Ἐπιβεβαιώνει τίς μεθοδεύσεις κατά Θεσμῶν ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

Ἀνεπίτρεπτος παρέμβασις καί ὑποδείξεις στόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν – Δικαίωσις γιά τήν «Ἑστία» – Ζητεῖται τώρα ἀπό τόν κ. Ντογιάκο νά προχωρήσει ταχύτατα ἡ δικαστική ἔρευνα ἀνεξάρτητα ἀπό τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς Γεραπετρίτη, τό ὁποῖο ὁ εἰσαγγελεύς ἐντέλλεται ἀπό τόν Πρωθυπουργό νά περιλάβει στήν δικογραφία

Η «ΕΣΤΙΑ» τό ἔχει ἤδη γράψει, καί πλέον δικαιώνεται ἀπό τίς ἐξελίξεις. Ἡ παρέμβασις τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας στήν δικαστική, ὅσον ἀφορᾶ στήν διερεύνηση τῶν αἰτίων τοῦ δυστυχήματος στά Τέμπη, εἶναι γεγονός! Καί γίνεται μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο! Μέ ἐπιστολή τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰσίδωρο Ντογιάκο. Προτάσσεται ἡ ἐπισήμανσις γιά «προτεραιοποίηση τῶν σχετικῶν ὑποθέσεων», λές καί δέν γνωρίζουν οἱ λειτουργοί τῆς Θέμιδος τί πρέπει νά πράξουν καί πῶς νά χειρισθοῦν τήν ἔρευνα γιά ἕνα τόσο σημαντικό ζήτημα. Ὡς ἐκ τούτου, προφανῶς καί δέν εἶναι ὁ στόχος τοῦ κ. Μητσοτάκη ἁπλῶς ἡ ταχεῖα διαλεύκανσις τῆς ὑποθέσεως.

Ὑποπίπτει ὅμως σέ σοβαρό πολιτικό ἀτόπημα, ἀνοίγοντας τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου καί δίδοντας στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση τό δικαίωμα νά ὁμιλεῖ γιά «ἀνεπίτρεπτη παρέμβαση στή Δικαιοσύνη.» Οὕτως ἤ ἄλλως, πέρα ἀπό τήν «σύσταση» γιά ταχύτητα, διά τῆς ἐπιστολῆς Μητσοτάκη διατυπώνεται ἡ ἀπαίτησις νά περιληφθεῖ στήν δικογραφία τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνωμόνων πού ἔχει συγκροτηθεῖ. Ταυτοχρόνως, ἡ ἀναφορά σέ «ποινική ἀξιολόγηση συστημικῶν σφαλμάτων» ἐγείρει πολλά ἐρωτήματα ὡς πρός τήν σκοπιμότητά της καί τό «μήνυμα» τό ὁποῖο δίδει, ἤ προσπαθεῖ νά δώσει πρός τόν εἰσαγγελέα. Ἔχει νά κάνει ἄραγε μέ τίς ἐνδεχόμενες εὐθῦνες πολιτικῶν προσώπων;

Ἐπιπροσθέτως, τό ἐδάφιο αὐτό τῆς ἐπιστολῆς καί ἡ ἀναφορά στήν διερεύνηση «τυχόν καθυστέρησης» προσδιορίζουν τό πεδίο τῆς ἐρεύνης, κάτι πού εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά γίνεται ἀπό τήν ἐκτελεστική ἐξουσία, καθώς ἀποτελεῖ ἀποκλειστική ἁρμοδιότητα τῆς δικαστικῆς.

Πάντως τό πλῆρες κείμενο τῆς ἐπιστολῆς εἶναι τό ἀκόλουθο:

«Ἀξιότιμε κύριε Εἰσαγγελεῦ,

»Ὅπως ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε, ἀποτελεῖ εὔλογο καί δίκαιο αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας νά ὑπάρξει ἄμεση καί σέ βάθος διαλεύκανση ὅλων τῶν ποινικῶν ὑποθέσεων πού σχετίζονται μέ τό τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στά Τέμπη. Πρός τοῦτο, σᾶς ζητῶ ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, τήν προτεραιοποίηση τῶν σχετικῶν ὑποθέσεων καί τήν ἀνάθεσή τους, ἐφόσον τό κρίνετε, στό ὑψηλότερο δυνατό ἀνακριτικό ἐπίπεδο.

