Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

ΠΛΗΓΜΑ ἐξ οἰκείων ἐδέχθη χθές ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὅσον ἀφορᾶ τό Κράτος Δικαίου. Τό φιλικό πρός αὐτόν Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν (ΚΕΦΙΜ) σέ συνεργασία μέ τό Cato Institute καί τό Frazer Institute κατατάσσει μέ ἔκθεσή του τήν Ἑλλάδα 25η μεταξύ τῶν 27 κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ, ὅσον ἀφορᾶ στόν Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν. Τά πρόσωπα πού στελεχώνουν τό ΚΕΦΙΜ εἶναι φιλικά πρό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀλλά ἡ πραγματικότης ἐπιβάλλεται ἐνίοτε ἀφ’ ἑαυτῆς. Πρόεδρος τοῦ Κέντρου εἶναι ὁ ἐπικοινωνιολόγος Ἀλέξανδρος Σκούρας καί μέλη του οἱ συνομιλητές τοῦ Πρωθυπουργοῦ Τάσος Ἀβραντίνης, Λεωνίδας Κόσκος (τοῦ Hellenic American University) καί Ἀριστείδης Χατζῆς. Ἐπίσης ὁ βιογράφος τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Δημήτρης Δημητράκος, ἡ διατελέσασα σύμβουλος τοῦ πατρός τοῦ κ. Μητσοτάκη Μιράντα Ξαφᾶ καί ὁ γνωστός Γρηγόρης Βαλλιανᾶτος. Στό παρελθόν μάλιστα ὁ Πρωθυπουργός εἶχε μιλήσει σέ ἐκδήλωση τοῦ συγκεκριμένου Κέντρου, μέ θέμα «Ἑλλάδα 2021, ἐλευθερία καί εὐημερία».

Στά βασικά συμπεράσματα τῆς μελέτης τοῦ ΚΕΦΙΜ γιά τίς Ἀτομικές Ἐλευθερίες στήν Ἑλλάδα ἀναφέρεται:

«Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στήν 25η θέση μεταξύ τῶν 27 χωρῶν τῆς ΕΕ στόν Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν τοῦ Cato Institute καί τοῦ Fraser Institute γιά τό 2021 (ἔτος μέ τά τελευταῖα διαθέσιμα δεδομένα), ψηλότερα μόνο ἀπό τή Βουλγαρία καί τήν Οὑγγαρία.

Οἱ μεγαλύτερες ἀδυναμίες σημειώνονται στά πεδία τῆς νομοκρατίας (κράτος δικαίου), τῆς ἐλευθερίας στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, καί τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης καί πληροφόρησης.

Ἡ κατάταξις τῆς Ἑλλάδας στόν Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν εἶναι σχετικά καλύτερη σέ σύγκριση μέ τόν Δείκτη Οἰκονομικῆς Ἐλευθερίας, καθώς στήν γενική κατάταξη ἡ χώρα μας βρίσκεται στήν 52η θέση ἀνάμεσα σέ 165 χῶρες. Ἡ ἀνάλυση πού ἀκολουθεῖ ἑστιάζει στήν ἐπίδοση τῆς Ἑλλάδας στά βασικά πεδία τοῦ Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν, ἐπιχειρῶντας νά καταδείξει τά πεδία στά ὁποῖα ἐντοπίζονται ἀδυναμίες καί νά προτείνει σχετικές λύσεις. Τά βασικά πεδία τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας πού ἀξιολογεῖ ὁ δείκτης εἶναι τά ἑξῆς: [Σέ παρένθεση ἡ βαθμολογία]

• Νομοκρατία (Κράτος Δικαίου)[5,85]

• Ἐλευθερία στίς ἀνθρώπινες σχέσεις [7,50]

• Ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καί τῆς πληροφόρησης [7,63]

• Θρησκευτική ἐλευθερία [7,99]

• Ἐλευθερία τῆς μετακίνησης [8,23]

• Πρόσβαση στό δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι, τοῦ συνεταιρίζεσθαι καί στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν [8,76]

• Ἀσφάλεια καί προστασία» [9,29].

Ἐπισημαίνεται ἀκόμη ὅτι ἐπαρατηρήθη καθίζησις στόν Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν ἀπό τό 2009, ἐνῷ κατά τήν περίοδο 2020-2021 σημειώνεται ἐπιδείνωσις. Συγκεκριμένως ἀναφέρεται: «Ἡ οἰκονομική κρίση ἐπηρέασε τούς φιλελεύθερους πολιτικούς θεσμούς, καθώς ἡ βαθμολογία τῆς χώρας μας στόν Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν ὑποχώρησε ἀπό 8,63 τό 2009 σέ 7,89 τό 2021 (μέ ἄριστα τό 10), σημειώνοντας πτώση 0,74 μονάδων. Ἡ μείωση αὐτή ὁδήγησε σέ πτώση 11 θέσεων στήν παγκόσμια κατάταξη, καθώς ἡ Ἑλλάδα ἔπεσε ἀπό τήν 41η θέση τό 2009, στήν 52η θέση τό 2021. Τό 2021 ἡ Ἑλλάδα σημείωσε τήν χαμηλότερη βαθμολογία ἀπό τό 2000, περίοδο γιά τήν ὁποία ὑπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα στόν Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν, γεγονός πού ὀφείλεται στούς περιορισμούς πού ἐπιβλήθηκαν σέ βασικά δικαιώματα ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας COVID-19. Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι σημείωσε παράλληλα καί τήν χειρότερη κατάταξη ἀπό τό 2000 ὀφείλεται στό ὅτι ἡ βαθμολογία της ὑποχώρησε περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι στίς χῶρες μέ παρόμοια βαθμολογία».

