφεραν ἕνα σημαντικό πλῆγμα στά συστήματα πληροφορικῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Οὔτε τά ὅσα διαδίδονται γιά τήν ὑποτιθέμενη προέλευση τῶν χάκερς εἶναι ἀκριβῆ οὔτε, βεβαίως, ἔχουν τήν παραμικρή βάση οἱ αἰτιάσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, πού μέμφεται τό «ἐπιτελικό κράτος». Στήν συγκεκριμένη περίπτωση, δέν φταίει τό «ἐπιτελικό κράτος». Φταίει ἁπλῶς τό κράτος. Τό Δημόσιο. Φταῖνε οἱ λειτουργοί του. Φταῖνε οἱ ἀδράνειες. Φταίει ἡ ἄρνησις τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν νά ἐκσυγχρονισθοῦν, κάτι τό ὁποῖο ὑποθάλπεται ἀπό τήν ἀριστερή καί κεντροαριστερή ἀντιπολίτευση, πού ἐπίσης ἐχθρεύεται τήν πρόοδο.

Τά πράγματα εἶναι ἁπλᾶ. Τό Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, τό ὁποῖο τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐπιτελέσει ἕνα πολύ σημαντικό ἔργο, ἐκσυγχρονίζοντας τίς δομές τοῦ κράτους, ἔχει ἀναπτύξει καί μηχανισμούς κυβερνοασφαλείας.

Μηχανισμούς πού θά ἀπέτρεπαν τά φαινόμενα τῶν τελευταίων ἡμερῶν στήν Τράπεζα Θεμάτων. Μόνον πού ἡ Τράπεζα Θεμάτων, ὅπως καί τό σύνολον τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εὑρίσκονται ἐκτός τῆς προστατευτικῆς ἀσπίδος πού ἔχουν ἀναπτύξει οἱ ἐμπειρογνώμονες τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως.

Κάποιοι γραφειοκράτες στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔκριναν ὅτι «οἱ ἴδιοι γνωρίζουν καλύτερα». Ὅτι δέν ἔχουν ἀνάγκη τίς σύγχρονες δομές καί ὅτι «θά τά καταφέρουν μόνοι τους». Πρόκειται γιά μία τυπική περίπτωση, κατά τήν ὁποία οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου φορέως τοῦ Δημοσίου «περιχαρακώνονται», πιστεύοντας πώς ἔτσι διασφαλίζουν τόν «χῶρο» τους, τά προνόμιά τους, ἴσως καί κάποια ἐπιδόματα.

Εἶναι ἡ ἴδια νοοτροπία, ἡ ὁποία ἐπί σειρά ἐτῶν ἀπέτρεπε τήν ψηφιοποίηση τοῦ κράτους καί τῶν ὑπηρεσιῶν πού παρέχει πρός τούς πολῖτες. Ἐπέτρεπαν οἱ καρεκλοκένταυροι νά τούς φύγει ἡ «σφραγῖδα» ἀπό τά χέρια; Κατά τοῦτο ὑπῆρξε εὐεργετική ἡ περίοδος τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῆς καραντίνας, διότι κατά τήν διάρκεια αὐτῆς μπόρεσαν νά ἐπιβληθοῦν κάποιες σύγχρονες δομές ψηφιακῆς διακυβερνήσεως, ὑπερφαλαγγίζοντας τίς ἀδράνειες τοῦ κράτους καί τῶν ὑπηρεσιακῶν παραγόντων πού τό ἐλέγχουν. Ἡ ἱκανότης κάποιων ἀνθρώπων ἴσως νά μήν ἀρκοῦσε, γιά νά ξεπερασθοῦν οἱ στερεοτυπικές ἀντιλήψεις πού δυνάστευαν τούς πολῖτες.

Καί πάλι ὅμως, τά προβλήματα παραμένουν. Καί πολύ φοβούμεθα ὅτι τά κενά ἀσφαλείας στό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι μόνον «ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου». Ποιός μπορεῖ νά γνωρίζει πόσες ἄλλες κρατικές ὑπηρεσίες μπορεῖ νά εἶναι διάτρητες, μόνον καί μόνον διότι οἱ ὑπηρεσιακοί παράγοντες ἀρνοῦνται νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τῆς προόδου; Καί, βεβαίως, εὑρίσκονται στό ἀπυρόβλητο.

Οὐδεμία Κυβέρνησις μπορεῖ νά τούς ἀκουμπήσει καί οὐδεμία διαδικασία ὑφίσταται, ἱκανή νά τούς συνετίσει.

Ἄς μήν παρεξηγηθοῦμε. Δέν εἶναι σκοπός μας νά ἀπαλλάξουμε εὐθυνῶν τίς κυβερνήσεις καί τόν πολιτικό κόσμο.

Διότι καί αὐτός εὐθῦνες φέρει. Δέν ἐντοπίζονται, ὅμως, σέ αὐτά πού ὑποστηρίζει ἡ ἀντιπολίτευσις. Οὔτε ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει σταθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Ὁ ἐκπρόσωπός της, κ. Σκέρτσος, μίλησε γιά τήν πιό σημαντική ἱστορικά ἐπίθεση πού ἔχει γίνει σέ δημόσιο κυβερνητικό ὀργανισμό. Ἄν τό ἔργο μερικῶν «ντίντος» εἶναι τόσο «σοβαρή ἐπίθεση», τί θά πρέπει νά περιμένουμε ἄν εὑρεθοῦμε στό στόχαστρο τῶν ἐπαγγελματιῶν τοῦ κυβερνοπολέμου μιᾶς ἐχθρικῆς δυνάμεως; Καί, βεβαίως, εἰκοτολογεῖ ὅτι τό συμβάν «σχετίζεται καί μέ τήν κατάσταση τῆς μεταβατικῆς ὑπηρεσιακῆς κυβέρνησης πού ἔχει ἡ χώρα αὐτήν τήν στιγμή ἐνόψει τόν ἐκλογῶν».

Γιά πολλά μπορεῖ νά κατηγορήσει κανείς τίς ὑπηρεσιακές κυβερνήσεις, ἀλλά ὄχι καί γιά αὐτό. Πέρα ἀπό τό ὅτι οἱ φράσεις τοῦ κ. Σκέρτσου συνιστοῦν προσβολή πρός τούς πολῖτες πού ἀνέλαβαν νά ὁδηγήσουν τήν χώρα σέ ἐκλογές, δέν μπορεῖ νά τούς κατηγορεῖ κανείς πού δέν μποροῦν σέ ἕναν μῆνα νά διορθώσουν τά κακῶς κείμενα. Κα αὐτοί, ἄλλωστε, τίς ἴδιες ἀδράνειες τοῦ Δημοσίου καί τίς ἴδιες στερεοτυπικές ἀντιλήψεις τῶν ὑπαλλήλων του ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν.

Περιμένουμε ὅτι οἱ ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό τόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰσίδωρο Ντογιάκο, στό πλαίσιο τῆς ἐρεύνης πού ἤδη διεξάγει. Καί κάτι τελευταῖο: Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὀνομάζεται Ἠλίας Σιακαντάρης. Γιατί δέν μᾶς ἐνημέρωσε ἐκεῖνος, Πρωθυπουργέ, κύριε Σαρμᾶ;

Κεντρικό θέμα