Ἐδήλωσε ὅτι ἁπλῶς προήδρευε καί κατήγγειλε σχέδιο ἀποσταθεροποιήσεως

Οἱ ἐχθροί τῆς πατρίδος θέλουν ἀδύναμη ΕΥΠ – Αἰχμές γιά τήν «κρίση» τῆς εἰσαγγελέως κ. Βλάχου καί γιά τήν «ὑποτίμηση» τῆς ὑποθέσεως ἀπό τόν κ. Κοντολέοντα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἠκολούθησε καί χθές τήν προσφιλῆ του τακτική γιά νά ἀπευθυνθεῖ στούς Ἕλληνες μέ ἄμεσο μήνυμα σχετικά μέ τό μεῖζον ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν, τό ὁποῖο ἤδη ἔχει παρασύρει σέ παραιτήσεις τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ καί τόν γενικό γραμματέα τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου. Ὅμως, ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει σέ ἕνα κρίσιμο ἐρώτημα. Γιά ποιόν λόγο ἐκρίθη ἐπιβεβλημένη ἡ παρακολούθησις τοῦ τηλεφώνου ἑνός Ἕλληνος εὐρωβουλευτοῦ καί –τότε– ὑποψηφίου ἀρχηγοῦ κοινοβουλευτικοῦ κόμματος. Ἤδη ἀπό πλευρᾶς Ἀρμενίας καί Οὐκρανίας ἔχουν διαψευσθεῖ οἱ ἰσχυρισμοί ὅτι οἱ χῶρες αὐτές εἶχαν ζητήσει παρακολούθηση τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη, εἶναι δέ ἀπίθανο ἄν τότε ἐγνώριζαν κἄν τήν ὕπαρξή του στό ἑλληνικό πολιτικό γίγνεσθαι. Τό ἐρώτημα ἐξακολουθεῖ νά πλανᾶται, κατά τρόπον ὥστε τό μήνυμα τοῦ κ. Μητσοτάκη νά ἀποδυναμώνεται. Οὔτε, βεβαίως, γίνεται εὐμενῶς δεκτό τό ὅτι «δέν ἐγνώριζε» καί παραπέμπει στό «ἁπλῶς προήδρευα», πού εἶχε πεῖ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου κατά τάς δυσμάς τῆς πρώτης περιόδου διακυβερνήσεως ἀπό τό ΠΑΣΟΚ. Ἦταν καί τότε μία ἐποχή πού ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις πιεζόταν ἀπό ἀποκαλύψεις (καί τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν μεταξύ ἄλλων) καί ὁ τότε Πρωθυπουργός ἤθελε νά θέσει ἑαυτόν ἐκτός τῶν εὐθυνῶν γιά ὅσα συνέβαιναν.

Σέ ἄλλο σημεῖο, ὁ κ. Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ἀλλαγές καί βελτιώσεις τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου τῆς ΕΥΠ, φαίνεται νά ἀγνοεῖ στοιχειώδη πράγματα γιά τήν δομή τοῦ πολιτικοῦ ἐλέγχου τῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας. Ὁμιλεῖ, δηλαδή, γιά: «Ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας γιά τήν καλύτερη ἀξιοποίηση τῶν πληροφοριῶν καί τῆς ΕΥΠ». Καί ὅμως, Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας δέν ὑφίσταται στήν Ἑλλάδα. Ὑπάρχει μόνον ἕνας Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, θεσμικά ἰσότιμος μέ τόν Διπλωματικό Σύμβουλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀποδίδει ἀπροσδιορίστως σέ «ἐχθρούς τῆς πατρίδος» σχέδια γιά ἀποδυνάμωση τῆς ΕΥΠ καί εὐθέως δεικνύει ὅτι τόσο ὁ Παναγιώτης Κοντολέων ὅσο καί ὁ Γρηγόρης Δημητριάδης ἦσαν ἐξιλαστήρια θύματα, πού ἐθυσιάσθησαν γιά νά προστατεύσουν ἕναν Πρωθυπουργό, πού δέν ἐγνώριζε… Ὁ τρόπος ὅμως, διά τοῦ ὁποίου ἀναφέρεται στήν ἐποπτεύουσα τήν ΕΥΠ εἰσαγγελέα Βασιλική Βλάχου, δεικνύει ὅτι πολύ πιθανόν καί ἡ ἴδια θά ἀποτελέσει τρίτο ἐξιλαστήριο θῦμα. Ἀναφέρει σχετικῶς: «Παρ’ ὅτι ὅλα ἔγιναν νόμιμα, ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ὑποτίμησε τήν πολιτική διάσταση τῆς συγκεκριμένης ἐνέργειας. Ἦταν τυπικά ἐπαρκής, ὅμως πολιτικά μή ἀποδεκτή». Καί παρακάτω:

