Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ μπορεῖ νά εἶναι ἐπιρρεπής ὁ κ. Κασσελάκης. Σίγουρα ὅμως ὄχι στήν κοινή λογική καί στήν πολιτική εὐπρέπεια. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἀντιλαμβάνεται τί λέγει, καί προκειμένου νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα, κατηγορεῖ ἄλλους ὅτι «δέν κατάλαβαν τί εἶπα». Ὁ λόγος βεβαίως γιά τίς παλινωδίες τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σχετικῶς πρός τό ἐάν ἡ Χαμάς εἶναι «πλήρως» ἤ «ντεμί» τρομοκρατική ὀργάνωσις. Ὡς γνωστόν, μετά τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ, ἀνεσκεύασε τίς ἀρχικές δηλώσεις του σέ μίαν οἱονεί συγγνώμη. Τό γεγονός δέ ὅτι ἡ «Ἑστία» ἀνέδειξε τήν στάση του αὐτή, τόν ἐνόχλησε τόσο, πού χθές, μιλῶντας στούς κοινοβουλευτικούς συντάκτες (ὡς γνωστόν δέν μετέχει στίς συζητήσεις ἀφοῦ δέν εἶναι βουλευτής) εἶπε: «Τί μ… εἶναι αὐτά; Ἐγώ ποτέ δέν εἶπα συγγνώμη, δέν κατάλαβαν τί εἶπα». (Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά μήν ἀναπαραγάγουμε κατά λέξιν τήν δήλωσή του, ἐμεῖς δέν εἴμεθα ἐπιρρεπεῖς στά ἴδια ἐλαττώματα.)

Θά ὑπενθυμίσουμε ὅμως ἐν συντομίᾳ τίς δηλώσεις του, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς εἶχε ἀναφέρει: «Ἡ Χαμάς ἔχει ἕνα μέρος τό ὁποῖο, ὄντως, κάνει τρομοκρατικές ἐνέργειες. Αὐτό ἰσχύει. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, τό θέμα εἶναι πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νά παρέμβουμε –ὡς ἡ Διεθνής Κοινότητα– καί νά φέρουμε μιά ἀνάπτυξη σέ αὐτή τήν περιοχή, ἡ ὁποία νά μήν ἔχει ἀνάγκη τή Χαμάς, νά καλύπτει κενά, στό κομμάτι τό ὁποῖο κάνει τοπικό ἔργο σέ ζητήματα ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καί τά λοιπά».

Ἀκολούθως ἡ θέσις του μετετράπη ὡς ἑξῆς: «Κατ’ ἀρχάς ἀναφέρθηκα στίς δραστηριότητες τῆς Χαμάς. Κάθε ὀργάνωση κάνει αὐτές τίς τρομοκρατικές δραστηριότητες, εἶναι τρομοκρατική ὀργάνωση, αὐτό εἶναι de facto». Τό γεγονός ὅτι προέβη στήν δήλωση αὐτή, ἀφοῦ τόν ἐνεκάλεσε ὁ πρέσβυς τοῦ Ἰσραήλ, ἐπισημαίνοντας μάλιστα ὅτι ὁ ἰσχυρισμός του ἰσοδυναμεῖ μέ τό «νά ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι μόνο ἕνα μέρος τοῦ ISIS εἶναι τρομοκράτες». Θά πρέπει ἐδῶ νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως τήν σύγχυση στήν ὁποία τελεῖ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ἰσορροπήσει τίς δηλώσεις μεταξύ τῶν φιλοπαλαιστινιακῶν ἀντιλήψεων τῶν ἀριστερῶν του ψηφοφόρων καί τῶν καταβολῶν του, οἱ ὁποῖες διεμορφώθησαν στήν Ἀμερική, ὅπως ἐπανειλημμένως ὁ ἴδιος δηλώνει.

