Ἔκλαψε γοερά ἐνώπιον τῆς κ. Τουλουπάκη

Ὁ Νῖκος Μανιαδάκης • Ἡ Ἑλένη Τουλουπάκη

Ὁ Νῖκος Μανιαδάκης ὅταν τοῦ ἀσκήθηκε δίωξις, συμφώνως πρός πληροφορίες

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ πού διετύπωσε ὁ ἤδη κατηγορούμενος γιά παθητική δωροδοκία στήν ὑπόθεση τῆς Novartis (βάσει τοῦ νόμου περί καταχραστῶν τοῦ Δημοσίου) Νῖκος Μανιαδάκης κατά τῆς εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη, εἶναι πολύ βαρειές. Καί ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν ἡ Δικαιοσύνη εἶναι ἤ δέν εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀνοίγει διάλογο μέ ὑποδίκους, ὁ ἰσχυρισμός ὅτι εἰσαγγελικός λειτουργός πίεσε μάρτυρα νά ἐνοχοποιήσει πρώην Πρωθυπουργό, πρώην ὑπουργό Ὑγείας καί ἐν ἐνεργεία Διοικητή Τραπέζης Ἑλλάδος, εἶναι πολύ σοβαρός γιά νά μείνει ἀναπάντητος. Εἰδικῶς ὅταν ἔχουν προηγηθεῖ καί μηνυτήριες ἀναφορές πού φέρουν τήν συγκεκριμένη δικαστική λειτουργό ὡς μετέχουσα σέ σκευωρία κατά ἡγετικῶν προσώπων τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ καταγγελίες περί παρακράτους πού κάνει ἀπό χθές ἡ ΝΔ εἶναι ἐπίσης λίαν σοβαρές.

Τί συνέβη λοιπόν; Ἐκλήθη γιά κατάθεση στίς 27 καί 28 Δεκεμβρίου ὁ προστατευόμενος μάρτυς Νῖκος Μανιαδάκης ὅπως ἰσχυρίσθηκε κατά τήν διάρκεια τῆς περιοδείας του σέ τηλεοπτικά πλατώ καί ἱστοσελίδες διαδικτύων; Κατέθεσε; Ἠρωτήθη γιά κορυφαῖα πολιτικά πρόσωπα; Ἐπιέσθη νά τά ἐνοχοποιήσει; Ὑπάρχουν πρακτικά τῆς μαρτυρικῆς καταθέσεώς του ἐνώπιον ἀνακριτοῦ καί γραμματέως-πρακτικογράφου; Ἐάν ναί, πρέπει νά διαβιβασθοῦν ὅλα στό ἁρμόδιο ὄργανο ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου τῆς Δικαιοσύνης. Καί στό μέτρο πού ἀποδειχθεῖ ὅτι αὐτά ἰσχύουν καί συνέβησαν ὄντως, τότε πρέπει νά γίνει ἀποδεκτή ἡ πρότασις πού κατέθεσε χθές ὁ βουλευτής τῆς ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης: νά ἀφαιρεθεῖ ὁ φάκελος ἀπό τήν Εἰσαγγελία Διαφθορᾶς καί νά ἀνατεθεῖ σέ ἐφέτη ἀνακριτή, στό ὑψηλότερο δυνατό ἐπίπεδο μέ ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας Ἐφετῶν.

Ἐκτός ἀπό αὐτή τήν ἐκδοχή ὅμως διακινεῖται καί μία ἄλλη: ὅτι ὁ κ. Μανιαδάκης οὐδέποτε ἐκλήθη γιά συμπληρωματική κατάθεση ἀπό τήν Δικαιοσύνη, πέραν τῆς μίας καί γνωστῆς μέ τό ψευδώνυμο Ἰωάννης Ἀναστασίου. Ὅτι ὁ ἴδιος ἔμαθε –ἄγνωστο πῶς– ἐξωδίκως ὅτι θά τοῦ ἀσκηθεῖ δίωξις γιά παθητική δωροδοκία. Ὅτι προσῆλθε αὐτοβούλως στά ἀνακριτικά γραφεῖα στίς 28 Δεκεμβρίου μετά καί τό αἴτημά του γιά ἄρση τῆς παροχῆς ἀστυνομικῆς προστασίας. Ὅτι ἤδη ἑτοίμαζε τήν φυγή του. Ὅτι δέν ἀντήλλαξε εὐχές μέ τήν δικαστική λειτουργό. Καί ὅτι μόλις ἡ ἁρμοδία εἰσαγγελεύς τοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι αἴρεται τό καθεστώς προστατευομένου μάρτυρος, καθώς «δέν κατέθεσε καί τίποτε πού νά συνεισέφερε οὐσιωδῶς στήν ἔρευνα», ἐκεῖνος αὐθορμήτως (ἤ μή αὐθορμήτως) ξέσπασε σέ κλάματα.

Καί αὐτή ἡ ἐκδοχή πρέπει νά διερευνηθεῖ. Σέ συνδυασμό ὄχι μόνο μέ τήν ἔρευνα στήν οἰκία του (ἐνδεχομένως καί στήν οἰκοσκευή του σέ περίπτωση πού δέν ἔχει ἐξαχθεῖ) ἀλλά καί μέ τήν ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν τηλεφωνικῶν ἐπικοινωνιῶν του, προκειμένου νά διακριβωθεῖ μέ ποιούς ὁμίλησε καί ἐνδεχομένως ἐπληροφορήθη τήν δίωξή του. Διότι δεδομένου ὅτι ἐπροστατεύετο ἀπό πράκτορες τῆς ΕΥΠ οἱ ὁποῖοι τόν παρακολουθοῦσαν, ἀποκλείεται νά συνηντήθη μυστικά μέ κάποιον. Τό ζήτημα ἐν προκειμένω δέν ἀφορᾶ στήν εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς ἀλλά σέ τυχόν τρίτο πρόσωπο ἐντός τῆς Δικαιοσύνης πού ἐνημέρωσε –ἄγνωστο πῶς ἐπίσης– τόν προστατευόμενο μάρτυρα ὅτι εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ δίωξίς του. Εἰδικῶς μετά τήν κατάθεση ἄλλου προστατευομένου μάρτυρος πού τόν κατηγορεῖ ὅτι ἐδωροδοκήθη μέ 120.000 εὐρώ.

Ὅσο σοβαρό εἶναι, λοιπόν, τό ἄν ἡ ἁρμοδία εἰσαγγελεύς πίεσε μάρτυρα νά ἐνοχοποιήσει Πρωθυπουργούς, ὑπουργούς, διοικητές, ἄλλο τόσο σοβαρό εἶναι ἐάν ὑπάρχει δικαστικός λειτουργός πού νά ἐνημερώνει διά τῆς πλαγίας ὑπόπτους τελέσεως κακουργημάτων προκειμένου νά διευκολυνθοῦν στήν διαφυγή τους στό ἐξωτερικό. Κατά συνέπεια καί αὐτή ἡ ἐκδοχή πρέπει νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Δικαιοσύνης. Τίποτε δέν πρέπει νά πέσει κάτω. Ὁ λόγος στήν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Κεντρικό θέμα