Ἄφησαν τόν σιδηρόδρομο στήν τύχη του χάριν διαπλεκόμενων ἰδιωτικῶν συμφερόντων!

Γιά νά μήν μειωθοῦν οἱ εἰσπράξεις τῶν ἑταιρειῶν στά διόδια καί γιά νά αὐξηθεῖ ἡ κίνησις σέ ἄλλους παρόχους
μεταφορικοῦ ἔργου – Ἔγγραφο-σόκ τοῦ ΟΣΕ πρός τήν Κυβέρνηση: «Ἀσυντήρητο τό δίκτυο στήν γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα τήν τελευταία εἰκοσαετία!» – 42 νεκροί ἀπό τήν χθεσινή τραγωδία κατά τήν σύγκρουση τραίνων στήν Λάρισα

ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ συγκοινωνίες στήν Ἑλλάδα ἦσαν ἀνέκαθεν ὁ «φτωχός συγγενής» τῶν ἐσωτερικῶν μεταφορῶν. Ἡ ἀπόστασις ὅμως μέχρι τοῦ νά ἔχουμε ἕνα δίκτυο ἐπικίνδυνο, εἶναι τεραστία. Πρίν ἀπό ἑνάμιση αἰῶνα ὁ σιδηρόδρομος ὑπῆρξε γιά τήν Εὐρώπη ἡ «ἀτμομηχανή» (κυριολεκτικῶς καί μεταφορικῶς) τῆς Βιομηχανικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἡ Ἑλλάς, καί τότε, ἔμενε πίσω. Πίσω ἔχει μείνει καί σήμερα, παρ’ ὅτι οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες ἀναπτύσσουν διευρωπαϊκά δίκτυα καί συνδυασμένες μεταφορές, μέ κύριο κορμό τόν σιδηρόδρομο. «Ἀσυντήρητο τό δίκτυο στήν γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα τήν τελευταία εἰκοσαετία» εἶχε προειδοποιήσει ὁ ΟΣΕ, μέ ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ Προέδρου του πρός τήν Κυβέρνηση. Καί ὅμως, οὐδείς ἀνησύχησε! Μέχρι χθές.

Μέχρις ὅτου συνέβη τό κακό: 42 νεκροί εἶναι μέχρι στιγμῆς ὁ τραγικός ἀπολογισμός τῆς συγκρούσεως δύο ἁμαξοστοιχιῶν στά Τέμπη. Εἶναι τό πλέον πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα πού ἐσημειώθη ποτέ στήν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς, στήν Ἑλλάδα, μόνον κατόπιν ἑορτῆς κινητοποιούμεθα… Οἱ ἰθύνοντες διαβεβαιώνουν ὅτι «ποτέ ξανά». Ὅμως οὐδείς ἀπολογεῖται γιά αὐτά πού συμβαίνουν. Τόσο, πού γεννῶνται ὑποψίες, ὅτι ἡ διαπλοκή καί σέ αὐτόν τομέα, στίς σιδηροδρομικές μεταφορές, ἔχει ἐμφιλοχωρήσει.

Ὁδικές μεταφορές, ἀεροπορικές μεταφορές, κοινοπραξίες συγκοινωνιῶν ἀναπτύσσονται, καί ἐρήμην τοῦ σιδηροδρόμου αὐξάνουν τήν κίνησή τους. Τά ὁδικά δίκτυα συνεχίζουν νά εἰσπράττουν παχυλά διόδια. Εἶναι τυχαῖο πού οἱ σιδηροδρομικές μεταφορές παραμένουν στό περιθώριο; Πού δέν ἀναπτύσσονται, ὥστε νά ἀναδειχθοῦν σέ ἰσότιμο ἑταῖρο ὅσον ἀφορᾶ στίς ἐσωτερικές μεταφορές; Ἐπιβατικές καί ἐμπορευματικές. Τυχαῖο, πού ἀναλαμβάνει ὑπουργός Μεταφορῶν ὁ ἔχων οἰκογενειακό ἀσυμβίβαστο, ὁ κ. Γεραπετρίτης; Πῶς μπορεῖ μιά ἑλληνική Κυβέρνησις νά ἐπαίρεται ὅτι ἡ χώρα μας ἡγεῖται τῆς τετάρτης βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως, καί τά τραῖνά μας νά παραμένουν σέ πρωτόγονη κατάσταση; Μέ δίκτυα ἀσυντήρητα καί χωρίς τήν πρέπουσα σηματοδότηση; Νά θυμίσουμε, ὅτι τήν ἴδια στιγμή στήν Εὐρώπη ὁ σιδηρόδρομος ἔχει καταστεῖ τό κύριον μέσον συνδέσεως τοῦ Λονδίνου μέ τό Παρίσι καί τίς Βρυξέλλες; Ὅτι ἔχει ὑποκαταστήσει σέ μεγάλο βαθμό καί τίς ὁδικές καί τίς ἀεροπορικές συγκοινωνίες μεταξύ τῶν τριῶν αὐτῶν μητροπόλεων;

Εὔλογο εἶναι τό ἐρώτημα, ποιοί ὑπονομεύουν ἀνάλογες ἐξελίξεις καί στήν Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν διαπλοκές πού δέν θέλουν νά μειώσουν τό μεταφορικό ἔργο στούς ἄλλους παρόχους μεταφορικοῦ ἔργου. Μπορεῖ τοῦτο νά συμβαίνει σέ ἕνα εὐνομούμενο κράτος δικαίου; Μπορεῖ, χάριν σκοπιμοτήτων καί ἐνδεχομένων κερδῶν, νά τίθενται σέ κίνδυνο ἀνθρώπινες ζωές; Πῶς θά ἀπολογηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν τραγωδία; Οἱ ὁποῖοι ἤδη ἀναζητοῦν δικαιολογίες ἀντί νά ἔχουν συντριβεῖ ἀπό τύψεις συνειδότος ὑπό τό βάρος τῶν εὐθυνῶν τους;! Οἱ Ἕλληνες ἀπαιτοῦν ἐξηγήσεις, ὄχι δικαιολογίες. Ἀνάληψη εὐθυνῶν καί ὄχι συγκαλύψεις. Οὐσιαστική διερεύνηση τῶν αἰτίων τῆς τραγωδίας, καί τό κυριώτερο νέες πολιτικές, προκειμένου νά προληφθοῦν τέτοια δυστυχήματα στό μέλλον. Στούς σιδηροδρόμους καί σέ ὁποιονδήποτε τομέα τῆς δημοσίας ζωῆς. Νέες πολιτικές καί ὄχι ἀνούσιες «δεσμεύσεις» καί «διαβεβαιώσεις». Ἀπό κενούς λόγους ἔχουν χορτάσει οἱ πολῖτες!

Σοβαρότης καί ἔργα ἀπαιτοῦνται! Καί ἴσως οἱ πλέον κατάλληλοι γιά νά τά ἀναλάβουν εἶναι αὐτοί πού ἔχουν τήν εὐθιξία καί τό θάρρος νά ὑποβάλουν παραιτήσεις.

Κεντρικό θέμα