Ἐκτίθεται ἡ Ἑλλάς

Δηλώνει ὅτι θά ψηφίσει τήν τουρκική ὑποψηφιότητα γιά τόν Διεθνῆ Ναυτιλιακό Ὀργανισμό (ΙΜΟ), τήν ὥρα πού ὁ Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ἀνακοινώνει ὅτι ἡ Κύπρος θά ὑποβάλει ὑποψηφιότητα γιά τό Συμβούλιο τοῦ ὀργανισμοῦ – Ὧρες εὐθύνης γιά τήν Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν – Μήπως πρέπει νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφασή της;

ΜΕΤΑ τό 1974 ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἔθεσε τήν βάση τῆς συνεργασίας τῶν δύο ἑλληνικῶν Κρατῶν, Ἑλλάδος καί Κύπρου, συνοψίζοντας τό πνεῦμα της σέ πέντε λέξεις: «Ἡ Λευκωσία ἀποφασίζει καί ἡ Ἀθήνα συμπαρίσταται». Καί ἀπό τότε μέχρι χθές ἡ συνεργασία αὐτή ὑπῆρξε ἀγαστή, μέ τίς ὅποιες διαφορές ἀνέκυπταν νά ἐπιλύονται ἀθορύβως, χωρίς νά ἐκτιθέμεθα.

Στά χρόνια πού πέρασαν ἡ συνεργασία αὐτή ὡρίμασε καί ἐξελίχθηκε στήν διατύπωση τοῦ Δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου, πού θά μποροῦσε νά εἶναι τό πλαίσιο ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ. Δυστυχῶς τότε ἡ Ἀθήνα δέν συμπαρεστάθη στήν Λευκωσία, μέ τήν Κυβέρνηση Σημίτη νά συντάσσεται μέ τό ἀπαράδεκτο σχέδιο Ἀννάν. Καί τότε ὅμως ἐτηρήθησαν χαμηλοί τόνοι ὡς πρός τήν διαφωνία.

Εἶναι σήμερα ἡ πρώτη φορά πού Ἀθήνα καί Λευκωσία ἐμφανίζονται διχασμένες. Ἡ Κύπρος δηλώνει ὑποψηφιότητα γιά τήν θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ) καί ἡ Ἀθήνα δέν τήν ὑποστηρίζει. Ἀπ’ ἐναντίας, ἔχει ταχθεῖ ὑπέρ τῆς τουρκικῆς ὑποψηφιότητος. Ποῦ πῆγαν οἱ παρακαταθῆκες τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ γιά τήν συμπαράσταση τῶν Ἀθηνῶν πρός τήν Λευκωσία;

Νά θυμίσουμε ὅτι ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι θά ἐστήριζε τήν τουρκική ὑποψηφιότητα γιά τόν ΙΜΟ μέ «ἀντάλλαγμα» τήν στήριξη ἀπό τήν Τουρκία τῆς ὑποψηφιότητος τῆς Ἑλλάδος γιά μιά θέση μή μονίμου μέλους στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. Ἡ «ἀνταλλαγή» ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀνισοβαρής. Ἡ θέσις στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας εἶναι πολύ μικρᾶς ἀξίας. (Ἀλήθεια, θυμᾶται κανείς ποιά εἶναι σήμερα τά μή μόνιμα μέλη τοῦ ΣΑ;) Ἀπ’ ἐναντίας, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΙΜΟ ἔχει λόγο ἐπί τῆς ὁριοθετήσεως τῶν ζωνῶν εὐθύνης ἐρεύνης-διασώσεως στήν θάλασσα. Γνωστόν εἶναι ὅτι ἡ Τουρκία καί ἐπ’ αὐτοῦ ἐγείρει ἀμφισβητήσεις. Θά περιμέναμε τοὐλάχιστον νά ἀπαιτοῦσε ἡ Ἀθήνα νά τίς ἀνασκευάσουν οἱ Τοῦρκοι, ρητά καί κατηγορηματικά πρίν συζητήσουμε τήν πιθανότητα ὑποστηρίξεώς τους. Δέν τό ἔπραξαν, καί τό χειρότερο δέν τούς τό ἐζητήσαμε κἄν. Ἔχει κανείς τήν ψευδαίσθηση ὅτι θά φανοῦν «εὐγενικοί» καί θά ἐκμεταλλευθοῦν τήν θέση γιά τήν ὁποία τούς ὑποστηρίζομε; Ὅτι θά ἔλθει ὁ Τοῦρκος ΓΓ τοῦ ΙΜΟ νά καθορίσει κατά τίς ἀπαιτήσεις τῆς Ἀγκύρας τήν ὁριοθέτηση τῶν ζωνῶν ἐρεύνης;