«Ἡ παρακολούθηση ἑνός πολιτικοῦ προσώπου ἀσφαλῶς καί προϋποθέτει ἐγγυήσεις πέραν ἀπό τήν κρίση ἀκόμη καί ἑνός ἔμπειρου καί ἱκανοῦ δικαστικοῦ λειτουργοῦ». Νά σημειωθεῖ ὅτι πρός τήν ἴδια κατεύθυνση δείχνει καί ἀπόσπασμα τῶν σχετικῶν δηλώσεων τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου: «Δέν ὑπάρχει δέ οὔτε στοιχειώδης νομιμοφάνεια ὅταν παραβιάζεται τό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν εὐρωβουλευτῆ, πού διαθέτει σέ ἐθνικό ἐπίπεδο τή νομική προστασία τοῦ βουλευτῆ, μέ ἐπίκληση λόγων ἐθνικῆς ἀσφαλείας». Προσθέτει, δέ, ὅτι «ὡς πρός τό συγκεκριμένο καί ὁμολογημένο συμβάν ὀφείλουν νά κινηθοῦν ἀμέσως τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης, πού δέν ἔχουν νά περιμένουν καμμία κοινοβουλευτική διαδικασία ὡς πρός τήν ποινική εὐθύνη προσώπων πού δέν ἐμπίπτουν στό ἄρθρο 86 τοῦ Συντάγματος».

Μέ αὐτά τά δεδομένα, τό ζήτημα παραπέμπεται σέ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θά συνεδριάσει κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, κάτι πού δέν ἐξασφαλίζει τεκμήριο μυστικότητος, ἀλλ’ ἀπεναντίας θά δηλητηριάσει τό πολιτικό κλῖμα, ἀφοῦ γιά τίς ἐργασίες της θά διαδίδονται πληροφορίες, πού δέν θά εἶναι δυνατόν νά ἐπιβεβαιωθοῦν ἤ νά διαψευσθοῦν.

Γιά τήν πληρότητα, πάντως, τῆς ἐνημερώσεως, παραθέτουμε ὁλόκληρο τό κείμενο τοῦ μηνύματος τοῦ κ. Μητσοτάκη:

«Στή Δημοκρατία μας δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπάρχουν σκιές. Γι’ αὐτό καί θέλω νά σᾶς μιλήσω ἀνοιχτά γιά τίς πρόσφατες ἐξελίξεις.

Πρίν ἀπό λίγες μέρες, ἐνημερώθηκα ὅτι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021, καί ἐν ὅσῳ ἦταν ἀκόμα εὐρωβουλευτής, ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν εἶχε προβεῖ σέ νόμιμη ἐπισύνδεση στό κινητό τηλέφωνο τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη.

Ἡ διαδικασία εἶχε τήν ἔγκριση ἀνώτατης εἰσαγγελέως, ὅπως ἀκριβῶς ὁρίζει ἡ διάταξη, πού ψηφίστηκε τό 2018 ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση. Διήρκεσε τρεῖς μῆνες καί διεκόπη αὐτόματα, ὅπως προβλεπόταν ἀπό τόν νόμο, λίγες μέρες ἀφότου ἐκλέχτηκε ὁ κ. Ἀνδρουλάκης πρόεδρος τοῦ ΚΙΝΑΛ.

Παρότι ὅλα ἔγιναν νόμιμα, ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ὑποτίμησε τήν πολιτική διάσταση τῆς συγκεκριμένης ἐνέργειας. Ἦταν τυπικά ἐπαρκής, ὅμως πολιτικά μή ἀποδεκτή. Δέν θά ἔπρεπε νά ἔχει συμβεῖ, προκαλῶντας ρωγμές στήν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν στίς Ὑπηρεσίες Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας.

Γιατί ἄν καί ἀφοροῦσε προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, ὁ χειρισμός της ὑπῆρξε ἐλλιπής. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό ἀπομακρύνθηκε ἀμέσως ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ. Ἐνῷ καί ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνέλαβε τήν ἀντικειμενική πολιτική εὐθύνη.

