«Ἐγκαθίσταται» στήν Θράκη ὁ Κώστας Καραμανλῆς

Ἀπόφασις μέ ἐθνικές προεκτάσεις – Ἀναλαμβάνει Πρόεδρος τῆς Συνεταιριστικῆς Ἑνώσεως Καπνοπαραγωγῶν Ἑλλάδος – Ἡ κληρονομιά τοῦ καπνεμπόρου παπποῦ του Γεωργίου Καραμανλῆ – Ὁ πρωτογενής τομέας καί ὁ ἡγετικός ρόλος τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ βορρᾶ – Στήν Ξάνθη ἑπτά ἡμέρες τόν μῆνα

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ τῆς Εὐρώπης εἶναι σύνηθες κορυφαῖοι πολιτικοί μέ θητεία σέ ἀνώτατα ἀξιώματα νά ἀναλαμβάνουν τιμητικές θέσεις στά διοικητικά συμβούλια μεγάλων ἑταιρειῶν. Συνήθως δέν κατατρύχονται μέ διοικητικά καθήκοντα, ἀλλά συμβάλλουν μέ τό κῦρός τους στήν προβολή τῶν ἑταιρειῶν καί τήν ἐπίτευξη στρατηγικῶν στόχων τους. Ἐνδεικτικά τά παραδείγματα τοῦ Τόνυ Μπλαίρ (ΒΡ), τοῦ Ζοζέ Μπαρόζο (Goldman Sacks), τοῦ Γκέρχαρντ Σραῖντερ (Gazprom) καί στά καθ’ ἡμᾶς τῆς Ἄννας Διαμαντοπούλου (Coca Cola). Ἡ ἀνάληψις τῆς προεδρίας τῆς Συνεταιριστικῆς Ἑνώσεως Καπνοπαραγωγῶν Ἑλλάδος ἀπό τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ ξεφεύγει ἀπό τόν κανόνα αὐτόν. Τό γεγονός ὅτι ἡ ΣΕΚΕ ἑδρεύει στήν Ξάνθη, ὅπου πλέον θά εὑρίσκεται ὁ κ. Καραμανλῆς ἐπί μίαν ἑβδομάδα κάθε μῆνα, προσδίδει στήν ἐπιλογή αὐτή ἐθνικές προεκτάσεις.

Ἡ παρουσία τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ στήν Θράκη, μία περιοχή μέ γνωστά προβλήματα, δέν ἔχει νά κάνει μόνον μέ τήν συγκεκριμένη Συνεταιριστική Ἕνωση. Ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς Θράκης. Ἔχει νά κάνει μέ τήν φωνή τῆς Ἑλλάδος στήν Θράκη! Πρόκειται ἄλλως τε γιά ἕναν ὀργανισμό πού δραστηριοποιεῖται στόν πρωτογενῆ τομέα, ἡ τεράστια σημασία τοῦ ὁποίου δέν σχετίζεται μόνον μέ τήν Θράκη, ἀλλά μέ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική οἰκονομία, τήν περιφερειακή ἀνάπτυξη καί τήν κοινωνική συνοχή. Εἶναι λοιπόν τό ἔργο τῆς ἐνισχύσεως μιᾶς τέτοιας προσπαθείας ἀνάλογο τοῦ πολιτικοῦ ἀναστήματος ἑνός πρώην Πρωθυπουργοῦ. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ βορρᾶ εἶναι αὐτές πού πρωταγωνιστοῦν στίς ἐξαγωγές μας πρός τίς βαλκανικές χῶρες, καί ἀνάμεσά τους ἡ ΣΕΚΕ ἔχει θέση ἰδιαίτερα σημαντική. Ἐπισημαίνεται ὅτι δέν ἀνήκει, δέν διοικεῖται, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό ἕνα φυσικό πρόσωπο. Εἶναι μιά συνεταιριστική ἐπιχείρησις πού οὐσιαστικῶς ἐλέγχεται ἀπό τούς ἴδιους τούς παραγωγούς.

Ἐπιπροσθέτως ἡ ΣΕΚΕ εἶναι μιά πρότυπη, σύγχρονη, ὑγιής, δυναμικά ἀναπτυσσόμενη καί ἐξωστρεφής ἑλληνική ἐπιχείρησις μέ δεσπόζουσα θέση στήν ἐγχώρια ἀγορά, ἀλλά καί ἰσχυρή καί συνεχῶς αὐξανόμενη παρουσία στήν νοτιοανατολική Εὐρώπη. Πρέπει ἀκόμη νά τονισθεῖ ὅτι ἡ ΣΕΚΕ εὑρίσκεται τώρα στήν φάση τῆς ὑλοποιήσεως ἑνός νέου φιλόδοξου ἐπιχειρηματικοῦ σχεδίου πού ἀφορᾶ στήν συγκέντρωση, ἐπεξεργασία, τυποποίηση καί προώθηση στήν ἑλληνική ἀλλά κυρίως στίς ξένες ἀγορές ἐπώνυμων ἀγροτικῶν προϊόντων (ἐλαιολάδου, μελιοῦ, φρούτων καί χυμῶν).

Γιά τόν Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τοῦ ΣΕΚΕ εἶναι κατά κάποιον τρόπο καί ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς οἰκογενείας του. Καπνέμπορος ἦταν ὁ παπποῦς του Γεώργιος Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπισφράγισε μέ τήν ἐπιχειρηματική αὐτή δραστηριότητα τό ἐθνικό ἔργο πού εἶχε ἐπιτελέσει κατά τόν Μακεδονικό Ἀγῶνα, ὅταν στρατολογοῦσε ἀντάρτες, φρόντιζε νά ὑπάρχουν πυρομαχικά καί συντόνιζε τούς ἀγγελιαφόρους πού μετέφεραν τά μηνύματα μεταξύ τῶν ὁπλαρχηγῶν.

Ἡ ἱστορία βαρύνει τά χώματα τῆς Θράκης, σάν τίς παρακαταθῆκες πρός τούς συγχρόνους Βορειοελλαδῖτες, πού πρέπει νά δημιουργήσουν καί ἕνα μέλλον ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν πού ἔχουν γιά τά παιδιά τους. Σέ αὐτό τό ἔργο καλεῖται τώρα νά συνεισφέρει ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἀπό τήν θέση τοῦ προέδρου τοῦ ΣΕΚΕ.

Ἱστορία ἔχει καί ἡ ἴδια ἡ Συνεταιριστική Ἕνωση Καπνοπαραγωγῶν Ἑλλάδος. Ἱδρύθηκε τό 1947 ἀπό τόν πολιτικό ἡγέτη Ἀλέξανδρο Μπαλτατζῆ καί τήν συγκρότησαν συνεταιριστικές ὀργανώσεις ἀπό περιοχές κυρίως τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Διαθέτει θυγατρικές ἑταιρεῖες καί ἰδιόκτητες ἐγκαταστάσεις στίς περισσότερες βαλκανικές χῶρες. Προμηθεύεται ἀγροτικά προϊόντα ἀπό περισσότερους ἀπό 11.000 καπνοπαραγωγούς καί ἀπασχολεῖ συνολικά πάνω ἀπό 1.000 ἐργαζομένους στίς χῶρες ὅπου ἀσκεῖ δραστηριότητα.

Κεντρικό θέμα