Ἡ ὑποψηφιότης τῆς Κύπρου ὅμως δημιουργεῖ νέα δεδομένα. Ὁ Πρόεδρος Νῖκος Χριστοδουλίδης τήν ἀνεκοίνωσε μέσα σέ συναισθηματικά φορτισμένη ἀτμόσφαιρα, μετά τό τρισάγιο γιά τούς πεσόντες τῆς ΕΟΚΑ στόν ἱερό χῶρο τῶν «Φυλακισμένων Μνημάτων» στίς Κεντρικές Φυλακές τῆς Λευκωσίας.

Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία θά θέσει ὑποψηφιότητα στό Συμβούλιο τοῦ ΙΜΟ, καί μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο θά συνεχίσουμε νά ἔχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στόν ἐν λόγῳ Ὀργανισμό, ἐδήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ὑπενθύμισε ὅτι αὐτό «κάνουμε τά τελευταῖα χρόνια καί μάλιστα ἔχουμε ἀρκετή ὑποστήριξη, καί μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο θά συνεχίσουμε νά ἔχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στόν ἐν λόγῳ Ὀργανισμό. Τί ἔχει σημασία; Ἔχει σημασία μέσα ἀπό τήν οὐσιαστική μας παρέμβαση στόν ΙΜΟ νά στηρίζουμε τά δίκαια τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, διότι, ἀντιλαμβάνεστε, εἴμαστε μιά χώρα πού ἀπό τό 1987 ἀκριβῶς λόγῳ τῆς τουρκικῆς στάσης ἔχουμε σοβαρότατα προβλήματα στόν τομέα τῆς ναυτιλίας.» Καί συνέχισε: «Βλέπουμε καί σήμερα τήν Τουρκία νά ἐκμεταλλεύεται τήν κρίση στήν Οὐκρανία, ἔτσι ὥστε νά δυσκολεύει τά πλοῖα πού φέρουν τήν κυπριακή σημαία». Βεβαίως ὁ κ. Χριστοδουλίδης ἀρκετά διπλωματικά σχολίασε τήν τουρκική ὑποψηφιότητα: «Δέν θεωρῶ σέ καμμία ἀπολύτως περίπτωση ὅτι ὁ ΓΓ τοῦ ΙΜΟ, εἴτε προέρχεται ἀπό τήν Τουρκία εἴτε ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα, μπορεῖ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο νά δημιουργήσει προβλήματα σέ ἕνα διεθνές ἀναγνωρισμένο κράτος, ἕνα κράτος τό ὁποῖο, εἰδικότερα στόν τομέα τῆς ναυτιλίας, ἔχει σημαντικό ρόλο νά διαδραματίσει».

Αὐτά ἐλέχθησαν στήν Λευκωσία. Ἡ Ἀθήνα ὅμως, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, πρέπει νά ἀναλογισθεῖ τίς εὐθῦνές της. Ὑπάρχει ἀκόμη χρόνος γιά νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφασή της. Καί κατά τήν παγία πολιτική πού πρέπει νά ἐφαρμόζει, νά συμπαρασταθεῖ στήν Λευκωσία. Διαφορετικά θά μείνει ἐκτεθειμένη. Ἀπέναντι στήν Κύπρο. Ἀπέναντι στούς Ἕλληνες. Ἀπέναντι στήν Ἱστορία.

Κεντρικό θέμα