Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

ΕΙΔΑΜΕ στήν χθεσινή ἐπιχείρηση καταστολῆς ἀντιεξουσιαστῶν καί κακοποιῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου στήν Πολυτεχνειούπολη τίς δύο ὄψεις τῆς Ἀστυνομίας. Ἡ μία ἦταν ἡ ἀντίδρασις τῆς ἀνθυπασπιστοῦ ἡ ὁποία ἀπέκρουσε τήν ἐπίθεση σεσημασμένου κακοποιοῦ, τόν ὁποῖον ἐπυροβόλησε καί ἐτραυμάτισε. Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι θά ἐπαινεθεῖ γιά αὐτό καί δέν θά εὑρεθεῖ κανένας γραφειοκράτης νά ζητεῖ ἔνορκη διοικητική ἐξέταση εἰς βάρος της. Ἀπ’ ἐναντίας, ἔνορκος προανάκρισις πρέπει νά διαταχθεῖ σχετικά μέ τήν περίπτωση τῆς δοκίμου ἀστυφύλακος πού συνελήφθη μαζί μέ τούς κακοποιούς, ἐνῶ φέρεται νά τούς ἐνημέρωνε γιά τίς ἔρευνες, ἀλλά καί τίς ἐφόδους τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν. Αὐτονόητο εἶναι ὅτι πέρα ἀπό κάθε ἄλλη δίωξη πού μπορεῖ νά τῆς ἀσκηθεῖ, θά πρέπει νά ἀποταχθεῖ ἀπό τό Σῶμα καί μέ συνοπτικές διαδικασίες.

Θά πρέπει ὅμως νά διερευνηθεῖ πῶς ἕνα τέτοιο ἄτομο πού μάλιστα φέρεται νά διατηρεῖ δεσμό μέ ἀλλοδαπό κακοποιό, παρεισέφρησε στίς τάξεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Δέν ἠλέγχθη; Δέν ἐκλήθη σέ προσωπική συνέντευξη ἀπό ἁρμοδίους ἀξιωματικούς; Ἠρκέσθη ἡ ὑπηρεσία στό ὅτι μπορεῖ νά ἔγραψε καλά στίς Πανελλήνιες; Ὅπως καί νά ἔχει, ἀποδεικνύεται ἐδῶ ὅτι ὑπάρχει ἕνα σημαντικό κενό στίς διαδικασίες ἐπιλογῆς τοῦ ἀστυνομικοῦ προσωπικοῦ. Ἀναμένουμε νά ληφθοῦν μέτρα γιά τήν στεγανοποίηση τοῦ συστήματος. Καί ἄς μήν ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι πρόκειται γιά περίπτωση μεμονωμένη. Διότι ἐξ ὄνυχος τόν λέοντα. Ἤ μᾶλλον τήν… λερναία ὕδρα.

