«Ἔπνιξαν» τά χωριά γιά νά σωθοῦν οἱ πόλεις!

Καί βασανίζουν τούς πλημμυροπαθεῖς στά διόδια – Ταλαιπωρία γιά τούς γέροντες – Ἄγνωστος ὁ ἀριθμός τῶν νεκρῶν – Ἤξεραν ὅτι θά πλημμυρίσει ἡ Θεσσαλία, ἀλλά ἠγνόησαν ἐκκλήσεις εἰδικῶν γιά ἐκκενώσεις

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΗ φορά ἡ Πολιτεία ἀποδεικνύεται ἀνάλγητη, δυσλειτουργική καί στερουμένη ἀντανακλαστικῶν. Γνωστά καί ἤδη καταγεγραμμένα τά προβλήματα κινητοποιήσεως τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί τῆς συνεννοήσεως τῶν ὑπηρεσιῶν μεταξύ τους στήν θεομηνία πού δοκιμάζει τήν Θεσσαλία. Ἐξοργιστικές σέ ὁρισμένες περιπτώσεις οἱ προτεραιότητες πού τίθενται, καθώς χωρία ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ στήν τύχη τους, μέ τούς ἐγκλωβισμένους κατοίκους νά ἐκλιπαροῦν γιά βοήθεια. Τήν ἴδια στιγμή, τραγική εἶναι ἡ κατάστασις στίς μεγάλες πόλεις τῆς Θεσσαλίας, ὅπου τό καταστροφικό ἔργο τῶν πλημμυρῶν δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Χαρακτηριστική ἡ περίπτωσις τῆς Λαρίσης, ὅπου κατέρρευσε ἕνα ἀπό τά ἀναχώματα τοῦ ποταμοῦ Πηνειοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκκενωθοῦν δύο συνοικίες καί νά διακοπεῖ ἡ κυκλοφορία σέ πολλές ὁδούς τῆς πόλεως.

Πληθαίνουν τήν ἴδια στιγμή οἱ καταγγελίες, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπέλεξε νά ἀφήσει νά πνιγοῦν τά χωριά, προκειμένου νά προστατευθεῖ ἡ πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ. Ἐκεῖ ὁδήγησε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀναχωμάτων στόν ποταμό Καράμπαλη Τό τραγικό εἶναι, ὅτι ὅπως ἀποκαλύπτεται στίς συσκέψεις πού ἔγιναν γιά τήν κακοκαιρία στό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας, ἐτέθη ἐγκαίρως ἀπό ἐμπειρογνώμονες τό πρόβλημα τῆς πεδιάδος τῆς Καρδίτσης. Ἐπαρουσιάσθησαν στοιχεῖα γιά τήν μεγάλη ποσότητα βροχῆς πού ἀνεμένετο νά πέσει, σέ συνδυασμό μέ τήν γεωγραφική ἐπικινδυνότητα τῆς περιοχῆς. Παρ’ ὅτι οἱ παρόντες συνεφώνησαν ὅτι τό πρόβλημα θά εἶναι μεγάλο, μέτρα δέν ἀπεφασίσθησαν! Ἐκκενώσεις τῶν περιοχῶν σέ κίνδυνο δέν διετάχθησαν!

Δέν ἐπέδειξαν οἱ ἀξιωματοῦχοι ἐνδιαφέρον γιά τά χωριά! Στό μυαλό τους εἶχαν τίς πόλεις! Ἀλλά, ὅλοι νεκροί εἶναι στά χωριά. Ἐκεῖ ἀποκλεισμένοι κάτοικοι, μεγάλης κυρίως ἡλικίας, δέν κατόρθωσαν νά ἀπομακρυνθοῦν καί βρῆκαν τόν θάνατο στά λασπόνερα. Τό πόσοι εἶναι, θά ἀποκαλυφθεῖ ἀφοῦ ἀποσυρθοῦν τά νερά καί καταστεῖ δυνατή ἡ προσέγγισις στούς ἀποκλεισμένους οἰκισμούς.

Καί μέσα στό χάος πού ἔχει δημιουργηθεῖ σέ ὁλόκληρη σχεδόν τήν Θεσσαλία, οἱ ἀποκλεισμένοι κάτοικοι ἀναζητοῦν τρόπους νά προσεγγίσουν καταστήματα τροφίμων πού ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν, προκειμένου νά προμηθευθοῦν τά στοιχειώδη, καί κυρίως ἐμφιαλωμένο νερό. Συνήθως τήν προσπάθεια ἀναλαμβάνουν οἱ νεώτεροι οἱ ὁποῖοι θέλουν νά βοηθήσουν τούς ἡλικιωμένους συγγενεῖς καί γείτονές τους, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νά μετακινηθοῦν καί ὑφίστανται τίς ἐπιπτώσεις τῆς βιβλικῆς καταστροφῆς μέ μίαν ὑποχρεωτική καρτερία. Καί αὐτοί ὅμως πού μετακινοῦνται γιά νά ἀναζητήσουν τά χρειώδη, εὑρίσκονται πρό πολύ δυσαρέστου ἐκπλήξεως. Ἐνῷ ὁ κρατικός μηχανισμός ἔχει παραλύσει τά διόδια, ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν καί νά ὑποχρεώνουν τούς πλημμυροπαθεῖς νά πληρώνουν τό ἀντίτιμο τῆς διελεύσεώς τους, γιά νά πᾶνε νά ἀγοράσουν ἕνα μπουκάλι νερό ἀπό τά ὀλίγα σοῦπερ μάρκετ πού παραμένουν ἀνοικτά. Κάτοικος τοῦ χωριοῦ Σοφό Λαρίσης κατήγγειλε τήν κατάσταση πρό τῆς ὁποίας εὑρέθη:

