ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἄρειος Πάγος: «Μέχρι ποῦ μπορεῖ νά σύρει τήν κοινωνία ὁ νομοθέτης;»

Ἡ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργία Ἀδειλίνη.

Αἴσθησις ἀπό τήν παρέμβαση τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου Γεωργίας Ἀδειλίνη σέ ἐκδήλωση τοῦ «Κύκλου Ἰδεῶν» Βενιζέλου γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν – Διετύπωσε «προβληματισμό» μέ ἀφορμή τήν ἐπισήμανση Κουμάντου περί «διαλεκτικῆς σχέσεως νομοθέτη – κοινωνίας», ἡ ὁποία «κάπου τόν καθοδηγεῖ»

ΟΙ Υπέρμαχοι τῆς κυβερνητικῆς ρυθμίσεως γιά τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων γνωρίζουν πολύ καλά τήν ἀντίθεση τῆς κοινωνίας πρός αὐτήν. Καί ἀπαντοῦν μέ ἐπινοήματα περί δικαιωμάτων, ἐνῷ ἕνα πολύ σοβαρό ἐπιχείρημα τό ὁποῖο προβάλλουν, εἶναι ὅτι ὁ νομοθέτης πρέπει νά προηγεῖται τῆς κοινωνίας καί νά τήν καθοδηγεῖ, νά τήν «σύρει» νά ἀποδεχθεῖ ρυθμίσεις. Καί τό ἐρώτημα εἶναι μέχρι ποῦ; Σέ αὐτό οἱ κυβερνῶντες δέν μποροῦν νά ἀπαντήσουν, ἀφοῦ καί γιά τούς πλέον ἐγκρίτους νομικούς αὐτό ἀποτελεῖ ἐρώτημα καί ἀντικείμενο προβληματισμοῦ.

Ἐξαιρετικῶς ἀποκαλυπτική εἶναι ἡ παρέμβασις ἐπί τοῦ θέματος τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργίας Ἀδειλίνη, ἡ ὁποία ὡμίλησε γιά τήν διαλεκτική σχέση τοῦ νομοθέτη μέ τήν κοινωνία.

Σέ ἐκδήλωση τοῦ «Κύκλου Ἰδεῶν» τοῦ κ. Εὐάγ. Βενιζέλου γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐξέθεσε τόν προβληματισμό της, τονίζοντας τά ἀκόλουθα: «Μᾶς ἔλεγε ὁ (καθηγητής) κ. Κουμάντος γιά μιά διαλεκτική σχέση ἀνάμεσα στό νομοθέτη καί τήν κοινωνία. Μέσα βέβαια στό πλαίσιο τό συνταγματικό. Ὁ νομοθέτης φορές ἀκολουθεῖ τήν κοινωνία, τήν παρακολουθεῖ, δηλαδή τά κοινωνικά φαινόμενα, καί ἔρχεται νά μεταρρυθμίσει, παραδείγματος χάριν, ἐμπορία ὀργάνων, βλέπεις μιά ρύθμιση γιά ἐμπορία ὀργάνων νομοθετική. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι γίνεται στήν κοινωνία αὐτό, ὑπάρχει αὐτό τό κοινωνικό φαινόμενο, πάει ὁ νομοθέτης καί τό ρυθμίζει.

Καμμιά φορά, λέει ὅμως, προηγεῖται τῆς κοινωνίας καί τήν τραβάει πρός τά μπρός, ἦταν τότε πού γινόντουσαν αὐτές οἱ μεγάλες ἀλλαγές καί τό θέμα καί ὁ προβληματισμός εἶναι αὐτό, τό μέχρι ποῦ ὁ νομοθέτης μπορεῖ νά τραβήξει τήν κοινωνία; Μπορεῖ νά τή φτάσει μέχρι ποῦ; Κάπου τόν καθοδηγεῖ, δηλαδή, αὐτό δέν ρωτήσατε; Ποῦ νά φτάσουμε;»

Στόν δέ σχολιασμό τῆς συντονιστρίας τῆς συζητήσεως: «Ὁ νομοθέτης πολλές φορές μπορεῖ νά τραβήξει, ἀλλά αὐτή εἶναι μιά ἰσορροπία πολύ δύσκολη, ἀλλά δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἔρχεται ἀπό πίσω ἀλλά μπορεῖ νά λειτουργήσει καί καθοδηγητικά, δέν μπορεῖ ὅμως νά κάνει κάτι ἐντελῶς ἁλματικό», ἡ κ. Ἀδειλίνη προσέθεσε μέ νόημα: «Μέχρις ἑνός σημείου μπορεῖ».

Ἐνῷ, λοιπόν, ἡ ἔγκυρη νομικός, ἡ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου προβληματίζεται, κάποιοι στήν Κυβέρνηση νομίζουν ὅτι κατέχουν ὅλες τίς ἀπαντήσεις καί τήν ἀπόλυτη γνώση. Καί ἄς βλέπουν ὅτι ἀδυνατοῦν νά πείσουν ὄχι μόνον τά μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς τους ὁμάδος ἀλλά ἀκόμη καί μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου.

Παραγνωρίζουν ταὐτοχρόνως τόν μεγάλο διχασμό τόν ὁποῖο ἔχουν δημιουργήσει στήν ἑλληνική κοινωνία, τό μεγαλείτερο μέρος τῆς ὁποίας δέν θεωρεῖ «πρόοδο» τήν θεσμοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων. Καί δέν εἶναι πρόθυμη νά συρθεῖ σέ «ἁλματικές» ἀκροβασίες τῶν νομοθετῶν.

Οὔτε, βεβαίως, πείθεται ἀπό τίς ἐξυπνάδες τοῦ κ. Σκέρτσου, ὁ ὁποῖος μετά τό χθεσινό ὑπουργικό συμβούλιο προέβαλε ὡς ἐπιχείρημα γιά τήν υἱοθέτηση τοῦ μέτρου αὐτοῦ τήν ρήση «Ἀνήκωμεν εἰς τήν Δύσιν» τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ! Προφανῶς, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας οὔτε τό πνεῦμα τοῦ Καραμανλῆ εἶναι εἰς θέσιν νά ἀντιληφθεῖ οὔτε, βεβαίως, γνωρίζει τί σημαίνει «δυτικός πολιτισμός».

Διότι ἡ βάσις τοῦ δυτικοῦ τρόπου σκέψεως εἶναι ὁ προβληματισμός καί ἡ κριτική σκέψις. Τέτοια εἶναι ἡ σκέψις τῆς κ. Ἀδειλίνη. Ὁ μονολιθικός δογματισμός τῆς Κυβερνήσεως δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Δύση.

Κεντρικό θέμα