Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Ἁλόννησος. Οἱ παραλίες τοῦ Ἐθνικοῦ Θαλασσίου Πάρκου, τό ὁποῖο ἐκτείνεται βεβαίως πολύ περισσότερο.

Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Υπάρχουν λεπτές διαφορές στίς ἔννοιες καί τίς λέξεις πού ἀφοροῦν στήν ἐθνική κυριαρχία καί τά κυριαρχικά δικαιώματα. Γι’ αὐτό καί στήν γλῶσσα τῆς διπλωματίας λέγουν ὅτι καί τά σημεῖα στίξεως ἔχουν τήν σημασία τους. Γι’ αὐτό καί ἀνησυχοῦμε ὅποτε ἀκοῦμε πολιτικούς παράγοντες νά ἐπιμένουν ἀναφερόμενοι στήν «κυριαρχία» παραλείποντας νά ἀναφερθοῦν στά «κυριαρχικά δικαιώματα». Αὐτό, δυστυχῶς, πράττει κατά σύστημα ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος καί πάλι χθές, μιλῶντας στήν τηλεόραση τοῦ ΣΚΑΪ, ἀναφέρθηκε καί πάλι στήν ἐθνική κυριαρχία. Ἀλλά μόνον στήν ἐθνική κυριαρχία. Οὔτε λέξη γιά κυριαρχικά δικαιώματα. Εἶπε συγκεκριμένα: «Λοιπόν, πᾶμε τώρα στό ζήτημα τῶν θαλάσσιων πάρκων. Κατ’ ἀρχάς ἡ Ἑλλάδα, ὡς μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἔχει αὐξημένες ὑποχρεώσεις περιβαλλοντικῆς προστασίας καί τοῦ θαλάσσιου χώρου της. Καί, βέβαια, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού συζητᾶμε γιά τήν ἵδρυση θαλάσσιων πάρκων.

Θαλάσσια πάρκα ἔχουμε σήμερα πού μιλᾶμε. Ἔχουμε τό θαλάσσιο πάρκο, παραδείγματος χάρη, τῆς Ἁλοννήσου. Δέν θυμᾶμαι νά πήραμε τήν ἄδεια κανενός γιά νά τό δημιουργήσουμε. Ἔχουμε θαλάσσιο πάρκο στήν Ζάκυνθο. Ἄρα, ἡ ἐπέκταση τῆς ζώνης θαλάσσιας προστασίας ἐντός χώρου ἑλληνικῆς κυριαρχίας εἶναι κάτι τό ὁποῖο δέν ἀφορᾶ καθόλου τήν Τουρκία».

Εἶναι ὅμως γεγονός ὅτι δέν ὁμιλοῦμε γιά τήν Ἁλόννησο, ἀλλά γιά τίς Κυκλάδες. Καί, ἀλήθεια, μήπως τό γεγονός ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν ἤγειραν ζήτημα τήν ἐποχή τῆς χωροθετήσεως τοῦ πάρκου τῆς Ἁλοννήσου δεικνύει ἁπλῶς ὅτι ἀπό τότε (τό 1992) οἱ διεκδικήσεις τους ἔχουν διευρυνθεῖ;

Εἶναι ἀξιοσημείωτη πάντως καί ἡ ἀπάντησις τήν ὁποία ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός στήν ἐρώτηση τοῦ κ. Δημ. Οἰκονόμου, πώς ὁ Ἐρντογάν «λέει ὅτι ὑποκρύπτεται ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα κάτω ἀπό αὐτή τήν ἀπόφαση» ἐννοῶντας τά θαλάσσια πάρκα. Εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καί ἐγώ σᾶς λέω ὅτι δέν ὑποκρύπτεται τίποτα. Κατά συνέπεια, ὡς πρός τήν ἄσκηση ἐθνικῆς κυριαρχίας ἡ Ἑλλάδα προφανῶς καί δέν ζητᾶ τήν γνώμη κανενός». Καί πάλι ἀναφορά στήν ἐθνική κυριαρχία, ἐνῶ τό ζήτημα τῶν θαλασσῶν ἔξω ἀπό τήν ζώνη τῶν ἕξι μιλίων τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἐμπίπτει σέ κυριαρχικά δικαιώματα. Ὄχι σέ ἐθνική κυριαρχία.

Τήν διαφορά θά τήν προσδιορίσουμε ἀναφερόμενοι στήν κρίση τοῦ 2020, γιά τήν ὁποία χθες ὁ Πρωθυπουργός εἶπε: «Δέν φαντάζομαι ὅτι ὑπάρχει Ἕλληνας ὁ ὁποῖος νά θέλει νά ξαναζήσουμε τήν ἐποχή τῆς μεγάλης ἔντασης τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2020». Ἀνακαλοῦμε λοιπόν στήν μνήμη μας τίς δηλώσεις τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί νῦν ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γιώργου Γεραπετρίτη, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει στόν ραδιοσταθμό Alpha: «Ἡ κόκκινη γραμμή εἶναι ἡ ἐθνική κυριαρχία, καί ὅταν λέμε ἐθνική κυριαρχία ἐννοοῦμε αὐτονοήτως τά ἐθνικά χωρικά ὕδατα, τά ὁποῖα σήμερα εἶναι προσδιορισμένα στά ἕξι ναυτικά μίλια».

Καί ἐπειδή τά χωρικά μας ὕδατα στό Αἰγαῖο παραμένουν προσδιορισμένα στά ἕξι μίλια, διερωτώμεθα ἐάν τό παιχνίδι τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τίς λέξεις ἀποβλέπει στό νά ἀποκρύψει τήν ὀπισθοχώρησή του ἀπέναντι στήν σταθερή διεκδικητική στάση τῆς Τουρκίας Τόν καλοῦμε λοιπόν νά ἀπαντήσει: Θά περιορισθοῦν τά θαλάσσια πάρκα ἐντός τῶν ἕξι μιλίων; Θά δεχθοῦμε δηλαδή περιορισμό τῶν δικαιωμάτων μας στίς θάλασσες, τίς ὁποῖες ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «μεγάλο μας πλοῦτο»; Διότι εἶπε: «Οἱ θάλασσές μας εἶναι ὁ μεγάλος μας πλοῦτος. Εἴχαμε πρόσφατα ἕνα πολύ μεγάλο συνέδριο γιά τήν προστασία τῶν ὠκεανῶν, στό ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἀνέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τό νά βάλουμε, ἄς ποῦμε, κάποιους περιορισμούς σέ συνεννόηση μέ τούς ψαράδες μᾶς, γιατί ἔτσι γίνονται αὐτά, στήν ἁλιεία. Αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖο τελικά ἔχει περιβαλλοντικό ὄφελος καί οἰκονομικό ὄφελος γιά τούς ψαράδες μας, γιατί δίνουμε κάποιους χώρους στά ψάρια νά μποροῦν νά ἀναπαράγονται πιό εὔκολα». Πολύ φοβούμεθα ὅτι οἱ περιορισμοί εἶναι περισσότεροι. Καί δέν τούς ἀποδεχθήκαμε χάριν τῶν ψαράδων καί μόνον…

Κεντρικό θέμα