Ἑλληνική ἀριστεία ἀπό τήν Μακεδονία εἰς πεῖσμα τῆς παρακμῆς

Στούς 100 κορυφαίους τοῦ κόσμου καθηγητές τοῦ ΑΠΘ – Δύο ἐπιστήμονες τῆς Ἀναλυτικῆς Χημείας, ἡ ΒικτώριαΣαμανίδου καί ὁ Γεώργιος Θεοδωρίδης, στόν κατάλογο «Power List 2023» τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ «The Analytical Scientist» – Ἡ ἀξιοκρατία, ὁ σεβασμός στίς διαφορετικές γνῶμες καί τό κοινό ὅραμα, τά μυστικά γιά τήν διάκριση

Η ΕΙΔΗΣΙΣ συνιστᾶ ἀκτῖνα φωτός στούς μουντούς καιρούς στούς ὁποίους ζοῦμε. Δύο καθηγητές τοῦ ἐργαστηρίου Ἀναλυτικῆς Χημείας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται στούς 100 κορυφαίους ἐπιστήμονες τοῦ κλάδου τους. Εἶναι ὁ καθηγητής Γεώργιος Θεοδωρίδης καί ἡ καθηγήτρια Βικτώρια Σαμανίδου.

Πρόκειται γιά μήνυμα αἰσιοδοξίας. Οἱ Ἕλληνες ἐξακολουθοῦν νά μεγαλουργοῦν. Στίς ἐπιστῆμες, στόν ἀθλητισμό, στήν ἐπιχειρηματικότητα. Πολλοί συμπατριῶτες μας ἔχουν εὑρεθεῖ στήν πρωτοπορία τοῦ 21ου αἰῶνος. Τό ἑλληνικό Κράτος εἶναι αὐτό πού μένει πίσω. Τό ἑλληνικό Δημόσιο εἶναι πού κατατρύχεται ἀκόμη ἀπό διαδικασίες γραφειοκρατίας καί νοοτροπίες «μανδαρίνων» πού χάνονται στίς παθογένειες παρελθόντων αἰώνων. Ἡ ἑλληνική πολιτική εἶναι πού παραμένει δεσμία τῆς παθογενοῦς διαπλοκῆς τήν ὁποία ἔχουμε ὀνομάσει «πελατειακές σχέσεις».

Οἱ Ἕλληνες ὅμως, λειτουργῶντας μέ τόν ἰδιαίτερο τρόπο τοῦ χαρακτῆρα του ὁ καθένας, ἔχουν ἀκόμη νά προσφέρουν στήν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητος.

Οἱ δύο καθηγητές, καί θά ἐπαναλάβουμε τά ὀνόματά τους –ὁ κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης καί ἡ κ. Βικτώρια Σαμανίδου, ἐξησφάλισαν ἀπό μία θέση στήν λίστα «Power List 2023», πού καταρτίζει τό ἐπιστημονικό περιοδικό «The Analytical Scientist», στίς κατηγορίες «Connectors and Interdisciplinarians» καί «Mentors and Educators», ἀντιστοίχως. Μάλιστα, ἡ κ. Σαμανίδου εἶχε συμπεριληφθεῖ καί στίς προηγούμενες ἀντίστοιχες λίστες τοῦ περιοδικοῦ, γιά τά ἔτη 2016 καί 2021.

Εἶναι ἑνδεκάτη κατά σειράν λίστα τοῦ περιοδικοῦ, ἡ ὁποία φέτος εἶναι ἀφιερωμένη στά «Δέκα χρόνια Ἀριστείας καί ἐπιρροῆς στήν Ἀναλυτική Χημεία» καί συμπίπτει μέ τήν ἐπέτειο τῶν 10 χρόνων τῆς ἐκδόσεώς του. Ἡ λίστα περιλαμβάνει 100 ἐπιστήμονες τῆς Ἀναλυτικῆς Χημείας, οἱ ὁποῖοι ἀξιολογήθηκαν γιά τήν ἀριστεία καί τήν ἐπιρροή τους κατά τήν τελευταία δεκαετία –σέ τέσσερεις κατηγορίες: «Innovators and Trailblazers», «Leaders and Advocates», «Connectors and Interdisciplinarians» καί «Mentors and Educators».