Καί παρακάτω: «Στή νομοκρατία, ἡ κακή ἐπίδοση ὀφείλεται κυρίως στόν ὑποδείκτη πού μετράει τήν ἀποτελεσματικότητα, τή μεροληψία καί τήν ἀνεξαρτησία τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης. Στήν ἐλευθερία στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἡ κακή ἐπίδοση ὀφείλεται κυρίως στόν ὑποδείκτη πού μετράει τά δικαιώματα στό διαζύγιο καί τήν κληρονομιά. Ἡ χαμηλή αὐτή βαθμολόγηση προέρχεται ἀπό τήν ἀξιολόγηση τῶν ἐμπειρογνωμόνων στόν δείκτη Social Institutions & Gender Index, τοῦ ΟΟΣΑ. Μία πιθανή ἑρμηνεία αὐτῆς τῆς βαθμολογίας εἶναι τό γεγονός πώς ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μοναδική χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στήν ὁποία τά δικαιώματα εἶναι δυνατό νά περιοριστοῦν γιά ἕνα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀπό τήν Σαρία, μολονότι μετά τόν Ν. 4964/2022 προβλέπεται ὅτι γιά νά ἐφαρμοστεῖ ἡ Σαρία σέ περιπτώσεις ἀστικῶν διαφορῶν πρέπει πλέον νά συμφωνοῦν ὅλα τά ἐνδιαφερόμενα μέρη, εἰδάλλως ἐπιλαμβάνονται τά πολιτικά δικαστήρια.

Στήν ἐλευθερία ἔκφρασης καί πληροφόρησης ἡ χαμηλή ἐπίδοση ὀφείλεται κυρίως στόν ὑποδείκτη πού μετράει τόν βαθμό πού μεμονωμένοι δημοσιογράφοι παρενοχλοῦνται (π.χ. ἀπειλοῦνται μέ μήνυση γιά συκοφαντική δυσφήμιση, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, ξυλοκοποῦνται ἤ σκοτώνονται) ἀπό κυβερνητικούς ἤ μή κυβερνητικούς φορεῖς ἐνῷ ἀσκοῦν νόμιμες δημοσιογραφικές δραστηριότητες. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Ἑλλάδα σημειώνει τήν καλύτερη ἐπίδοση στά πεδία τῆς ἀσφάλειας καί τῆς προστασίας, καί τῆς πρόσβασης στό δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι, τοῦ συνεταιρίζεσθαι καί στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν.

Ὡστόσο, στήν ὑποκατηγορία πού ἀξιολογεῖ τή λειτουργία τῶν φιλελεύθερων (ἐλεγκτικῶν) μηχανισμῶν τοῦ κράτους (II Functioning of government) ἡ Ἑλλάδα βαθμολογεῖται μέ 7,14 στά 10, σημειώνοντας τή χαμηλότερη ἐπίδοση ἀνάμεσα στίς 24 χῶρες τῆς κατηγορίας “full democracy”, ἀλλά καί τή χαμηλότερη ἐπίδοση τῆς χώρας μας στίς 5 ὑποκατηγορίες πού ἀξιολογεῖ ὁ δείκτης. Ἡ χαμηλή βαθμολογία ὀφείλεται κυρίως στήν ἀδυναμία θεσμῶν ὅπως ἡ Βουλή καί οἱ Ἀνεξάρτητες Ἀρχές νά λειτουργήσουν ὡς θεσμικά ἀντίβαρα στήν κυβέρνηση καί τό χαμηλό βαθμό ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν στό κράτος καί τά πολιτικά κόμματα. Ἐπίσης, ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς ὁ Δείκτης Δημοκρατίας τοῦ Economist εὐθυγραμμίζεται μέ τίς διαπιστώσεις τοῦ Δείκτη Ἀτομικῶν Ἐλευθεριῶν καί ἄλλων σχετικῶν ἐκθέσεων στό πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου σημειώνοντας χαρακτηριστικά ὅτι:“Ἡ Ἑλλάς συνεχίζει νά ὑφίσταται κυρώσεις στόν κατάλογο κάποιων δεικτῶν ἐλευθερίας.

Ὑπάρχει ἐλευθερία ἐκφράσεως καί σταθερή παρουσία μέσων ἐνημερώσεως μέ ποικιλία ἀπόψεων. Ὑπάρχουν ὅμως τεκμήρια ὅτι δημοσιογράφοι δέν εἶναι ἀπολύτως ἐλεύθεροι νά διερευνοῦν κάποια θέματα καί μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσουν βαρειές ποινές ἄν καταδικασθοῦν”».

Τά συμπεράσματα μιλοῦν ἀπό μόνα τους. Περαιτέρω σχολιασμοί περιττεύουν…

Κεντρικό θέμα