Ἐπί τέλους! Ἡ Ἑλλάς διεθνοποιεῖ τήν φυλάκιση Μπελέρη στά Τίρανα

Ἐπιστολή Γεραπετρίτη σέ ὅλους τούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του – Ἀποστέλλεται σήμερα – Συνδέει τό ζήτημα τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων μέ τήν ἐνταξιακή προοπτική τῆς γείτονος – Στόχος ἡ ἀνακήρυξίς του ὡς δημάρχου Χειμάρρας μέσα ἀπό τήν φυλακή

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ἀπό 80 ἡμέρες ἡ Χειμάρρα τελεῖ σέ καθεστώς αἰχμαλωσίας. Ὁ Φρέντη Μπελέρης, μία ἡγετική φυσιογνωμία γιά τήν ἑλληνική βορειοηπειρωτική μειονότητα, παραμένει στήν φυλακή, διότι «τόλμησε» νά σηκώσει ἀνάστημα ἀπέναντι στόν Ἔντι Ράμα καί ἀκόμη χειρότερα νά ἐκλεγεῖ δήμαρχος Χειμάρρας κερδίζοντας μία δύσκολη μάχη ἀπέναντι στόν ἐκλεκτό τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Σήμερα, ἐπί τέλους, ἡ Ἑλλάς ἀντιδρᾶ. Διεθνοποιεῖ ἐπισήμως τό ζήτημα τῆς ἄδικης συλλήψεως τοῦ Μπελέρη. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης ἀποστέλλει ἐπιστολή σχετικά μέ τό ζήτημα στούς ὁμολόγους του τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι μέ τήν ἐπιστολή αὐτή ἡ Ἑλλάς καθιστᾶ σαφές πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ὄχι μόνον ἡ φυλάκισις Μπελέρη ἀλλά ἐν γένει τό ζήτημα τοῦ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῆς βορειοηπειρωτικῆς μειονότητος θά ἀποτελέσουν γιά τήν Ἑλλάδα τό κριτήριο πού θά καθορίσει τούς χειρισμούς της ὅσον ἀφορᾶ στήν προοπτική ἐντάξεως τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Φυσικά, ἐπικροτοῦμε τήν ἐπιστολή αὐτή, ἀντιπαρερχόμενοι τό γεγονός ὅτι ἔρχεται πολύ ἀργά. Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν καί κατά πόσον μία τέτοια κίνησις εἶναι ἐπαρκής γιά νά πεισθεῖ τό καθεστώς τῶν Τιράνων νά σεβασθεῖ τήν νομιμότητα. Κάποιες μᾶλλον χλιαρές ἐπισημάνσεις πού ἔγιναν ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά, ἀμέσως μετά τήν σύλληψη Μπελέρη, σέ ἐπίπεδο ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, ἀντιμετωπίσθηκαν ἀπό τήν Ἀλβανία κατά τρόπον ἄκρως προσβλητικό γιά τήν χώρα μας. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ μᾶς ἀπήντησαν ὅτι ὀφείλουμε νά σεβόμαστε τήν «ἀνεξάρτητη ἀλβανική δικαιοσύνη»…

Τήν στιγμή αὐτή πάντως ὑπάρχει ἕνας σημαντικός λόγος νά κινητοποιηθεῖ ἡ Ἑλλάς. Ἤδη ἡ ἡμερομηνία τῆς ὁρκωμοσίας τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν τῆς Χειμάρρας ἔχει παρέλθει καί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐπιδιώξουν τά Τίρανα τήν ἔκπτωση τοῦ Φρέντη Μπελέρη ἀπό τό ἀξίωμα στό ὁποῖο ἔχει ἐκλεγεῖ, ἄν καί δέν ἔχει δικασθεῖ οὔτε σέ πρῶτο βαθμό. Ἡ Ἑλλάς ἐπιδιώκει τήν ἀνακήρυξη τοῦ Μπελέρη ὡς δημάρχου Χειμάρρας ἀκόμη καί μέσα ἀπό τήν φυλακή.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς προσπαθείας ἀποστέλλεται ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολή. Θά ἐπισημάνουμε ὅμως ὅτι ἔχει προηγηθεῖ ἕνα ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τό ὁποῖο ἐνεκρίθη μέ μεγάλη πλειοψηφία καί τό ὁποῖο ἀπαιτοῦσε δικαιοσύνη γιά τόν Φρέντη Μπελέρη. Τά Τίρανα τό ἠγνόησαν ἐπιδεικτικῶς, ὅπως ἠγνόησαν καί τίς προσπάθειες τοῦ Μανώλη Κεφαλογιάννη, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τόν Ἔντι Ράμα, ὄχι ἁπλῶς ὡς εὐρωβουλευτοῦ, ἀλλά ὡς προέδρου τῆς Μικτῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Σταθεροποιήσεως καί Συνδέσεως Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως – Ἀλβανίας.

Εἰλικρινῶς ἐλπίζουμε ἡ νέα πρωτοβουλία τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά φέρει ἀποτελέσματα. Διότι ὅσο παρατείνεται ἡ κράτησις Μπελέρη, ὑπάρχουν ἄμεσες ἐπιπτώσεις στήν Ἀθήνα. Ἡ Ἑλλάς φαίνεται ἀνίσχυρη νά διεκδικήσει δικαιοσύνη γιά τόν ἡγέτη μιᾶς ἀναγνωρισμένης ἑλληνικῆς μειονότητος, τά δικαιώματα τῆς ὁποίας καθορίζονται μέ διεθνῆ συνθήκη! Φαίνεται λοιπόν ἡ χώρα μας ἀνίσχυρη, καί τοῦτο εἶναι ἕνα ἐσφαλμένο μήνυμα πού δίδεται, ἰδίως πρός αὐτούς, μέ τούς ὁποίους ἐλπίζουμε ὅτι θά ἐξομαλύνουμε τίς σχέσεις μας.

Κεντρικό θέμα