Ἐπειδή ὅμως δέν διαθέτει τήν πολιτική πεῖρα (ἤ ἐνδεχομένως καί ἱκανότητα) νά διαχειρισθεῖ τέτοιες καταστάσεις, ἀκολουθεῖ τήν πεπατημένη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τά στελέχη τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος, σέ κάθε περίπτωση πού ἀνεδεικνύοντο ἀτυχεῖς οἱ δηλώσεις τους, ἔσπευδαν νά δηλώσουν ὅτι αὐτές παρερμηνεύθηκαν, φθάνοντας στό ἀκραῖο σημεῖο νά ὁμιλήσουν γιά «μονταζιέρες». Τό ἀκραῖο σημεῖο ἐκφράσεως τοῦ κ. Κασσελάκη ὅμως ἐκτείνεται καί σέ μίαν εὐρύτερη φρασεολογία, ἡ χρῆσις τῆς ὁποίας δέν συνάδει σέ νοήμονες ἀνθρώπους. Ἐνίοτε ἀναδεικνύει ἀπώλεια ψυχραιμίας καί συνακόλουθη ἀδυναμία κατανοήσεως τοῦ ὀρθοῦ λόγου, κάτι πού μᾶλλον προσιδιάζει στόν χαρακτῆρα πού ἔχει δείξει μέχρι στιγμῆς ὁ ἐξ Ἀμερικῆς προερχόμενος ἀριστερός, πού προσπαθεῖ νά γίνει πολιτικός ἀρχηγός στήν Ἑλλάδα. Θά ἔπρεπε ὅμως οἱ μέντορές του νά τόν εἶχαν προετοιμάσει. Φαίνεται ὅμως ὅτι καί αὐτοί ἦσαν ἀνεπαρκεῖς.

Καί τοῦτο φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ κ. Κασσελάκης συνέχισε στήν ἴδια γραμμή τῶν συνηθειῶν πρός τίς ὁποῖες φαίνεται πώς εἶναι ἐπιρρεπής, ἀνακοινώνοντας ταξίδι στήν Ραμάλα τῆς Δυτικῆς Ὄχθης. Θά μπορούσαμε νά σχολιάσουμε τήν ἀναγγελία του αὐτή, ἀλλά μᾶς πρόλαβε ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς εἶπε ἀπευθυνόμενος πρός τόν ἀρχηγό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: «Καταλαβαίνω τό lifestyle. Δικό σας δικαίωμα, ἀλλά νά τό κάνετε ἐντός τῆς χώρας. Ὅταν βγεῖτε ἐκτός, εἶναι ἄλλα… πράγματα. Εἶπε ὅτι θά πάει στή Ραμάλα. Ποιόν θά συναντήσετε; Ἤ θά πᾶτε γιά μία σέλφι; Τί θά πεῖτε; Ὅτι εἶναι… ντεμέκ τρομοκρατική ὀργάνωση ἡ Χαμάς; Εἶναι ἐπικίνδυνη ἡ ἀφέλειά σας σέ ζητήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἐκεῖ κι ἄν χρειάζεται ταχύρρυθμα μαθήματα ὁ πρόεδρός σας. Ὅταν βγαίνει ἀπό τά σύνορα, τά πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Ἡ κυβέρνηση ἔχει πεῖ πώς εἶναι ὑπέρ τῆς λύσης δύο κρατῶν. Ἡ πολιτική πού ἔχουμε ἀσκήσει στό Ἰσραήλ γιά τήν ἐπιχείρηση στή Γάζα καί τήν ἀνθρωπιστική βοήθεια, εἶναι πολύ σκληρή».

Ἀνάλογη κριτική, προφανῶς ἐμπνευσθείς ἀπό τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας», τοῦ ἤσκησε καί ὁ Πρόεδρος τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» Ἀλέξης Χαρίσης. Καλόν εἶναι λοιπόν νά συνειδητοποιήσει κάποτε ὁ κ. Κασσελάκης ὅτι εἶναι πολιτικός παράγων καί μάλιστα ὁ δεύτερος τῇ τάξει ὡς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ ἰδιότης αὐτή ὅμως σημαίνει ὅτι πρέπει καί ὁ ἴδιος νά ἀνταποκρίνεται στίς ὑποχρεώσεις πού τοῦ δημιουργεῖ. Πού προϋποθέτουν νά ἀπέχει τῆς ἀνοησίας.

Κεντρικό θέμα