Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ νομοθετεῖται τό ἀκαταδίωκτο γιά τούς τραπεζῖτες πού μπορεῖ νά κατηγορηθοῦν γιά ἀπιστία, μέ τήν ψήφιση τροπολογίας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀνάλογης μέ παλαιότερη ρύθμιση πού εἶχε εἰσαχθεῖ τό 2017. Ἔτσι θεσμοθετεῖται ὅτι οἱ εἰσαγγελικές ἀρχές θά πρέπει νά ζητοῦν εἰδική ἔκθεση ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ὅταν διερευνοῦν ὑποθέσεις ἀπιστίας εἰς βάρος τραπεζικῶν ἱδρυμάτων ἤ τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητoς. Ἄνευ τῆς ἀδείας αὐτῆς δέν μποροῦν νά ἀσκήσουν ποινική δίωξη. Ἀνοίγει ἔτσι –γιά μίαν ἀκόμη φορά– ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου, καθώς διά τῆς διατάξεως αὐτῆς ἐπιβάλλεται οὐσιαστικῶς ἀσυλία γιά τούς τραπεζῖτες γιά μία σειρά ζητημάτων, κυριώτερο ἀπό τά ὁποῖα εἶναι τό «κούρεμα» δανείων. Καί δέν ὁμιλοῦμε ἐδῶ γιά τά «κουρέματα» δανείων ἰδιωτῶν πού ἠγόρασαν ἕνα σπίτι, ἀλλά γιά δάνεια μεγάλων ἐπιχειρήσεων!

Τελικῶς, λοιπόν, ἡ ΤτΕ καί ὄχι οἱ δικαστικές ἀρχές εἶναι αὐτή πού θά κρίνει ἄν ἔχουν τηρηθεῖ οἱ προβλεπόμενοι κανόνες σέ περιπτώσεις χορηγήσεως δανείων ἤ πωλήσεως μετοχῶν ἀπό τό Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος, ὥστε νά ἀρθεῖ ἤ ὄχι ἡ ἀσυλία τους. Χαρακτηριστικό εἶναι δέ ὅτι τήν νομοθέτηση αὐτῆς τῆς ἀσυλίας τήν ἐπικροτοῦν μόνον κάποιοι τραπεζικοί κύκλοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιχαίρουν δηλώνοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησις βρῆκε τήν «χρυσή τομή» στό ζήτημα τῆς προστασίας τῶν τραπεζικῶν στελεχῶν σέ ὑποθέσεις κουρέματος δανείων!

Στήν προτεινόμενη διάταξη πού ἀφορᾶ στό ἀδίκημα τῆς ἀπιστίας σέ βαθμό κακουργήματος, ὅταν στρέφεται κατά πιστωτικῶν ἱδρυμάτων, κατά χρηματοδοτικῶν ἱδρυμάτων, ἤ κατά τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος, ἀνεφέρθη στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς ὁ ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν, Χρίστος Δήμας, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε μάλιστα πώς: «Πρέπει ὅποιος χορηγεῖ τό δάνειο ἤ κάνει ἀναδιάρθρωση ἤ πωλεῖ μετοχές τοῦ Δημοσίου ὅπως τό Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας, νά ἔχει τήν βεβαιότητα ὅτι ἄν τηρήσει τούς κανόνες, δέν θά ἔχει προβλήματα». Καί τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὑπενθύμισε ὅτι ἀντίστοιχη διάταξις εἶχε ψηφισθεῖ ἀπό τήν Βουλή μέ τόν Νόμο 4472 τό 2017, ὅπου ὁρίζετο πάλι εἰδική διαδικασία, προεβλέπετο καί εἰδική γνώμη τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Κύκλοι τοῦ Ὑπουργείου παραδέχονται ὅτι ὑπάρχουν σημαντικές ὁμοιότητες μέ τήν νομοθεσία τοῦ 2017. Μέ ἄλλα λόγια θεσμοθετεῖται ἀκαταδίωκτο καί ὅταν τό ΤΑΙΠΕΔ ἐκποιεῖ ἔναντι πινακίου φακῆς μετοχές ΔΕΚΟ σέ ἰδιωτικοποιήσεις.

Πλέον συγκεκριμένα, ἡ τροπολογία μέ τίτλο «Ἔκθεση ἐπιθεωρητῶν Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν σκοπό διερεύνησης τραπεζικῶν ὑποθέσεων» ὁρίζει ὅτι: «Κατά τή διενέργεια τῆς προκαταρκτικῆς ἐξέτασης γιά τήν ἀξιόποινη πράξη πού προβλέπεται στό δεύτερο ἐδάφιο τῆς παρ. Ι τοῦ ἄρθρου 390 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), ἄν ἡ ἀπιστία στρέφεται κατά πιστωτικοῦ ἤ χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος καί ἀφορᾶ σέ ἀναδιάρθρωση ἤ διαγραφή δανείων, ὀφειλῶν ἤ χρεῶν, ἤ στρέφεται κατά τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας, ἡ ἁρμόδια Εἰσαγγελική Ἀρχή ζητᾶ ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τήν πρόταση δύο (2) ἐπιθεωρητῶν αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι, μέ βάση τά στοιχεῖα τῆς δικογραφίας, συντάσσουν ἔκθεση, μέ τήν ὁποία διαπιστώνεται παράβαση ἤ μή τοῦ κανονιστικοῦ Πλαισίου πού διέπει τίς συναλλαγές τοῦ κάθε Φορέα καί ἡ ὕπαρξη βέβαιης καί ὁριστικῆς ζημίας πού συνδέεται αἰτιωδῶς μέ τήν τυχόν παράβαση καί ἔχει προκληθεῖ στήν περιουσία τοῦ πιστωτικοῦ ἤ χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος ἤ τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας, ὅπως αὐτή ἀξιολογεῖται κατά τόν σκοπό τοῦ ἱδρυτικοῦ του νόμου, καθώς καί τό ὕφος αὐτῆς».

Σαφέστερα δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν περιγραφεῖ οἱ προθέσεις τῆς Κυβερνήσεως.

Κεντρικό θέμα