Ἐθνική περιπέτεια γιά τό LNG

Ἡ Ἄγκυρα ἐπιχειρεῖ νά μᾶς ἐκθέσει στίς ΗΠΑ καί στοχεύει στίς στρατιωτικές καί ἐνεργειακές ἐγκαταστάσεις στήν Θράκη – Σημεῖο ἀναφλέξεως ἡ ἀκριτική μας πόλις

Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ μπορεῖ νά πιστεύει τό λόμπυ τοῦ «κατευνασμοῦ» τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, οἱ Τοῦρκοι παραμένουν προκλητικοί, ὅσο ἀνεχόμαστε τίς παραβιάσεις τους. Οἱ ὀργίλες δηλώσεις τους ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιτυχοῦς ἐπισκέψεως τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στίς ΗΠΑ ἀπό χθές ἐκλιμακώθησαν σέ ἐπιθετικές ὑπερπτήσεις. Σέ μία πρωτοφανῆ ἐνέργεια, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 εἰσῆλθαν στόν ἑλληνικό ἐναέριο χῶρο νοτίως τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καί πέταξαν στήν περιοχή στήν ὁποία πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε ἐγκαινιασθεῖ ἡ νέα πλατφόρμα ὑποδοχῆς καί ἀποθηκεύσεως ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ παραβίασις ἐσημειώθη πρό διημέρου. Τά τουρκικά ἀεροσκάφη εἰσῆλθαν ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἴμβρου, πέταξαν πάνω ἀπό τήν νησῖδα Ζουράφα, καί ἀναχαιτίσθηκαν στήν περιοχή Ἀλεξανδρουπόλεως. Παρόμοια ἐνέργεια δέν ἔχει ξαναγίνει, ἡ συγκεκριμένη δέ ἑρμηνεύεται ὡς μήνυμα ὄχι μόνον πρός τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί πρός τίς ΗΠΑ, πού ἐπενδύουν στήν περιοχή καί οἰκονομικά, καί δημιουργοῦν ἀμυντικές ὑποδομές.

Ἐμπειρογνώμονες μέ βαθεῖα γνώση τῶν μεθοδολογιῶν τῆς Τουρκίας θύμιζαν τούς ἀπωτέρους σκοπούς τῶν πρώτων παραβιάσεων τοῦ 1983. Τότε τά τουρκικά μαχητικά ἐκινοῦντο ἀπό βορρᾶ πρός νότον. Σκοπός τους ἦταν νά ὑποστηρίξουν ὅτι ἡ ἑλληνική Ἀεροπορία ἀδυνατεῖ νά προστατεύσει τό Αἰγαῖο καί ὡς ἐκ τούτου καί τίς ἀμερικανικές ἐγκαταστάσεις στήν Κρήτη. Τότε ἡ ἀπειλή προήρχετο ἀπό τήν Σοβιετική Ἕνωση. Συμφώνως πρός τούς ἰδίους, τώρα οἱ Τοῦρκοι θέλουν νά δείξουν, μέ τίς ὑπερπτήσεις αὐτές, ὅτι οἱ ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως εἶναι εὐάλωτες σέ ἀεροπορική ἐπιδρομή ἐξ ἀνατολῶν. Δηλαδή ἀπό τήν Ρωσσία.

Ἡ ἑλληνική ἀντίδρασις εἶχε περιορισθεῖ ἕως ἀργά χθές τήν νύκτα σέ διπλωματικές ἐνέργειες. Εἰδικώτερα τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σέ ἀνακοίνωση τήν ὁποία ἐξέδωσε ὑπογραμμίζει:

«Καταδικάζουμε μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο τήν πρωτοφανῆ παραβίαση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἀπό δύο τουρκικά μαχητικά, τά ὁποῖα εἰσῆλθαν παράνομα στόν ἐθνικό ἐναέριο χῶρο μας καί προσέγγισαν τήν Ἀλεξανδρούπολη σέ ἀπόσταση μόλις 2,5 ναυτικῶν μιλίων.

»Ἡ ἐνέργεια αὐτή ἀποτελεῖ σαφέστατη κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς προκλητικότητας. Ἐντάσσεται στήν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νά προβάλει τόν νεο-οθωμανικό ἀναθεωρητισμό της, καταπατῶντας ὅλους τούς θεμελιώδεις κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου.

»Ἡ ἐνέργεια αὐτή ὑπονομεύει τήν συνοχή καί τίς ἄμεσες προτεραιότητες τοῦ ΝΑΤΟ, ἀποτελῶντας καί σαφῆ ἀπειλή γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σέ μιά κρίσιμη συγκυρία, καθώς τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης ἀποτελεῖ βασικό κόμβο μεταφορᾶς δυνάμεων γιά τήν ἐνίσχυση τῶν συμμάχων μας.

»Μέ ἐντολή τοῦ Ὑπουργοῦ Νίκου Δένδια, ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Θεμιστοκλῆς Δεμίρης πραγματοποίησε ἄμεσο καί ἐντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στόν ἐδῶ Τοῦρκο Πρέσβη. Παράλληλα, δόθηκαν ὁδηγίες γιά τήν ἐνημέρωση τῶν συμμάχων καί ἑταίρων μας, καθώς καί ΕΕ, ΝΑΤΟ καί ΟΗΕ».

Μέχρι στιγμής οὔτε τό ΝΑΤΟ, οὔτε ὁ ΟΗΕ, οὔτε καμμία συμμαχική χώρα δέν δείχνουν νά συγκινοῦνται.

Κεντρικό θέμα