Οἱ ὑποψήφιοι προετάθησαν ἀπό τούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ «The Analytical Scientist», τό ὁποῖο ἔχει ἐκδοτική παρουσία στίς ΗΠΑ, τόν Καναδᾶ καί τό Ἡνωμένο Βασίλειο, ἡ δέ τελική ἐπιλογή ἔγινε ἀπό ἀνεξάρτητη ἐπιτροπή ἀξιολογήσεως.

Σέ συνέντευξή της στό περιοδικό καί στό ἐρώτημα σχετικά μέ τό πῶς γίνεται ἡ προσέλκυσις ἀνθρώπινου ταλέντου, ἡ κ. Σαμανίδου ἀπαντᾶ: «Ἐνδυναμώνοντας, ἐνθαρρύνοντας καί ἀναγνωρίζοντας τίς ἱκανότητες καί τίς προσπάθειες τῶν ἐπιστημόνων, μποροῦμε νά προσελκύσουμε τό ἐνδιαφέρον στόν τομέα μας – ἀναδεικνύοντας τό σημαντικότερο τμῆμα τῆς Χημείας καί τό εὐρύ φάσμα ἐφαρμογῶν πού προσφέρει σέ πολλά ἐπιστημονικά πεδία. Ἐπί πλέον, πρέπει νά διασφαλίσουμε ὅτι δέν ἐπιτρέπονται διακρίσεις καί διακριτική μεταχείρισις στό ἐργαστήριο. Ἡ ἐπιστήμη εἶναι γιά ὅλους –ἡ συμπερίληψις διαφορετικῶν φύλων, φυλῶν, ἐθνικοτήτων, σεξουαλικῶν προσανατολισμῶν καί ταυτοτήτων εἶναι ἀδιαμφισβήτητη. Οἱ ἀναλυτικές τεχνικές θά πρέπει ἐπίσης νά εἶναι προσβάσιμες γιά ἄτομα μέ προβλήματα ὁράσεως ἤ ἄλλα, χρησιμοποιῶντας τό κατάλληλο ἐκπαιδευτικό ὑλικό. Αὐτό ἐπιτρέπει στούς ταλαντούχους φοιτητές πού ἀνήκουν σέ ὁμάδες ἀτόμων μέ ἀναπηρία νά συμπεριληφθοῦν στίς ἐρευνητικές ὁμάδες».

Ἀπό τήν πλευρά του, ἀπαντῶντας σέ ἐρώτημα σχετικά μέ τό ποιό εἶναι τό «μυστικό» γιά τήν ἐπιτυχημένη διεπιστημονική συνεργασία, ὁ κ. Θεοδωρίδης σημειώνει: «Ἡ πολυεπιστημονική ἐργασία στίς βιοεπιστῆμες ἀπαιτεῖ ἀποτελεσματική συνεργασία, ἐπικοινωνία καί προώθηση ἑνός κοινοῦ ὁράματος μεταξύ τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας ἀπό διαφορετικούς κλάδους. Εἶναι σημαντικό νά ὑπάρχει σεβασμός γιά τίς διαφορετικές ἀπόψεις καί τό ὑπόβαθρο τῶν συνεργατῶν καί νά γίνεται κατανοητό ὅτι ἡ ἀποτελεσματική “σύντηξις” προοπτικῶν καί προσεγγίσεων μπορεῖ νά δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις. Ὁ καθορισμός σαφῶν καί διαμοιρασμένων κοινῶν στόχων καί ἡ ἄμεση, εὐθεῖα ἐπικοινωνία, εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή γεφύρωση τῶν γλωσσικῶν ἤ γνωστικῶν χασμάτων».

Ἄς κρατήσουμε τά λόγια τῶν διακεκριμένων ἐπιστημόνων μας καί ἄς παραβλέψουμε γιά μίαν ἡμέρα τά νέφη πού εἴτε δημιουργοῦνται ἀπό τούς καπνούς τῆς «νεκρικῆς πυρᾶς» τοῦ Ἕβρου εἴτε ἀπό τήν γενικώτερη μεμψίμοιρη προσέγγιση ἐκείνων πού νομίζουν ὅτι εἶναι οἱ «ταγοί». Ἡ ἄλλη Ἑλλάς, ἡ Ἑλλάς τῆς ἀριστείας καί τῆς δημιουργίας, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἡ ζῶσα ἁψῖδα πού ὁδηγεῖ στό μέλλον.

Κεντρικό θέμα