»Εἰδικότερα σέ σχέση μέ τήν ποινική ἀξιολόγηση συστημικῶν σφαλμάτων στόν τομέα τῶν σιδηροδρόμων ἀκόμα περιλαμβανομένης καί τῆς τυχόν καθυστέρησης στήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀπαιτούμενης τεχνολογικῆς ἀναβάθμισης τῶν σχετικῶν ὑποδομῶν, παρακαλῶ νά προχωρήσετε ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνωμόνων πού ἔχει ὁριστεῖ γιά νά προβεῖ στήν ἀποτίμησή τους ἀπό τή διοικητική καί τεχνική ἄποψη.

»Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιτροπῆς, αὐτονοήτως θά κοινοποιηθεῖ στίς εἰσαγγελικές ἀρχές πού διεξάγουν τήν ἔρευνα τό πόρισμά της γιά νά καταστεῖ μέρος τῆς δικογραφίας».

Ἔπρεπε ὁ Πρωθυπουργός νά ὑποδείξει ἄν θά πρέπει τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνωμόνων νά καταστεῖ μέρος τῆς δικογραφίας; Ἤ γιά τήν ἀκρίβεια, τό πόρισμα αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνωμόνων τήν ὁποία συνεκρότησε ἡ Κυβέρνησις ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ ἀσκοῦντος χρέη ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν, Γιώργου Γεραπετρίτη;

Καί αὐτό πυροδοτεῖ τήν ἀντίδραση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: «Ἀφοῦ διόρισε μόνος του μία Ἐπιτροπή πού θά ἐλέγξει τήν κυβέρνησή του, τώρα ὑποδεικνύει ἐμμέσως στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου νά καταστήσει μέρος τῆς δικογραφίας τό πόρισμα τῶν ἐκλεκτῶν του. Οἱ ἀναγκαῖες πραγματογνωμοσύνες γιά τά αἴτια τῆς τραγωδίας θά διενεργηθοῦν μέ βάση ὅσα προβλέπει ὁ νόμος καί ὁ Κώδικας Ποινικῆς Δικονομίας καί ὄχι ἀπό ὁποιαδήποτε Ἐπιτροπή τῆς ἀρεσκείας του».

Στήν ἐπιστολή Μητσοτάκη ἀντέδρασε καί ἡ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ἡ ὁποία ἀπέστειλε καί αὐτή ἐπιστολή πρός τόν κ. Ντογιάκο: «Οἱ δικαστικές ἀρχές εἶναι οἱ μόνες ἁρμόδιες σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τό νόμο γιά νά κρίνουν ποιοί καί κατά πόσο εὐθύνονται γιά τήν τραγωδία τῶν Τεμπῶν.

»Ἡ συγκρότηση καί ἐνεργοποίηση ὁποιασδήποτε Ἐπιτροπῆς καί ἡ σύνταξη πορίσματος γιά τήν ὑπόθεση αὐτή παραβιάζει τό Σύνταγμα καί συνιστᾶ καταφανῆ προσπάθεια ἐπηρεασμοῦ τῆς δικαστικῆς κρίσης.

»Ἐπίσης παραβίαση τῆς Συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν ἀποτελεῖ ἡ σημερινή ἐπιστολή-ὑπόδειξη τοῦ προέδρου τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας-πρωθυπουργοῦ πρός τόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά ἀνάθεση σέ ἀνακριτή Ἐφέτη καί συνέχιση τῆς ποινικῆς ἔρευνας παράλληλα μέ τήν ἔρευνα τῆς διορισθείσας ἀπό τήν κυβέρνηση Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων, τῆς ὁποίας τό πόρισμα θά καταστεῖ μέρος τῆς δικογραφίας. Οἱ δικαστικές ἀρχές ὀφείλουν νά διενεργοῦν τίς κατά τούς νόμους ἀπαιτούμενες ἐνέργειες, ἀνεξάρτητα ἀπό προτροπές καί ὑποδείξεις ὁποιουδήποτε».

Νά σημειωθεῖ ὅτι μέ τόν νόμο 5014/23 εἶχε προβλεφθεῖ ἡ συγκρότησις ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς γιά τήν διερεύνηση ἀεροπορικῶν καί σιδηροδρομικῶν ἀτυχημάτων, ἡ ὁποία μέχρι στιγμῆς παραμένει ἀνενεργός!

Κεντρικό θέμα