Καί ἐπειδή ἡ λέξη εὐθύνη προέρχεται ἀπό τό ἐπίθετο εὐθύς, ἐπαναλαμβάνω εὐθέως: αὐτό πού ἔγινε, μπορεῖ νά ἦταν σύμφωνο μέ τό γράμμα τοῦ νόμου, ἦταν ὅμως λάθος. Δέν τό γνώριζα καί, προφανῶς, δέν θά τό ἐπέτρεπα ποτέ!

Ἡ ὑπόθεση ἀνέδειξε, ὡστόσο, τήν ἔλλειψη πρόσθετων «φίλτρων» στή λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν. Γιατί ἡ παρακολούθηση ἑνός πολιτικοῦ προσώπου ἀσφαλῶς καί προϋποθέτει ἐγγυήσεις πέραν ἀπό τήν κρίση ἀκόμη καί ἑνός ἔμπειρου καί ἱκανοῦ δικαστικοῦ λειτουργοῦ.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅμως, θέλω νά εἶμαι ἐπίσης σαφής: ἡ προσφορά τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν εἶναι σημαντική. Ἀποτυπώνεται ἐμφατικά στήν ἑτοιμότητα τῆς Ἑλλάδος νά ἀντιμετωπίσει προκλήσεις, ὅπως αὐτές στόν Ἕβρο ἤ στό Αἰγαῖο. Στή διαρκῆ διπλωματική καί ἀμυντική μας θωράκιση. Ἀλλά καί στήν καθημερινή μάχη τῆς κοινωνίας μέ τήν τρομοκρατία καί τό ἔγκλημα.

Ἕνα ὀλίσθημα, συνεπῶς, δέν μπορεῖ νά σκιάσει ἕνα ἔργο μέ μετρήσιμο ἐθνικό ὄφελος. Καί δέν χρειάζεται νά εἶναι κανείς εἰδικός γιά νά ἀντιληφθεῖ πόσο πολύτιμες εἶναι οἱ ἀξιόπιστες πληροφορίες στόν σύνθετο κόσμο στόν ὁποῖο ζοῦμε.

Ἡ ὑπηρεσία αὐτή εἶναι ἐπιφορτισμένη μέ τήν ἐθνική ἀσφάλεια καί τήν προστασία τῆς πατρίδας ἀπό γεωπολιτικές κινήσεις, ἀλλά καί ἀπό ἀσύμμετρες καί ὑβριδικές ἀπειλές. Γι’ αὐτό καί στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές δημοκρατίες, ἀνάλογες δομές ὑπάγονται στόν ἀρχηγό τῆς κυβέρνησης ἤ τοῦ κράτους, καθώς τό εὖρος τοῦ ἀντικειμένου τους ξεπερνᾶ τά ὅρια τοῦ ἑνός ὑπουργείου.

Ὅσο πολύτιμη, ὅμως, καί ἄν ἦταν ἡ συνεισφορά τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν στήν ἐνίσχυση τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας, ἄλλο τόσο γίνεται καθαρό ὅτι ἀπαιτεῖται ὄχι μόνο ἡ βελτίωση τῆς ἐπιχειρησιακῆς της ἐπάρκειας, ἀλλά καί ἡ συνολική ἐπαναξιολόγηση τοῦ πλαισίου ἐλέγχου καί ἐποπτείας της.

Ὁ νέος διοικητής εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό ἔμπειρους Ἕλληνες διπλωμάτες καί διαθέτει ὅλα τά ἐχέγγυα, γιά νά φέρει εἰς πέρας αὐτή τήν ἀποστολή.

Ταὐτόχρονα, ἡ κυβέρνηση συμφώνησε ἀμέσως στή σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία προφανῶς καί θά λειτουργήσει ὑπό συνθῆκες πού ἡ φύση τοῦ ἀντικειμένου πού θά ἐρευνήσει, ἐπιβάλλει.

Γιατί μία τέτοια ὑπεύθυνη διαδικασία δέν μπορεῖ, δέν πρέπει νά μετατραπεῖ σέ κατασκοπευτικό σήριαλ πρός κομματική κατανάλωση. Οὔτε, πολύ περισσότερο, νά ἀποτελέσει αἰτία ὑποβάθμισης τῆς ἐθνικῆς συμβολῆς τῆς ΕΥΠ καί ὑπονόμευσης πτυχῶν τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας.

