Ἐκκαθάρισις ἐν λειτουργίᾳ στό ΠΑΣΟΚ

Οἱ προσχωρήσεις – Ἡ ἄρσις ἀσυλίας κορυφαίου στελέχους εὐρωπαϊκοῦ ὀργάνου πού ἀναμένεται ἀπό τίς Βρυξέλλες Ἡ διαθήκη Τσοχατζόπουλου καί οἱ φόβοι κορυφαίων τοῦ «Κινήματος»

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ μῆνες θά εἶναι κρίσιμοι γιά τό ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο ἀντιμετωπίζει μιά κρίση ἀνάλογη μέ αὐτήν τοῦ 2012, ὁπότε ἔπαυσε νά εἶναι κόμμα ἐξουσίας καί ὑποβιβάσθηκε σέ «τρίτο πόλο».Ἴσως ὅμως τώρα ἡ κρίσις νά εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη καί νά θέσει σέ δοκιμασία τήν ὕπαρξη τοῦ κόμματος πού δημιούργησε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.

Οἱ κλυδωνισμοί τῆς παρούσης περιόδου εἶναι τόσο ἰσχυροί, πού θυμίζουν στούς παλαιοτέρους τήν περιπέτεια τῆς Ἑνώσεως Κέντρου (ΕΔΗΚ γιά τήν ἀκρίβεια), τίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν τοῦ 1981, ὁπότε κατεποντίσθη συνθλιβεῖσα ἀνάμεσα στήν Νέα Δημοκρατία καί τό ΠΑΣΟΚ. Καί τότε ἡ ΕΔΗΚ τελοῦσε ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ παλαιοῦ πολιτικοῦ Ἰωάννου Ζίγδη, ὁ ὁποῖος παρά τήν πλουσία πεῖρά του, ἀπέτυχε νά ἐλιχθεῖ ἀποτελεσματικῶς καί νά τήν διασώσει. Σήμερα τοῦ ΠΑΣΟΚ ἡγεῖται ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης, μοναδικό προσόν τοῦ ὁποίου εἶναι ὅτι εἶναι νέος. Στερεῖται δηλαδή πείρας ἀναλόγου ἐκείνης τοῦ Ἰωάννου Ζίγδη, πού καί πάλι εἶχε ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκής. Ἐπιπροσθέτως, δέν εἶναι μέλος τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς, ἀλλά τῆς Εὐρωβουλῆς. Καί ἡ ἀπουσία του ἀπό τήν κεντρική πολιτική σκηνή τῶν Ἀθηνῶν ἔχει γίνει ἰδιαίτερα αἰσθητή. Καί ὄχι μόνον στήν συζήτηση γιά τίς ὑποκλοπές, ὅπου ἦταν τό κεντρικό πρόσωπο ἐνδιαφέροντος.

Τά πράγματα δέν εἶναι καθόλου εὐοίωνα γιά τό τρίτο κόμμα, τό ὁποῖο φαίνεται θά διατηρήσει τήν θέση του στήν κατάταξη, μόνο καί μόνον διότι δέν ὑπάρχει κάποιο ἄλλο μέ δυνατότητα νά τήν διεκδικήσει. Ἤδη ἀπό τούς ὑποψηφίους βουλευτές τοῦ πάλαι ποτέ κραταιοῦ «κινήματος», 145 ἔχουν ἐπισήμως ἀποσυρθεῖ. Μετά δέ τόν κ. Σπῦρο Καρανικόλα ἀνεκοίνωσαν τήν προσχώρησή τους στήν Νέα Δημοκρατία ὁ Ἀπόστολος Σπυρόπουλος (υἱός τοῦ ἱστορικοῦ στελέχους τοῦ ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου) καί ἡ ἐκ Δωδεκανήσου Ἐλευθερία Φτακλάκη.

Ἡ κατάστασις ὁδηγεῖ τό ΠΑΣΟΚ στά ὅρια τῆς ἀπογνώσεως ἐνῷ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τά σχόλια εἶναι ἀπό αἰχμηρά ἕως χλευαστικά. Οἱ «δαίμονες» τοῦ διαδικτύου, τά λεγόμενα «τρόλλ», ἔχουν κυκλοφορήσει ἀκόμη καί φωτογραφίες (προϊόντα ἠλεκτρονικῶν συνθέσεων) τοῦ ἴδιου τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη νά προσχωρεῖ στήν ΝΔ!

Αὐτή μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀστεία πλευρά τῆς ὑποθέσεως, ὑπάρχει ὅμως καί ἡ σοβαρή, πού μπορεῖ νά προσλάβει καταλυτικές διαστάσεις, ἐάν ἐπιβεβαιωθεῖ. Κυβερνητικά στελέχη διαδίδουν ὅτι ἐπίκειται νέο πλῆγμα γιά κορυφαῖο παράγοντα τοῦ ΠΑΣΟΚ, προερχόμενο ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές τοῦ Βελγίου. Λένε συγκεκριμένως ὅτι ἐντός τοῦ προσεχοῦς διαστήματος θά ζητηθεῖ ἡ ἄρσις τῆς ἀσυλίας τοῦ στελέχους αὐτοῦ, πού κατέχει θέση σέ κορυφαῖο εὐρωπαϊκό ὄργανο, μέ τήν κατηγορία τῶν ὑπόπτων σχέσεων μέ ξένη δύναμη, καί μάλιστα ὄχι ἀραβική. Μιλοῦν γιά χώρα κειμένη ἀνατολικῶς, μέ τήν ὁποία ἡ Εὐρώπη ἔχει ἔντονη ἀντιπαλότητα.

Καί πάνω σέ ὅλα αὐτά ἔρχεται καί ἡ διαθήκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, ἡ ὁποία ἀνοίχθηκε πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί πρόκειται σύντομα νά δημοσιευθεῖ. Ὑπάρχουν ὅμως πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες, αὐτά πού ἀναφέρονται στήν διαθήκη «καῖνε» κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ, μηδέ τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη ἐξαιρουμένου. Οἱ ἀναταράξεις πού θά προκληθοῦν, θά προκαλέσουν τεράστια ζημία, ἐνδεχομένως δέ καί διάσπαση τοῦ ΠΑΣΟΚ. Καί καθώς ὅλα αὐτά γίνονται σέ προεκλογική περίοδο, πολλές δυνάμεις καραδοκοῦν νά διαμοιρασθοῦν τά ἱμάτια τοῦ καταρρέοντος τρίτου κόμματος, ἄν καί ἐπιφυλάξεις ὑπάρχουν ὅσον ἀφορᾶ στήν συμπεριφορά τοῦ πυρῆνος τῶν ψηφοφόρων του. Διότι πέραν ἀπό αὐτούς πού προσβλέπουν σέ μιά συμμετοχή στήν κυβέρνηση, ὑπάρχουν καί ψηφοφόροι πού «δέν πάει τό χέρι τους» νά ρίξουν ἄλλο ψηφοδέλτιο ἀπό αὐτό μέ τόν πράσινο ἥλιο.

Κεντρικό θέμα