Ἐλέγχεται καί γιά φοροδιαφυγή στήν Ἑλλάδα!

Στό στόχαστρο τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων γιά ἀπόκρυψη εἰσοδημάτων ἀπό τήν ἀποζημίωσή της, ἡ εὐρωβουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ Εὔα Καϊλῆ

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ τῆς εὐρωβουλευτοῦ καί ἀντιπροέδρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου Εὔας Καϊλῆ γιά φερόμενη δωροδοκία ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Κατάρ, ντροπιάζει τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τήν παράταξή της, τό ΠΑΣΟΚ. Κηλιδώνει ἐπίσης τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καθώς ἀποκαλύπτεται ὅτι ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι της χρηματίζονται ἀπό ἀραβικές χῶρες, προκειμένου νά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντά τους. Ἡ ἔρευνα εἶναι ἀκόμη στήν ἀρχή, καθώς λέγεται πώς ἄρχισε μετά ἀπό ἐνδιαφέρον πού ἐξεδήλωσαν ἀμερικανικές ἀρχές ἀσφαλείας πού μοιράστηκαν τίς πληροφορίες τους μέ ὁμόλογες βελγικές, καί ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται στό στόχαστρό της θά βρεθοῦν ἀκόμη ὑψηλότερα πρόσωπα τῆς Κομμισσιόν, πού ἐπίσης ἐπαινοῦσαν τήν κυβέρνηση τοῦ Κατάρ γιά τίς μεταρρυθμίσεις της –ἐνῶ ὅπως εἶναι γνωστό στήν χώρα αὐτή ἐπικρατοῦν αὐταρχισμός καί λογοκρισία.

Ὡστόσο τά ἔργα καί οἱ ἡμέρες τῆς εὐρωβουλευτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ φαίνεται ὅτι ἔχουν καί ἑλληνικό σκέλος. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», προσφάτως ἡ κυρία Εὔα Καϊλῆ, καί ὄχι μόνο αὐτή, βρέθηκε στό στόχαστρο τῆς Ἀνεξάρτητης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ἐσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς φαίνεται ὅτι ἀπέκρυψε εἰσοδήματα πού ἀπέκτησε στό Βέλγιο ἀπό τήν βουλευτική της ἀποζημίωση καί δέν φορολογήθηκε στήν Ἑλλάδα μέ τόν ἀνώτατο φορολογικό συντελεστή τοῦ 45%. Ἐπειδή δέν ὑπάρχει σύμβασις μεταξύ Ἑλλάδος καί Βελγίου γιά τήν ἀποφυγή διπλῆς φορολογήσεως γιά εἰσοδήματα πού ἀποκτῶνται στήν χώρα αὐτή ἀπό Ἕλληνες ὑπηκόους πού φορολογοῦνται καί στήν Ἑλλάδα, ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν ἀποτάθηκαν στόν ἁρμόδιο ὑφυπουργό Ἀπόστολο Βεζυρόπουλο καί σέ ἄλλους ἁρμόδιους παράγοντες καί ζήτησαν νά μάθουν τί ἰσχύει γιά τήν περίπτωσή τους, ἅμα τῇ ἐκλογῇ τους στό ἀξίωμα, τό 2019.

Ἐάν δηλαδή ἀρκεῖ ἡ φορολόγησις τῶν εἰσοδημάτων πού προκύπτουν ἀπό τήν ὑψηλότατη ἀποζημίωσή τους στό Βέλγιο, ἡ ὁποία φορολογεῖται μέ συντελεστή 20%, ἤ πρέπει νά τά δηλώνουν καί στήν Ἑλλάδα. Ὅλοι ἔλαβαν τήν συμβουλή νά δηλώσουν τά εἰσοδήματά τους καί στήν Ἑλλάδα στήν ὁποία οἱ ἁρμόδιες φορολογικές ἀρχές ἀφοῦ ἀφαιρέσουν τό 20% τῆς φορολογήσεως ἀπό τίς βελγικές ἀρχές θά τά φορολογήσουν μέ τό ὑπόλοιπο 25%, μέχρι τό 45%, πού ὁρίζει ὁ ἑλληνικός νόμος.

Ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν συμμορφώθηκε σέ αὐτές τίς ὑποδείξεις, προκειμένου νά εἶναι ἐν τάξει καί μέ τήν ἑλληνική φορολογική νομοθεσία. Ἐλάχιστοι ἐξ αὐτῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Εὔα Καϊλῆ, ἡ ὁποία ἐκλέγεται στήν εὐρωβουλή ἀπό τό 2014, λέγεται ὅτι ἠγνόησαν τήν πληροφορία. Ἴσως νά μήν τήν ἀναζήτησε κἄν, καί θεώρησε ὅτι ἡ φορολογήσίς της στό Βέλγιο μέ 20% ἀρκεῖ γιά νά θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι ἐν τάξει μέ τίς φορολογικές ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στίς ἀρχές. Ἴσως γνώριζε λοιπόν, ἴσως ἐπλανήθη.

Ἡ στάσις αὐτή λέγεται ὅτι ἔγινε ἀντιληπτή ἀπό τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι τῆς κατελόγισε ἕνα πολύ σημαντικό ποσόν γιά φοροδιαφυγή ἀπό τά ἔτη 2014 ἕως 2019, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ξεκινᾶ ἀπό 400.000€, ἀλλά μέ τούς τόκους καί τίς προσαυξήσεις μπορεῖ νά φθάσει δυνητικά καί τό ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ. Λέγεται μάλιστα ὅτι, κάποια στιγμή, τό ὄνομα τῆς εὐρωβουλευτοῦ ἀνηρτήθη δημοσίως στό διαδίκτυο στόν κατάλογο μέ τούς ὀφειλέτες τῆς ἐφορίας, ὅπως γίνεται καί μέ κάθε ἄλλον Ἕλληνα πολίτη.

Τό ἴδιο πρόβλημα ἀντιμετώπισαν στό παρελθόν καί ἄλλοι Ἕλληνες εὐρωβουλευτές, κάποιος ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὑπουργός, πού βρέθηκε εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς ἐπικαιρότητος χθές καί τοῦ ζητοῦσαν νά ἐπιστρέψει ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ μαζί μέ τίς προσαυξήσεις, σχεδόν τό σύνολο τῶν ἀποζημιώσεων τοῦ εὐρωκοινοβουλίου, ἀλλά τελικῶς κατάφερε νά ξεπεράσει τό πρόβλημά του κάνοντας χρήση κάποιας διατάξεως γιά τήν παραγραφή τῶν φορολογικῶν ἀπαιτήσεων πού ἔχει τό κράτος ἀπό τούς πολῖτες. Πιθανόν καί κάποιων ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Στήν συγκεκριμένη περίπτωση ὅμως, ὅπως ἐπιμένουν οἱ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ καταλογισμός στήν κυρία Καϊλῆ γιά φοροδιαφυγή ἔγινε, παραγραφή δέν ὑπάρχει (σίγουρα γιά τήν τελευταία πενταετία) καί τό ἐρώτημα πού ὑπάρχει εἶναι, ἄν στό διάστημα πού μεσολάβησε ἀπό τότε πού τῆς ἐπεβλήθη τό πρόστιμο μέχρι σήμερα, ἔχει προχωρήσει σέ κάποιο διακανονισμό μέ ρύθμιση καί ἔκλεισε τό ζήτημα καταβάλλοντας τό ποσόν ἤ ὄχι. Ἤ τό ἀνεζήτησε στό Κατάρ…

Κεντρικό θέμα