«Μοῦ ζήτησαν νά πληρώσω διόδια, δύο φορές, 4+4 εὐρώ, γιά νά πάω νά πάρω νερό γιά τό σπίτι μου καί γιά νά ἔχω νά τρώω» ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς, ἐνῷ ἀμέσως ξεσπάει: «Αὐτό ξέρετε νά τό κάνετε; Γιά νά μᾶς φέρετε νερό καί φαγητό δέν ξέρατε; Ξέρατε ἀπό χθές ὅτι ὑπῆρχε δρόμος καί δέν κάνατε τίποτα νά ἐνημερώσετε τόν κόσμο νά πάει νά πάρει ἕνα πιάτο φαγητό. Ὑπάρχουν μικρά παιδιά, τό ξέρετε; Σᾶς ἐνδιαφέρει; Ἐκεῖ στόν δῆμο Κιλελέρ τί κάνετε;».

Τήν ἴδια στιγμή, ὁλοκληρωτική εἶναι ἡ καταστροφή στό φυτικό καί ζωικό κεφάλαιο στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ κάμπου τῆς Θεσσαλίας. Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου 720.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων ἐκτάσεων ἔχουν καλυφθεῖ ἀπό λασπόνερα, καταστρέφοντας τά προϊόντα πού ἦσαν ἕτοιμα πρός συγκομιδή. Ἐπί πλέον, στά ὀρεινά χωριά πού δέν ἔχουν πλημμυρίσει, ἔχουν ὑποστεῖ μεγάλες ζημίες παραγωγικά δέντρα ὅπως καρυδιές, ἐλιές καί ἄλλα δέντρα, ἀφοῦ τά χωράφια σχίστηκαν στά δύο καί οἱ δρόμοι καί τά γεφύρια ἔχουν καταστραφεῖ. Ἀλλά καί τόνοι προϊόντων ὅπως καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλλι καί ζωοτροφές πού ἦσαν ἀποθηκευμένα στίς ἀποθῆκες ἐπίσης κατεστράφησαν. Ἀνάλογη εἶναι ἡ εἰκόνα καί στά ἀγροτικά μηχανήματα πού εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητα γιά τήν καλλιέργεια τῶν ἀγροτεμαχίων. Στό ζωικό κεφάλαιο ἡ καταγραφή τῶν ζημίων δέν ἔχει γίνει ἀκόμη, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατη ἡ προσέγγισις στούς χώρους ὅπου οἱ κτηνοτρόφοι εἶχαν τίς περιουσίες τους.

Βάσει τῶν δορυφορικῶν δεδομένων ἀπό τό ραντάρ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δορυφόρου Sentinel-1 πού πέρασε ἐπάνω ἀπό τήν χώρα μας τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, καταδεικνύεται τό μεγαλύτερο μέρος τῶν νομῶν Τρικάλων καί Καρδίτσης νά ἔχει κατακλυστεῖ ἀπό τά νερά χειμάρρων καί παραποτάμων τοῦ Πηνειοῦ. Στήν ἀνατολική Θεσσαλία, ἡ ἔκτασις τῆς Λίμνης Κάρλα εἶναι σχεδόν ἴση μέ τήν ἔκταση πού εἶχε πρίν ἀπό τήν ἀποξήρανσή της, τό 1962.

Ὁ καθηγητής Γεωλογίας κ. Εὐθύμης Λέκκας δήλωσε ὅτι οἱ ἀγροτικές ἐκτάσεις θά ἀργήσουν νά ἀνακάμψουν. «Δέν εἶναι μόνο ἡ ἀγροτική ἀναπαραγωγή πού καταστράφηκε ὁλοσχερῶς, δηλαδή τό 22-23% τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς τῆς χώρας, εἶναι ὅτι οἱ ἀποθέσεις ἀργίλων καί λάσπης πάνω στά γόνιμα ἐδάφη πάχους τοὐλάχιστον μισοῦ μέτρου δέν μποροῦν νά φιλοξενήσουν καλλιέργειες» ἐξήγησεν ὁ κ. Λέκκας. Κατά τήν ἐκτίμησή του τό ἔδαφος θά ἀργήσει πολύ γιά νά ἐπανέλθει, ἐκτιμῶντας πώς μέσα σέ μία πενταετία θά ἀρχίσει καί πάλι ὁ θεσσαλικός κάμπος νά γίνεται γόνιμος. Ἤδη μέ βάση τήν ἐκτίμηση, ὅτι τό κόστος τῶν ζημίων ἀπό τήν θεομηνία «Ἰανός» τοῦ 2021 ἀνῆλθε σέ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρώ, τό ἀντίστοιχο κόστος ἀπό τίς μέχρι στιγμῆς καταστροφές πού ἐπέφερε ἡ κακοκαιρία «Ντάνιελ» ἀναμένεται νά εἶναι τοὐλάχιστον διπλάσιο. Οἱ συνολικές ἐπιπτώσεις γιά τήν οἰκονομία ὅμως θά εἶναι πολύ πιό βαρεῖες.