Πρέπει ἡ ἀλήθεια νά ἀναδειχθεῖ στίς διαστάσεις πού πραγματικά ἔχει. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς διαχρονικές παθογένειες τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν.

Προσωπικά θά εἶμαι ἀνοιχτός σέ κάθε δημιουργική ἰδέα, πού ἐνσωματώνει βέλτιστες πρακτικές ἀπό τό ἐξωτερικό καί θά ἐνισχύει τούς μηχανισμούς λογοδοσίας μιᾶς τόσο κρίσιμης ὑπηρεσίας γιά τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας.

Πρόθυμα, λοιπόν, θά συζητήσω προτάσεις πού θά ἐνισχύουν τή διαφάνεια στή δράση τῶν μυστικῶν μας ὑπηρεσιῶν, χωρίς, προφανῶς, νά ἐμποδίζουν τήν ἀποστολή τους. Ξεκινῶντας, σίγουρα, ἀπό τίς αὐστηρότερες δικλεῖδες σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς νόμιμες ἐπισυνδέσεις. Αὐτό πρέπει νά γίνει καί θά γίνει ἀμέσως μέ Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου.

Ἔτσι, καταθέτω σήμερα 4 πεδία ἀλλαγῶν, πού θά προτείνει ἡ κυβέρνηση:

1ον. Ἐνίσχυση τῆς λογοδοσίας τῆς ΕΥΠ καί τῆς ἐποπτείας τοῦ κοινοβουλίου μέσῳ τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας.

2ον. Ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας γιά τήν καλύτερη ἀξιοποίηση τῶν πληροφοριῶν καί τῆς ΕΥΠ.

3ον. Θωράκιση τοῦ πλαισίου νομίμων ἐπισυνδέσεων γιά πολιτικά πρόσωπα.

4ον. Ἀλλαγές στό ἐσωτερικό τῆς ΕΥΠ γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου, τῆς διαφάνειας, τῆς ἐξωστρέφειας καί τῆς ἐκπαίδευσης τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ της.

Θά εἶμαι εἰλικρινής μαζί σας. Ὑπάρχουν πολλοί ἐχθροί τῆς πατρίδας, πού καραδοκοῦν καί θά ἤθελαν μία ἀδύναμη Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν. Καί ἄν κἄποιες σκοτεινές δυνάμεις ἐκτός Ἑλλάδας ἀπεργάζονται ὁποιοδήποτε σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς χώρας, νά ξέρουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι καί ἰσχυρή καί θεσμικά θωρακισμένη.

Ζοῦμε σέ ἕναν ἐπικίνδυνο κόσμο. Εἴμαστε, ὅμως, μία Δημοκρατική πολιτεία. Καί ἔχουμε ἱερή ὑποχρέωση νά ἰσορροποῦμε ἀνάμεσα στήν ἀσφάλεια τοῦ τόπου καί τῶν πολιτῶν καί στήν προστασία τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν, πού προστατεύουν τήν ἰδιωτική σφαῖρα καί τό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν.

Ἐδῶ καί τρία χρόνια, ἄλλωστε, ἔχουμε ἀποδείξει ὅτι διδασκόμαστε ἀπό τίς ἀστοχίες μας, γιά νά γινόμαστε καλύτεροι. Ἐγώ, προσωπικά, δέν κρύφτηκα ποτέ μπροστά σέ δυσκολίες ἤ εὐθῦνες. Σέ μία συχνά μοναχική ἀλλά σταθερή μάχη αὐτοκριτικῆς καί προσπάθειας διαρκοῦς βελτίωσης.

Χάνοντας, ἴσως, πρός στιγμήν κἄποιες μάχες μέ χρόνιες παθογένειες. Κερδίζοντας, ὅμως, τόν πόλεμο τῶν μεγάλων στοιχημάτων. Καί κυρίως, χωρίς νά χάνω ποτέ μά ποτέ τόν στόχο μιᾶς ἰσχυρῆς, Δημοκρατικῆς, εὐρωπαϊκῆς καί ἐθνικά αὐτοδύναμης Ἑλλάδας.

Σέ αὐτόν τόν δρόμο θά συνεχίσω νά πορεύομαι, ὥστε νά χτίσουμε ὅλοι μαζί ἀκόμη πιό στέρεους καί ἀνθεκτικούς στόν χρόνο δημοκρατικούς θεσμούς».

Κεντρικό θέμα