Ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν Βουλή ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Μάκης Βορίδης

Τοῦ ἀναθέτει τό κύριο βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μέ τά μικρά κόμματα, ἰδίως τά δεξιά, γιά νά μήν τρωθεῖ τό προφίλ του Μόνο στίς πρό ἡμερησίας διατάξεως συζητήσεις καί τόν προϋπολογισμό παρών ὁ Πρωθυπουργός

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Κοινοβούλιο καί ἡ ἑνοποίησις τοῦ νομοθετικοῦ ἔργου εἶναι μεταξύ τῶν ἁρμοδιοτήτων πού θά ἔχει ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Μάκης Βορίδης. Αὐτό τοὐλάχιστον ἀνέφερε ὁ ἴδιος στίς τελευταῖες τηλεοπτικές συνεντεύξεις πού παρεχώρησε. Δηλαδή, ἄν τό καταλαβαίνουμε καλά, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δέν θά ἐμφανίζεται παρά σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις στήν Βουλή. Ἡ «καθημερινή τριβή» μέ τήν ἀντιπολίτευση θά πέφτει στόν ὑπουργό Ἐπικρατείας. Θέλει ἔτσι ἄραγε ὁ Πρωθυπουργός νά προστατεύσει τό πολιτικό προφίλ του;

Ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἡ ἀντιπαράθεσις μέ τά μικρά κόμματα, κυρίως μέ τά δεξιά, ἀλλά καί μέ αὐτό τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου δέν θά εἶναι εὔκολη. Καί μπορεῖ ὁ κ. Βορίδης νά δηλώνει ὅτι προσδοκᾶ «γόνιμο καί ἐποικοδομητικό διάλογο», ἀλλά εἶναι πολύ ἀμφίβολο ἄν ἡ κριτική τῶν κομμάτων θά εἶναι «ἐποικοδομητική» ὅπως ὁ ἴδιος συμπληρώνει. Ὁ κ. Βορίδης διαβεβαιώνει ὅτι: «Ἀγαπῶ καί σέβομαι τό κοινοβούλιο, τιμῶ τήν κοινοβουλευτική διαδικασία. Ἔχω ζήσει πάρα πολλές ὧρες τῆς ζωῆς μου μέσα στό Κοινοβούλιο…» Ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, αὐτές οἱ «πολλές ὧρες» κοινοβουλευτικῶν ἐργασιῶν θά πρέπει νά τόν ἔχουν διδάξει ὅτι δέν ἔχει νά περιμένει ἰδιαίτερα ἐποικοδομητική στάση ἀπό τά κόμματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Μικρά καί μεγάλα.

Ὅλα αὐτά βεβαίως τά γνωρίζει καί ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν πολυτέλεια νά μπορεῖ νά ἀναθέσει τήν ἐκπροσώπησή του καί νά παρακολουθεῖ τίς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ γραφείου του στό Μέγαρο Μαξίμου.

Βεβαίως καί –ὅπως ἐπεσήμανε ὁ κ. Βορίδης– ὅλοι κρίνονται: «Ὅπως ἀπέδειξαν οἱ τελευταῖες ἐκλογές, εἶναι σαφές ὅτι δέν κρίνεται μόνο ἡ Κυβέρνηση, κρίνονται καί οἱ ἀντιπολιτεύσεις, τό εἶδος τους, τό ὕφος τους, ὁ τρόπος καί ὁ τόνος μέ τόν ὁποῖο ἀσκεῖται ἡ ἀντιπολίτευση, ἄν παρουσιάζει ἀναλυτικές προτάσεις ἤ ἁπλῶς ἕνα μηδενιστικό καί καταγγελτικό λόγο. Ὁ καθένας καί ἡ κάθε μία θά κριθεῖ, μιλῶ γιά τούς πολιτικούς ἀρχηγούς ἀλλά καί γιά τούς συναδέλφους στή Βουλή». Βεβαίως ἡ μορφή τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐξ ἀριστερῶν εἶναι δεδομένη. Οὐδέποτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ προσῆλθε σάν σοβαρή ἀντιπολίτευσις μέ προτάσεις καί ρεαλιστικές θέσεις. Ὅσο γιά τήν νεοεισαχθεῖσα Ζωή Κωνσταντοπούλου, ἡ ἴδια ἔχει προαναγγείλει τί μπορεῖ νά περιμένουμε ἀπό τήν ἴδια καί τό κόμμα της.

Γιά τά κόμματα τῆς Δεξιᾶς ὅμως δέν ὑπάρχει ἀξιόπιστη ἐκτίμησις. Προφανῶς λοιπόν ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπαφίεται ἐν προκειμένῳ στήν γνώση τοῦ χώρου τήν ὁποία ἔχει ὁ κ. Βορίδης καί τόν ἀφήνει νά ἀντιμετωπίσει τά δύσκολα.

Δεδομένο εἶναι ὅτι ὁ κ. Βελόπουλος ὡς ἐπί τό πλεῖστον θά συνεχίσει τήν τακτική τῆς προηγουμένης τετραετίας. Θά εἶναι ὅμως περισσότερο μαχητικός, διότι ἡ παρουσία τῶν «Σπαρτιατῶν» πού ἀσφαλῶς θά ὑψώνουν τούς τόνους τῆς ἀντιπολιτευτικῆς ρητορικῆς, θά δημιουργήσει συνθῆκες ἀνταγωνισμοῦ. Ἀπό τόν ἀνταγωνισμό αὐτό μᾶλλον θά ἀπέχει ἡ «Νίκη», ἡ ὁποία θά ἔχει τόν δικό της ἰδιαίτερο ἀντιπολιτευτικό λόγο, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τίς προεκλογικές διακηρύξεις της θά ἐπικεντρωθεῖ σέ θέματα ἑλληνικῶν παραδόσεων καί ἀξιῶν, ἕνα πεδίο τό ὁποῖο γιά τόν κ. Μητσοτάκη εἶναι νέο, καθώς δέν τό ἔχει ἀντιμετωπίσει κατά τό παρελθόν.

Ὅσο γιά τούς «Σπαρτιᾶτες», δεδομένου ὅτι ἤδη ἀπό τήν νύκτα τῆς Κυριακῆς ὑπάρχουν φωνές περί νέων δικαστικῶν μέτρων καί ἀκυρώσεως τῆς συμμετοχῆς τους στήν Βουλή, ὁ κ. Βορίδης ἀνέφερε ὅτι «ἐξαντλήθηκε κάθε δυνατότητα πού εἶχε τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο νά παρέμβει σέ αὐτή τή διαδικασία, ἔγινε ἕνας ἐξαντλητικός διάλογος γιά τίς νομικές δυνατότητες πού ὑπῆρχαν.» Ὁ κ. Βορίδης ὁμολογεῖ ὅτι οἱ προσπάθειες ἀποτροπῆς τῆς εἰσόδου αὐτοῦ τοῦ κόμματος στήν Βουλή ἀπέτυχαν. Προφανῶς ἡ παρουσία του δημιουργεῖ δυσκολίες γιά τήν Κυβέρνηση. Εἶναι ὅμως αὐτός λόγος γιά νά ἀπέχει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν κοινοβουλευτική διαδικασία; Νά λειτουργεῖ δι’ ἀντιπροσώπου καί νά παρίσταται μόνον στίς πρό ἡμερησίας διατάξεως συζητήσεις καί στίς συζητήσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ;

Κεντρικό θέμα