Δίδοντας μία εἰκόνα τῆς καταστάσεως, ὁ πρόεδρος τοῦ ἀγροτικοῦ συνεταιρισμοῦ ἀγελαδοτρόφων – προβατοτρόφων δυτικῆς Θεσσαλίας, κ. Γιῶργος Βαϊόπουλος, ἀνέφερε ὅτι Καρδίτσα καί Τρίκαλα ἔχουν μετατραπεῖ σέ «κρανίου τόπο». Μέλη τοῦ συνεταιρισμοῦ τόν ἐνημερώνουν ὅτι ἔχουν καταστραφεῖ μονάδες μέ 400, 500 καί 600 ζῶα, τά ὁποῖα ἔχουν ὅλα πνιγεῖ. «Τά ζῶα πού ἐπέζησαν εἶναι σέ ἄθλια κατάσταση καί δέν ξέρουμε πῶς νά τά βγάλουμε ἔξω ἀπό τίς μονάδες πού εἶναι γεμᾶτες νερό καί λάσπη. Ὅλοι προσπαθοῦν νά σώσουν ὅ,τι μποροῦν.»

Συμφώνως πρός τό δίκτυο τῶν μετεωρολογικῶν σταθμῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν/meteo.gr, κατά τήν διάρκεια τῆς κακοκαιρίας «Ντάνιελ» κατεγράφησαν πρωτοφανῆ ὕψη βροχοπτώσεως πολλαπλάσια ἀπό ἐκεῖνα τῆς κακοκαιρίας τοῦ «Ἰανοῦ». Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὅτι τό μεγαλύτερο ὕψος βροχοπτώσεως στόν «Ἰανό» ἦταν 317 mm στό Περτούλι, ἐνῷ κατά τήν κακοκαιρία Daniel ἦταν 910 mm στήν Ζαγορά Πηλίου! Καί μάλιστα οἱ μετεωρολογικοί σταθμοί σταμάτησαν νά μεταδίδουν δεδομένα λόγῳ τῆς διακοπῆς ἠλεκτροδοτήσεως, εἴτε ἔχασαν μέρος τῶν δεδομένων τους λόγῳ τῆς πολύ μεγάλης ἐντάσεως τῶν φαινομένων.

Ὁρατός εἶναι ὁ κίνδυνος μεταδόσεως ἀσθενειῶν λόγῳ τῆς δυναμικῆς ἐμφανίσεως κουνουπιῶν πού θά αὐξηθοῦν ἀπό τήν ἐπικείμενη ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας. Στόν Βόλο ἡ ὑδροδότησις εἶναι ἀδύνατη σέ πολλά προάστια τῆς πόλεως, ἐνῷ σέ ἄλλα τό νερό πού διανέμεται δέν εἶναι πόσιμο. Οἱ κάτοικοι τοῦ Βόλου πηγαίνουν στήν παραλία γιά νά μαζέψουν νερό γιά νά καλύψουν ἄμεσες ἀνάγκες. Οἱ οὐρές γιά παραλαβή ἐμφιαλωμένων νερῶν εἶναι μεγάλες. Ἑστιατόρια, χῶροι ἑστιάσεως, ξενοδοχεῖα δέν μποροῦν νά λειτουργήσουν, ἀφοῦ ἐκτός ἀπό τό νερό δέν ἔχει ἀποκατασταθεῖ πλήρως καί ἡ ἠλεκτροδότησις.

Ἐξ ἴσου μεγάλες εἶναι καί οἱ καταστροφές στό σιδηροδρομικό δίκτυο ἀπό τήν θεομηνία. Ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Τερζάκης εἶπε ὅτι οἱ καταστροφές ἐκτείνονται σέ μῆκος περίπου 50 χλμ ἀπό τόν σταθμό τοῦ Δομοκοῦ μέχρι τόν Κραννῶνα, περίπου 10 χλμ. ἔξω ἀπό τήν Λάρισα! Ἀφοροῦν καταστροφές τόσο στίς γραμμές ὅσο καί στά φωτοσήματα στίς κολῶνες ἠλεκτροδοτήσεως, τούς σταθμούς καί γενικά στό δίκτυο τῆς ὑποδομῆς. Τό δέ κόστος ἀποκαταστάσεως θά ἀνέλθει ἕως τά 50 ἑκατ. εὐρώ καί θά χρειασθεῖ τοὐλάχιστον ἕνας μῆνας συνεχῶν ἔργων.

Κατά συνέπεια κανένα δρομολόγιο δέν θά μπορεῖ νά ἐκτελεσθεῖ, ἀνέφερε ὁ κ. Τερζάκης.

Κεντρικό θέμα