Δέν εἶναι δυστυχῶς μοναδική περίπτωσις ὅπου οἱ κακοποιοί ἀποδεικνύονται ταχύτεροι στήν πληροφορία καί πλέον προωθημένοι τῆς Ἀστυνομίας. Ταχύτεροι, διότι φροντίζουν νά ἔχουν μεγάλου κυβισμοῦ καί ὑψηλῶν ἐπιδόσεων ὀχήματα, ταχύτερα αὐτῶν τῆς Ἀστυνομίας. Ἡ τελευταία ἀνανεώνει τόν στόλο της μέ τόν ἐξαιρετικά βραδύ ρυθμό μέ τόν ὁποῖον κινεῖται συνολικῶς τό ἑλληνικό Δημόσιο χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ ἐξέλιξις τῶν δυνατοτήτων τῶν παρανόμων. Τά περιπολικά εἶναι γερασμένα μέ χιλιάδες χιλιόμετρα, μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι ἀδύνατον νά ἀναπτύξουν ταχύτητα καί νά πιάσουν τούς κακοποιούς. Ὑπάρχουν ὀχήματα ὅπως ἀναφέρουν ἀστυνομικοί πού ἔχουν ἀπό 300.000 ἕως 700.000 χιλιόμετρα, καί μέ αὐτά ἐκτελοῦνται καθημερινά περιπολίες. Τό χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ἐπικοινωνίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας εἶναι διάτρητες. Στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων χρησιμοποιοῦνται κοινοί ἀσύρματοι ὑψηλῶν συχνοτήτων πού δέν παρέχουν καμμία δυνατότητα κρυπτογραφήσεως. Ἀρκεῖ νά ἐντοπίσει κάποιος τίς συχνότητες τῆς Ἀστυνομίας γιά νά τίς παρακολουθεῖ, νά προβλέπει τίς κινήσεις της καί νά προετοιμάζεται. Καί δέν εἶναι ἰδιαίτερα δαπανηρή ἡ ἀπόκτησις ἐξοπλισμοῦ ἀπό τούς κακοποιούς. Ἕνας καλός ἀσύρματος μέ τόν ὁποῖο μποροῦν νά ἀκοῦνε τήν Ἀστυνομία τιμᾶται στά 35 εὐρώ. Καί μία ἰσχυρή κεραία γιά τήν βελτίωση τῆς ἀποδόσεώς του κοστίζει ἄλλα 11.

Στήν Θεσσαλονίκη ὑπῆρξε περίπτωσις διαρρηκτῶν πού ἐνῶ πλησίαζε ἡ Ἀστυνομία ἀκούσθηκαν νά λένε: «Πᾶμε νά φύγουμε, ἦρθαν οἱ ἀστυνομικοί». Ἄκουγαν τήν συχνότητα τῆς Ἀστυνομίας!

Θά ὑπενθυμίσουμε ὅτι πρό 20ετίας, ἐν ὄψει τῶν Ὀλυμπιακῶν τοῦ 2004, ἡ χώρα εἶχε ἐγκαταστήσει τό σύστημα Tetra. Μέ βάση ἕνα δίκτυο κεραιῶν ἀνάλογο ἐκείνων τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, παρεῖχε δυνατότητα κρυπτογραφημένων ἐπικοινωνιῶν, φωνῆς καί δεδομένων γιά τήν Ἀστυνομία καί τά Σώματα Ἀσφαλείας συνολικῶς. Τό σύστημα αὐτό ἀφέθηκε νά ἀπαξιωθεῖ. Τό Δημόσιο ἔχει σταματήσει ἐδῶ καί χρόνια νά καταβάλλει τό κόστος συντηρήσεώς του.

Ὅμως αὐτό πού ἔπρεπε νά εἶναι σημεῖο ὑπεροχῆς γιά τήν Ἀστυνομία εἶναι τό προσωπικό της καί ἡ ὀρθολογική ἀξιοποίησίς του. Τό περιστατικό τῆς Πολυτεχνειουπόλεως δεικνύει προβλήματα στήν ἐπιλογή καί τό «φιλτράρισμα» ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού κατατάσσονται στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. Ὅσο γιά τήν ὀρθολογική ἀνάπτυξη τῶν δυνάμεων, ἡ περίπτωσις τῆς Πανεπιστημιακῆς Ἀστυνομίας εἶναι χαρακτηριστική. Διμοιρίες ΜΑΤ ἀπασχολοῦνται γιά τήν προστασία τῶν μελῶν της. Στήν Θεσσαλονίκη μόνον, ἐπί πέντε μῆνες, ἀπασχολοῦνται καθημερινῶς 400 ἀστυνομικοί γιά νά φρουροῦν κτίρια, γιά νά προστατεύουν ἔργα πού δέν προχωροῦν (διαμόρφωσις βιβλιοθήκης) καί νά προστατεύουν ἐπίσης τήν ἄοπλη Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία.

Κεντρικό θέμα